termin:  termin zostanie podany później, godz. 1000 – 1630

miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS)

 

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Spółdzielnia a wspólnoty mieszkaniowe powstające w trybie art. 24[1] i 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z uwzględnieniem zasad rozliczeń.
 • zarząd powierzony spółdzielni – zakres
  • czynności zwykłego zarządu
  • czynności przekraczające zwykły zarząd
  • dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, wątpliwości po uchwałach NSA
 • powstanie wspólnoty mieszkaniowej,
  • zebranie właścicieli, sposób zwołania, termin, treść i forma uchwały,
  • zakres stosowania przepisów ustawy o własności lokali, pełnomocnictwa,
  • kwestionowanie uchwały na drodze sądowej przez spółdzielnię, skutki uchybień formalnych,
  • wspólnota mieszkaniowa z mocy prawa, powrót do reżimu spółdzielczego,
  • wspólnota mieszkaniowa w nowych inwestycjach,
  • zmiana zarządcy,
  • prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
 • zarząd umowny,
 • prawa spółdzielni jako właściciela lokali niewyodrębnionych,
 • rozliczenie nieruchomości i funduszu remontowego ze spółdzielnią na datę powstania wspólnoty mieszkaniowej,
 • wspólnota a członkostwo w spółdzielni,
 • zobowiązania, w tym kredytowe, a powstawanie wspólnot mieszkaniowych
 • rozliczenia z tytułu wydatków spółdzielni związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania,
 1. Aktualne orzecznictwo

 

 

Szkolenie poprowadzi mec. Grzegorz Abramek – radca prawny, Zastępca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, lustrator, wykładowca tematyki związanej z prawem spółdzielczym, autor licznych publikacji dotyczących prawa spółdzielczego i problemów stosowania go w praktyce.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 430,50 zł* brutto i obejmuje: 8 godzin dydaktycznych, komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych, konsultacje poszkoleniowe, serwis kawowy i lunch. 

*Możliwe do uzyskania rabaty:

- za opłacone w terminie składki na Krajową Radę Spółdzielczą (konieczność przesłania kopii terminowej wpłaty składki) - cena z rabatem: 418,20 zł brutto,

- za zgłoszenie na wyżej wymienione szkolenie min. trzech uczestników z jednej spółdzielni - cena z rabatem: 405,90 zł brutto,

- w przypadku spełnienia obu powyższych warunków - cena z rabatem: 393,60 zł brutto.

 

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto:

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Raszynie
56 8004 0002 2001 0012 0711 0001
z dopiskiem: szkolenie (termin szkolenia)

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ)

Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię terminowej wpłaty składki. Faktury VAT przekażemy podczas szkolenia. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 2 dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób.

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 22/ 596 45 56

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie