Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Rozdział 5. Zebrania grup członkowskich

 

Art. 59. [Zadania i uprawnienia zebrań grup członkowskich]
§ 1. W spółdzielniach, w których walne zgromadzenie zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli, z zastrzeżeniem art. 83 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, organami tych spółdzielni są także zebrania grup członkowskich. Zasady podziału członków na grupy członkowskie i zasady działania tych zebrań określa statut.
§ 2. Do uprawnień zebrań grup członkowskich należy:
1) wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na zebranie przedstawicieli;
2) wybieranie i odwoływanie członków rady spółdzielni, jeśli statut tak stanowi;
3) rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego zebrania przedstawicieli, i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach;
4) rozpatrywanie okresowych sprawozdań rady i zarządu;
5) wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów spółdzielni wniosków w sprawach spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład zebrania grupy.
§ 3. Statut może również określać inne zadania i uprawnienia zebrań grup członkowskich.

 

Dział V. (uchylony)

 

Dział VI. (uchylony)

 

Dział VII. Gospodarka spółdzielni

 

Art. 67. [Zasady prowadzenia działalności gospodarczej]
Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni.

 

Art. 68. [Odpowiedzialność za zobowiązania]
Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

 

Art. 69. (uchylony)
Art. 70. (uchylony)
Art. 71. (uchylony)
Art. 72. (uchylony)
Art. 73. (uchylony)
Art. 74. (uchylony)