Brak rzetelnych, opracowywanych według wspólnej metodologii danych statystycznych dotyczących spółdzielczości w różnych krajach jest od dawna poważną bolączką światowego ruchu spółdzielczego. Ostatnio zaświtało jednak światełko nadziei na zmianę tego stanu rzeczy. W dniu 18 października 2018 roku Międzynarodowa Konferencja Statystyków Pracy, która obradowała w siedzibie Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie, przyjęła „Wytyczne dla statystyki spółdzielni”.

Dokument, będący ważnym krokiem do pełnego uznania spółdzielni w międzynarodowych standardach statystycznych, jest owocem kilkuletniej pracy, w którą zaangażowanych było wielu naukowców, organizacji ponadnarodowych, przedstawicieli rządów i samej spółdzielczości. Zawiera on definicję spółdzielni do celów statystycznych (zresztą zbieżną z Deklaracją Spółdzielczej Tożsamości Międzynarodowego Związku Spółdzielczego), typologię spółdzielni (wyróżnia 4 ich główne typy – spółdzielnie producentów, pracy, konsumentów i mieszany typ czyli spółdzielnie wielu interesariuszy), zagadnienia związane z pracą w spółdzielniach, zasady zbierania danych statystycznych o spółdzielniach oraz propozycje dalszych kroków w celu stworzenia ogólnoświatowej statystyki spółdzielczej, niezwykle ważnej dla promowania ruchu i zapewnienia mu widoczności.

Wytyczne przekazane zostaną do krajowych urzędów statystycznych, z zaleceniem stosowania się do nich przy zbieraniu informacji statystycznych dotyczących spółdzielni. Zanim to jednak nastąpi, MOP planuje przeprowadzenie w wybranych krajach badań pilotażowych w celu przetestowania rozwiązań proponowanych w wytycznych i dopracowania metodologii; przygotowany też zostanie międzynarodowy podręcznik statystyki spółdzielczej. Przydatny będzie on nie tylko dla państwowych biur statystycznych, ale powinny z niego korzystać również międzynarodowe i krajowe organizacje spółdzielcze przy pozyskiwaniu danych ze zrzeszonych spółdzielni. Warto przy tej okazji przypomnieć, że Krajowa Rada Spółdzielcza od wielu lat współpracuje blisko z Głównym Urzędem Statystycznym, czego efektem są publikowane również w „Tęczy Polskiej” doroczne opracowania nt. potencjału ekonomiczno-finansowego polskiej spółdzielczości.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie