I. Regulamin przyznawania odznaki Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego

 1. Odznaka "Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego", zwana dalej "odznaką" nadawana jest w trybie niniejszego regulaminu.
 2. Dokumentem potwierdzającym nadanie i uprawniającym do noszenia odznaki jest legitymacja.
 3. Osoba wyróżniona odznaką ma prawo do tytułu "Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego".
 4. Pozbawienie osoby odznaki i tytułu następuje, gdy:
  • nadanie odznaki nastąpiło w oparciu o nieprawdziwe dane
  • osoba wyróżniona została prawomocnie skazana na utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych
  • wystąpiła o to organizacja wnioskująca
 5. O cofnięciu nadanej odznaki po powzięciu wiadomości stanowiących podstawę pozbawienia orzeka Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

II. Warunki i tryb nadawania odznaki 

 1. Odznakę może uzyskać:
  • członek statutowego organu samorządu organizacji spółdzielczej, który aktywnie pracuje w tym organie lub członek organizacji spółdzielczej aktywnie pracujący na rzecz tej organizacji przez okres nie krótszy niż 12 lat
  • pracownik organizacji spółdzielczej zatrudniony w niej co najmniej 20 lat
  • emerytowany pracownik będący członkiem organizacji spółdzielczej lub w wyjątkowych przypadkach, szczególnie uzasadnionych, inna osoba działająca na rzecz organizacji spółdzielczej.
 2. Osoby wymienione w punkcie 1 mogą uzyskać odznakę, o ile: wzorowo wykonują swoje obowiązki, wyróżniają się wysokim poziomem moralnym oraz wykazują się inicjatywami i troską o rozwój organizacji spółdzielczej
 3. Odznaka tej samej osobie może być nadana tylko jeden raz.
 4. Odznaka nadawana jest na wniosek rady nadzorczej i zarządu organizacji spółdzielczej z okazji jubileuszy spółdzielni, jednak nie częściej niż co 5 lat lub przy innych ważnych dla spółdzielni okazjach.
 5. Wniosek, o którym mowa w punkcie poprzedzającym powinien być złożony na druku przedstawionym we wzorze nr 1 na 2 miesiące przed planowanym terminem uroczystości wręczenia odznaki.Warunkiem przyjęcia wniosku jest regularne wnoszenie przez wnioskującą organizację spółdzielczą i organizację spółdzielczą, z której zgłaszane są osoby we wniosku, składek na pokrycie wydatków Krajowej Rady Spółdzielczej według zasad określonych przez Kongres Spółdzielczości, oraz prenumerowanie miesięcznika „Tęcza Polska”, co najmniej przez pełne 3 lata przed rokiem złożenia wniosku.
 6. Wnioski będą analizowane pod względem formalnym a liczba przyznanych odznak będzie uzależniona od wielkości spółdzielni, jednak nie będzie przekraczała 10. W szczególnych przypadkach wnioski będą analizowane przez Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, który będzie mógł zdecydować o przyznaniu większej liczby odznak, jednak nie więcej niż 15.
 7. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu decyzję o przyznaniu odznaki podejmuje Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. Informacja o przyznaniu odznaki w tym trybie zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 8. Odznakę nadaje Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej na wniosek organizacji spółdzielczej lub z własnej inicjatywy.

   

 III. Przepisy końcowe

Wręczenie odznaki odbywa się w sposób uroczysty.
Ewidencję nadanych i cofniętych odznak prowadzi biuro Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.
Koszty związane z nadawaniem odznaki pokrywane są z budżetu Krajowej Rady Spółdzielczej.


Pobierz wniosek

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie