Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Regulamin przyznawania odznaczenia Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego


 1. Odznaka "Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego", zwana dalej "odznaką" nadawana jest w trybie niniejszego regulaminu.
 2. Dokumentem potwierdzającym nadanie i uprawniającym do noszenia odznaki jest legitymacja
 3. Osoba wyróżniona odznaką ma prawo do tytułu "Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego"
 4. Pozbawienie osoby odznaki i tytułu następuje, gdy:
  • nadanie odznaki nastąpiło w oparciu o nieprawdziwe dane
  • osoba wyróżniona została prawomocnie skazana na utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych
  • wystąpiła o to organizacja wnioskująca
 5. O cofnięciu nadanej odznaki po powzięciu wiadomości stanowiących podstawę pozbawienia orzeka Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

II. Warunki i tryb nadawania odznaki 

 1. Odznakę może uzyskać:
  • członek statutowego organu samorządu organizacji spółdzielczej, który aktywnie pracuje w tym organie lub członek organizacji spółdzielczej aktywnie pracujący na rzecz tej organizacji przez okres nie krótszy niż 8 lat
  • pracownik organizacji spółdzielczej zatrudniony w niej co najmniej 10 lat
  • emerytowany pracownik będący członkiem organizacji spółdzielczej lub w wyjątkowych przypadkach, szczególnie uzasadnionych, inna osoba działająca na rzecz organizacji spółdzielczej.
 2. Osoby wymienione w punkcie 1 mogą uzyskać odznakę, o ile: wzorowo wykonują swoje obowiązki, wyróżniają się wysokim poziomem moralnym oraz wykazują się inicjatywami i troską o rozwój organizacji spółdzielczej
 3. Odznaka tej samej osobie może być nadana tylko jeden raz.
 4. Odznaka nadawana jest na wniosek rady nadzorczej i zarządu organizacji spółdzielczej.
 5. Wniosek, o którym mowa w punkcie poprzedzającym powinien być złożony na druku przedstawionym we wzorze nr 1 na 2 miesiące przed planowanym terminem uroczystości wręczenia odznaki.
 6. Warunkiem przyjęcia wniosku jest regularne wnoszenie przez wnioskującą organizację spółdzielczą składek na pokrycie wydatków Krajowej Rady Spółdzielczej według zasad określonych przez Kongres Spółdzielczości.
 7. Odznakę nadaje Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej na wniosek organizacji spółdzielczej lub z własnej inicjatywy.


III. Przepisy końcowe

 1. Wręczenie odznaki odbywa się w sposób uroczysty.
 2. Ewidencję nadanych i cofniętych odznak prowadzi biuro Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.
 3. Koszty związane z nadawaniem odznaki pokrywane są z budżetu Krajowej Rady Spółdzielczej.


Pobierz wniosek