Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Spis treści

I Kongres Spółdzielczości na podstawie art. 258a ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288) uchwala statut Krajowej Rady Spółdzielczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Krajowa Rada Spółdzielcza, zwana dalej "Krajową Radą", jest naczelnym organem samorządu spółdzielczego i działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 80, poz. 210, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1954 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 419) oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Statut Krajowej Rady uchwala Kongres Spółdzielczości.
2. Kongres Spółdzielczości wybiera spośród uczestniczących w nim delegatów organizacji spółdzielczych członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady.

§ 3

1. Krajowa Rada jest osobą prawną.
2. Krajowa Rada działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz reprezentuje interesy spółdzielczości polskiej w kraju i za granicą.
3. Siedzibą Krajowej Rady jest m.st. Warszawa.

 

II. Cele i zadania

§ 4

Celem działania Krajowej Rady jest:
1) tworzenie warunków rozwoju organizacji spółdzielczych,
2) upowszechnianie idei spółdzielczego gospodarowania,
3) integrowanie organizacji spółdzielczych,
4) wpływanie na zapewnienie przestrzegania legalności, gospodarności i rzetelności prowadzenia działalności przez organizacje spółdzielcze.

§ 5

Do zadań Krajowej Rady w szczególności należy:

 1. reprezentowanie polskiego ruchu spółdzielczego w kraju i za granicą
 2. współdziałanie z naczelnymi organami państwowymi w sprawach dotyczących ruchu spółdzielczego,
 3. inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących spółdzielczości i mających dla niej istotne znaczenie,
 4. badanie i ocena form, warunków, kierunków oraz wyników działalności ruchu spółdzielczego i przedstawianie informacji i wniosków naczelnym organom państwowym,
 5. organizowanie działalności naukowo-badawczej, szkoleniowej i informacyjnej, propagowanie działalności kulturalno-oświatowej członków, podejmowanie inicjatyw związanych z rozwojem ruchu spółdzielczego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozwoju spółdzielczości uczniowskiej, oraz kształtowanie sprzyjających warunków dla rozwoju ruchu spółdzielczego
 6. inicjowanie i rozwijanie współpracy międzyspółdzielczej i szerzenie idei spółdzielczego współdziałania
 7. organizowanie postępowania rozjemczego w sporach między organizacjami spółdzielczymi,
 8. współdziałanie ze związkami rewizyjnymi w realizacji zadań wynikających z ustawy - Prawo spółdzielcze
 9. wykonywanie funkcji związku rewizyjnego, przewidzianych w ustawie - Prawo spółdzielcze, w stosunku do spółdzielni nie zrzeszonych w takich związkach,
 10. nadawanie uprawnień lustracyjnych oraz przeprowadzanie lustracji związków spółdzielczych,
 11. wydawanie Monitora Spółdzielczego,
 12. prowadzenie rejestru spółdzielni i rejestru związków spółdzielczych,
 13. wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawie - Prawo spółdzielcze i innych ustawach oraz zleconych przez Kongres Spółdzielczości.