Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Zespół Finansowo - Administracyjny

 

prowadzi sprawy związane z planowaniem i realizacją przychodów i kosztów KRS oraz administrowaniem nieruchomością KRS.

 

 

Do obowiązków Zespołu Finansowo - Administracyjnego w szczególności należy:

 

 • opracowywanie projektów planów przychodów i kosztów KRS oraz bieżąca kontrola ich realizacji,
 • opracowywanie zasad obiegu dokumentów finansowo - księgowych,
 • realizowanie obsługi finansowej Biura i organów KRS,
 • księgowanie zaszłości finansowych,
 • regulowanie zobowiązań i egzekwowanie należności,
 • realizacja rozliczeń w zakresie obowiązujących KRS podatków i ubezpieczeń społecznych,
 • ewidencja środków trwałych KRS i rozliczanie inwentaryzacji i amortyzacji,
 • obsługa rachunków bankowych i inwestycyjnych KRS,
 • sporządzanie sprawozdań okresowych, analiz finansowych i sprawozdań finansowych,
 • przygotowanie projektów uchwał dla Zgromadzenia Ogólnego KRS w zakresie planu finansowego i jego wykonania oraz przyjęcia sprawozdania finansowego.
 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego i dokumentacji technicznej przeprowadzanych remontów oraz dbałość o okresowe przeglądy obiektów budowlanych zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane,
 • sporządzanie i przedkładanie Zarządowi KRS, projektów planów rzeczowo-finansowych w zakresie remontów i modernizacji budynku,
 • zapewnienie remontów, konserwacji urządzeń i instalacji w budynku KRS,
 • przygotowywanie umów dotyczących remontów, konserwacji urządzeń i instalacji w budynku KRS, wynajmu pomieszczeń,
 • monitorowanie zobowiązań oraz należności z tytułu zawartych umów,
 • odbiór wykonanych prac remontowych i konserwatorskich zgodnie z zawartymi umowami,
 • przedkładanie Zarządowi KRS informacji o prowadzonych i przeprowadzonych robotach remontowych i modernizacyjnych w ramach zatwierdzonego budżetu,
 • współpraca z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków w ramach prowadzonych remontów i prac konserwatorskich,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem budynku i mienia KRS,
 • rozliczanie opłat administracyjnych i regulowanie należności za media wobec dostawców zewnętrznych,
 • reprezentowanie interesów KRS w zakresie czynności porządkowych i ochrony budynku KRS - wykonywanych przez inne podmioty na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych,
 • zapewnianie funkcjonowania sieci komputerowej, napraw i konserwacji sprzętu komputerowego,
 • zapewnianie ochrony przeciwpożarowej majątku KRS,
 • zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w pomieszczeniach Biura, w ramach obowiązujących przepisów,
 • prowadzenie obsługi administracyjnej i gospodarczej wewnętrznych komórek Biura,
 • zapewnienie obsługi recepcyjnej spotkań i narad KRS oraz obsługi kserograficznej wewnętrznych komórek Biura,
 • prowadzenie magazynu gospodarczego oraz prowadzenie gospodarki samochodami osobowymi,
 • prowadzenie spraw związanych z nabyciem, zbyciem i likwidacją środków trwałych,
 • prowadzenie Archiwum Zakładowego KRS, brakowanie akt biurowych, których upłynął termin przechowywania,
 • przyjmowanie uporządkowanych akt biurowych komórek wewnętrznych Biura Zarządu KRS na przechowywanie w Archiwum Zakładowym KRS,
 • opracowywanie projektów przepisów dotyczących zasad przekazywania akt niearchiwalnych likwidowanych organizacji spółdzielczych do Archiwum KRS,
 • bieżące współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi i innymi podmiotami mogącymi przejmować akta niearchiwalne likwidowanych organizacji spółdzielczych,
 • przygotowywanie akt osobowych oraz dokumentów finansowo-płacowych z Archiwum Zakładowego KRS w celu potwierdzenia zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia byłych pracowników KRS lub samodzielne wystawianie tych dokumentów na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • wystawianie – na podstawie imiennego pełnomocnictwa – dokumentów związanych z potwierdzeniem zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia byłych pracowników zlikwidowanych organizacji spółdzielczych.