10 września br. prezes Zarządy KRS, dr inż Mieczysław Grodzki, przekazał na ręce Pawła Gruzy, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, uwagi Krajowej Rady Spółdzielczej  do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

W imieniu Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie, w odpowiedzi na pismo z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr DD6.8200.5.2018, w sprawie zgłoszenia uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, poniżej przedstawiam uwagi do przedmiotowego projektu:

I. Uwagi o charakterze ogólnym:

1) przedstawiony projekt zmian ustaw o podatku dochodowym wprowadza trzy nowe instytucje opodatkowania i z tego względu ustawy stają się jeszcze bardziej obszerne, a ich zrozumienie i stosowanie przez służby księgowe spółdzielni z pewnością rodzić będzie wiele problemów. Tymczasem podatnicy z niecierpliwością oczekują uproszczenia systemu podatkowego, bowiem aktualnie jest on bardzo skomplikowany m.in. z powodu objętości aktów prawnych. Z kolei projektowane zmiany ustawy Ordynacja podatkowa wprowadzają szereg bardzo istotnych zmian, które to nie zostały uwzględnione w projekcie ustawy Ordynacja podatkowa (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów - UD409).

2) z zadowoleniem należy przyjąć m.in. propozycje zmian:

a) w podatku PIT 

  • uchylenie przepisu wyłączającego możliwość złożenia wspólnego zeznania rocznego przez małżonków oraz osoby samotnie wychowujące dziecko po upływie ustawowego terminu do złożenia zeznania i to już za okres od 1 stycznia 2018 r.
  • rezygnacja z obowiązku składania oświadczeń o wyborze podatku zryczałtowanego przez podatników osiągających przychody z umów najmu lub umów o podobnym charakterze zawieranych nie w ramach działalności gospodarczej
  • -wydłużenie okresu z 2 na 3 lata na wydatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art.10 ust.1 pkt 8 lit.a-

b) w podatku PIT i CIT - uznanie za koszt podatkowy wniesionych wierzytelności z tytułu pożyczki oraz wierzytelności własnych w przypadku wniesienia ich w formie wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni

c) w podatku CIT - uznanie za koszt podatkowy hipotetycznych kosztów pozyskania finansowania zewnętrznego w przypadku gdy źródłem są dopłaty lub zyski zatrzymane; jednocześnie poniżej wskazujemy zasadność rozszerzenia tego przepis również w stosunku do spółdzielni.

II. Uwagi o charakterze szczegółowym - pobierz PDF

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie