Za Zasługi dla SpółdzielczościI. Regulamin przyznawania Odznaki

1. Odznaka "Za Zasługi dla Spółdzielczości", zwana dalej "odznaką", jest nadawana w trybie i na zasadach niniejszego regulaminu.

2. Odznaka nadawana jest podmiotom prawnym działającym na podstawie ustawy - Prawo spółdzielcze, Organ nadający odznakę może podjąć decyzję o jej nadaniu innym podmiotom, a w szczególności współdziałającym z organizacjami spółdzielczymi i przyczyniającym się do rozwoju spółdzielczości.

3. Dokumentem potwierdzającym nadanie odznaki jest dyplom "Za Zasługi dla Spółdzielczości".

4. Pozbawienie odznaki może nastąpić w przypadku stwierdzenia podczas kolejnej lustracji działalności organizacji spółdzielczej istotnych nieprawidłowości w jej działalności, lub złożenia w tej sprawie wniosku przez związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.

 


II. Warunki i tryb nadawania odznaki

1. Odznaka może być nadana organizacji spółdzielczej zasłużonej dla rozwoju spółdzielczości w danym regionie, wzorowo prowadzącej i rozwijającej swoją działalność.

2. Odznaka tej samej organizacji spółdzielczej może być nadana tylko jeden raz.

3. Odznakę nadaje Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej po zasięgnięciu opinii swojego prezydium.

4. Z wnioskiem o nadanie odznaki występują wspólnie rada nadzorcza i zarząd spółdzielni lub ich związki.*)

5. Wniosek o nadanie odznaki dla podmiotu nie będącego organizacja spółdzielczą może złożyć spółdzielczy związek rewizyjny lub Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej.

6. Wniosek powinien zawierać informacje uzasadniające nadanie odznaki. Między innymi powinien zawierać omówienie zasług spółdzielni dla rozwoju spółdzielczości w regionie oraz charakterystykę prowadzonej działalności i uzyskiwane rezultaty ekonomiczno-finansowe. Zawarte we wniosku informacje mogą być uzupełnione protokółem z przeprowadzonych w spółdzielni czynności lustracyjnych lub innym dokumentem (np. opinią związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona). Krajowa Rada Spółdzielcza może podjąć decyzję o rozpatrzeniu wniosku po uprzednim przeprowadzeniu w spółdzielni czynności lustracyjnych.

7. Organizacje spółdzielcze występujące o nadanie odznaki składają wniosek w Biurze Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.

8. Organem właściwym do publikacji uchwał o nadaniu i pozbawieniu odznaki jest Monitor Spółdzielczy.

9. Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej orzeka o pozbawieniu odznaki po powzięciu wiadomości stanowiących podstawę do podjęcia takiej uchwały.

 


III. Przepisy końcowe

1. Wręczenie odznaki odbywa się w sposób uroczysty podczas obrad najwyższego organu organizacji spółdzielczej, obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości lub jubileuszu organizacji spółdzielczej.

2. Uprawnionymi do wręczenia odznaki (udekorowania nią sztandaru spółdzielni) są członkowie Zgromadzenia Ogólnego i Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej oraz członkowie rad i zarządów spółdzielczych związków rewizyjnych.

3. Ewidencję nadanych i cofniętych odznak prowadzi Biuro Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.

4.Koszty odznaki pokrywane są z budżetu Krajowej Rady Spółdzielczej.

--------------------------------------------------------------------------------
*) organizacja spółdzielcza, dla której wnioskuje się nadanie odznaki, winna posiadać uregulowany obowiązek wniesienia składki na pokrycie wydatków Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie