termin:  termin zostanie podany później , godz. 1000 – 1630

miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS)

 

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Walne Zgromadzenie w aktualnym orzecznictwie.
 2. Przygotowanie W.Z. – obligatoryjna treść zawiadomienia, sposób doręczeń, skutki uchybień, zasady liczenia terminów.
 3. Uczestnicy W.Z. - rejestr członków a przygotowanie listy obecności na W.Z. Informowanie o nabyciu członkostwa (od 09.09.2017 r.) a tym samym o prawie do udziału w W.Z.
 4. Udział pełnomocnika na W.Z. – zasady zgłaszania i forma, fałszerstwo pełnomocnictwa, wypełnienie blankietu – odpowiedzialność karna.
 5. Uprawnienia członków przy zwoływaniu W.Z.
 6. Zasady wykładania materiałów i upubliczniania zawiadomień w świetle regulacji RODO,
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności z uwzględnieniem zgłaszania sprawozdań do sądu.
 8. Przyjęcie, ocena a zatwierdzenie sprawozdania z działalności – projekty uchwał.
 9. Udział eksperta i pomocy prawnej – możliwości ograniczenia uczestnictwa.
 10. Rodzaje uchwał podejmowanych na W.Z., wprowadzanie do porządku obrad nowych projektów i poprawek do uchwał.
 11. Zasady liczenia głosów – nowe orzeczenia, kierunki interpretacyjne. Elektroniczne liczenie głosów.
 12. W.Z. w częściach, charakter prawny części Walnego Zgromadzenia, moment podjęcia uchwał.
 13. Podział nadwyżki bilansowej.
 14. Wybory do Rady Nadzorczej a porządek obrad i wyłożenie projektu uchwały – obliczanie wymaganej większości.
 15. Procedury wyboru członków Rady Nadzorczej, wymogi kandydatów do Rady Nadzorczej.
 16. Stwierdzenie nieistnienia lub nieważności W.Z. a uchylenie uchwały.
 17. Najczęstsze błędy na W.Z. i ich skutki w orzecznictwie.

 

 

Szkolenie poprowadzi mec. Grzegorz Abramek – radca prawny, Zastępca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, lustrator, wykładowca tematyki związanej z prawem spółdzielczym, autor licznych publikacji dotyczących prawa spółdzielczego i problemów stosowania go w praktyce.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 430,50 zł* brutto i obejmuje: 8 godzin dydaktycznych, komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych, konsultacje poszkoleniowe, serwis kawowy i lunch. 

*Możliwe do uzyskania rabaty:

- za opłacone w terminie składki na Krajową Radę Spółdzielczą (konieczność przesłania kopii terminowej wpłaty składki) - cena z rabatem: 418,20 zł brutto,

- za zgłoszenie na wyżej wymienione szkolenie min. trzech uczestników z jednej spółdzielni - cena z rabatem: 405,90 zł brutto,

- w przypadku spełnienia obu powyższych warunków - cena z rabatem: 393,60 zł brutto.

 

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto:

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Raszynie
56 8004 0002 2001 0012 0711 0001
z dopiskiem: szkolenie (termin szkolenia)

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ)

Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię terminowej wpłaty składki. Faktury VAT przekażemy podczas szkolenia. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 2 dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób.

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 22/ 596 45 56

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie