Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Spis treści

 

Niniejszy dokument stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2010
Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 1.07.2010 r.

§ 1

I. Postanowienia ogólne

 1. Instrukcja określa:
  - zadania i rodzaje lustracji organizacji spółdzielczych
  - zasady i tryb przeprowadzania lustracji oraz dokumentowania jej ustaleń
  - obowiązki i uprawnienia lustratora oraz spółdzielni w czasie lustracji
  - zasady i tryb postępowania przy ujawnianiu szkód i czynów noszących znamiona przestępstwa
  - zasady i tryb postępowania polustracyjnego
  - zasady i tryb postępowania odwoławczego.
 2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:
  - spółdzielni – należy przez to rozumieć również każdą inną jednostkę organizacyjną spółdzielczości
  - radzie nadzorczej – należy przez to rozumieć również komisję rewizyjną powołaną stosownie do postanowień ustawy Prawo spółdzielcze
  - lustratorze – należy przez to rozumieć również zespół lustracyjny
  - ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.)
  - KRS – należy przez to rozumieć Krajową Radę Spółdzielczą.

§ 2

Badanie lustracyjne prowadzi się biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 1. legalności - tj. zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, statutu, regulaminami i uchwałami organów statutowych spółdzielni
 2. gospodarności - tj. celowego i oszczędnego dysponowania środkami na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni oraz wykazywanej należytej dbałości o właściwe zabezpieczenie majątku
 3. rzetelności - tj. dokumentowania czynności zgodnie ze stanem rzeczywistym.

§ 3

Lustracje dzielą się na:

 1. pełne - polegające na badaniu lustracyjnym całokształtu działalności spółdzielni
 2. częściowe - polegające na badaniu lustracyjnym części działalności spółdzielni na podstawie wystąpień organów samorządowych spółdzielni do związków rewizyjnych, bądź Krajowej Rady Spółdzielczej
 3. sprawdzające - polegające na powtórnym badaniu lustracyjnym przez innego lustratora w celu stwierdzenia prawidłowości ustaleń lustracji, zakwestionowanych przez organy samorządowe spółdzielni.