Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

30 marca br. w „Domu pod Orłami” odbyły się obrady Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, którym przewodniczył dr Jerzy Jankowski. Niemal w całości było ono poświęcone organizacji pracy w nowej kadencji.

W związku z powstałymi vacatami przyjęto uchwałę w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zgromadzenia Ogólnego, do którego weszli:
- Teresa Kośmicka (prezes Zarządu Spółdzielni Produkcji Rolnej AGROFIRMA  Skórzewo),
- Tadeusz Dworski (prezes Zarządu „Społem” PSS Puławy),
- Jerzy Nizioł (prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu).

Powołany został skład Prezydium ZO, do którego weszli:
1. Jerzy Jankowski (prezes Zarządy Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP) – przewodniczący,
2. Andrzej Anulewicz (prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”)
3. Waldemar Broś – (prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związku Rewizyjnego) – wiceprzewodniczący,
4. Józef Gawlik (prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wilamowicach) wiceprzewodniczący,
5. Józef Gołębiewski (przewodniczący Rady Nadzorczej SKR Sokoły) – wiceprzewodniczący,
6. Piotr Huzior (prezes Zarządu Związku Rewizyjnego banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka),
7. Marek Juszkiewicz (prezes Zarządu Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie),
8. Katarzyna Kaźmierska (dyrektor Biura Delegatury ZLSP w Lublinie),
9. Władysław Kołodziej (prezes Zarządu Regionalnego Związku Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie),
10. Maciej Palej (prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego Muszyna – Krynica Zdrój) sekretarz,
11. Janusz Paszkowski – (prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy) – wiceprzewodniczący,
12. Andrzej Półrolniczak (prezes Zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”),
13. Jacek Staciwa (prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych) – wiceprzewodniczący,
14. Jan Sułowski (prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych),
15. Waldemar Witkowski (prezes Zarządu Spółdzielczego Związku Rewizyjnego „Spólnota Pracy”) – wiceprzewodniczący.

W dalszej części obrad zatwierdzone zostały składy osobowe Komisji problemowych ZO KRS oraz dokonano wyboru Pełnomocników regionalnych. Funkcje te w bieżącej kadencji pełnić będą:
1. woj. dolnośląskie – Tadeusz Derenowski (prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie),
2. woj. kujawsko – pomorskie – Marian Frąckiewicz (przewodniczący Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu),
3. woj. lubelskie - Katarzyna Kaźmierska (dyrektor Biura Delegatury ZLSP w Lublinie),
4. woj. lubuskie – Grzegorz Gratkowski (prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Zielonej Górze),
5. woj. łódzkie – Sylwester Pokorski (prezes Zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi),
6. woj. małopolskie - Piotr Huzior (prezes Zarządu Związku Rewizyjnego banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka),
7. woj. mazowieckie – Zbigniew Gawron (prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowo – Budowlanej „Zachód” w Warszawie),
8. woj. opolskie – Henryk Tchórzewski (prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wyszkowie Śląskim),
9. woj., podkarpackie – Edward Słupek (prezes Zarządu Spółdzielni „Zodiak” w Rzeszowie),
10. woj. podlaskie – Aleksander Nikołajuk (Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku),
11. woj. pomorskie – Adam Wojciechowski (Dyrektor Delegatury regionalnej ZLSP w Gdańsku),
12. woj. śląskie – Włodzimierz Biniek (zastępca prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego),
13. woj. świętokrzyskie – Jerzy Czapla (prezes Zarządu Spółdzielni Huta Szkła „Sława” w Kielcach),
14. woj. warmińsko – mazurskie – Leszek Klonowski (prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” w Ostródzie),
15. woj. wielkopolskie - Waldemar Witkowski (prezes Zarządu Spółdzielczego Związku Rewizyjnego „Spólnota Pracy”),
16. woj. zachodniopomorskie – Artur Nycz (przewodniczący Rady Nadzorczej Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie.

Zgromadzenie Ogólne udzieliło absolutorium dla Zarządu KRS za 2016 rok, przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu za 2016 rok, sprawozdanie finansowe KRS za 2016 rok,  oraz przyjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2017 r. Wśród wielu ważnych kwestii, jakimi zajmowało się ZO, były m.in. sprawy poświęcone organizacji pracy biura KRS.
     
W punkcie poświęconym sprawom różnym przewodniczący Jankowski przedstawił relację z ostatniego posiedzenia Senackiej Komisji Prac Ustawodawczych, która obradowała 28 marca. Komisja zajmowała się m.in. kwestiami związanymi z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. dotyczącego przekształcania spółdzielni w spółki prawa handlowego. Został odrzucony przez Komisję cały dział IV ustawy Prawo spółdzielcze mówiący o przekształcaniu spółdzielni w spółki prawa handlowego. Jednocześnie wprowadzono zapis przejściowy, zgodnie z którym  spółdzielnia będąca w trakcie przekształcania w okresie vacatio legis, jeżeli nie została zarejestrowana w wykazie sądowym jako spółka, dalej ma działać na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze.

Przewodniczący Jankowski poinformował także o odrzuceniu przez Komisję Petycji propozycji zapisu w ustawie dotyczącą sporządzania protokołów posiedzeń rad nadzorczych i zebrań przedstawicieli przez notariuszy. Natomiast proponowana zmiana mówiąca o zakazie przeprowadzania lustracji przez prezesów, członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników spółdzielni podległych prezesom, została skierowana do Sejmowej Komisji Infrastruktury.  
             
Posiedzenie ZO zakończył przewodniczący Jerzy Jankowski, składając wszystkim obecnym Życzenia Świąteczne.