Komitet Równouprawnienia Płci jest jednym z tzw. komitetów tematycznych MZS. Działa na rzecz zmian, które mają sprawić, że zaprowadzona będzie pełna równość płci we wszystkich spółdzielniach i służy jako forum do dyskusji oraz wymiany doświadczeń i pomysłów na tematy związane z równouprawnieniem płci. Wizją Komitetu jest ruch spółdzielczy kierowany przez kobiety i mężczyzn, oparty na sprawiedliwości, solidarności, demokracji i rozwoju. W tej wizji wartości, umiejętności i wkład kobiet i mężczyzn są cenione na równi, a organizacja pracy i struktury decyzyjne są wypadkową potrzeb i poglądów wszystkich ludzi niezależnie od ich płci. W związku z ostatnimi wydarzeniami w Afganistanie Komitet wydał następujące oświadczenie:

Komitet  Równouprawnienia Płci Międzynarodowego Związku Spółdzielczego potępia akty przemocy wobec ludności cywilnej w Afganistanie, a zwłaszcza okrucieństwa wobec kobiet i pilnie wzywa społeczność światową do podjęcia działań w celu ochrony i zapewnienia, że nie dojdzie do dalszego łamania praw człowieka wobec kobiet. Przyjmując Agendę 2030, społeczność międzynarodowa zgodziła się do podjęcia wspólnych wysiłków, by nikogo nie pozostawić w tyle, a teraz wszyscy powinniśmy podjąć działania w tym kierunku.

 

Mimo że każdy kryzys jest wyjątkowy, przemoc i dyskryminacja ze względu na płeć, a także naruszanie wolności słowa i poglądów w społeczeństwie i w miejscu pracy, to niektóre z powszechnych skutków tego, jak kryzysy wzmacniają nierówności płci na całym świecie. W Afganistanie kobiety i dziewczęta doświadczają już powyższego. „Cały czas kobiety są ofiarami wojen prowadzonych przez mężczyzn –powiedziała Raihana Azad, członkini afgańskiego Parlamentu – ale będą też ofiarami ich pokoju”(New York Times).

 

Jako kobiety reprezentujące przedsiębiorstwa ukierunkowane na ludzi, wyrażamy naszą wielką troskę o przyszłość kobiet i dziewcząt w Afganistanie. Pozostając wiernymi międzynarodowo przyjętym wartościom modelu spółdzielczego, w tym samopomocy, równości, solidarności i demokracji, a także zasadom działania takim jak dobrowolne i otwarte członkostwo, demokratyczna kontrola członkowska i troska o społeczność, a jednocześnie podzielając wizję Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, zgodnie z którą świat składa się z „pokojowych, sprawiedliwych i inkluzywnych społeczeństw, wolnych od strachu i przemocy”, wzywamy światową społeczność do wsparcia kobiet w Afganistanie poprzez wspólne działania.

 

Wzywamy Narody Zjednoczone i społeczność światową do podjęcia konkretnych działań i zmobilizowania zasobów w celu wsparcia kobiet i dziewcząt z Afganistanu, wystawionych na różne zagrożenia z powodu swojej płci i doświadczających wielu wyzwań. W tej nadzwyczajnej sytuacji, aby wesprzeć nasze koleżanki w przezwyciężaniu tych szokujących naruszeń praw człowieka, niezbędne jest wdrożenie wielopodmiotowej globalnej strategii ukierunkowanej na ludzi.

 

W tym względzie Komitet Równouprawnienia Płci Międzynarodowego Związku Spółdzielczego solidaryzuje się z narodem afgańskim, a zwłaszcza z afgańskimi kobietami i dziewczętami i zobowiązuje się do przewodzenia ruchowi spółdzielczemu, który jako podmiot globalny, może odegrać kluczową rolę we wzmacnianiu pozycji kobiet wobec tej narzuconej dyskryminacji, aby osiągnęły one na nowo emancypację ekonomiczną, poprawę standardu życia i równouprawnienie płci na poziomie gospodarstw domowych i swych społeczności.

 

María Eugenia Pérez Zea

 

Przewodnicząca Komitetu Równouprawnienia Płci MZS

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie