Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Dział VI. Przekształcenia spółdzielni pracy

 

 

Art. 203e. [Definicje]
Użyte w niniejszym dziale określenia oznaczają:
1) spółka handlowa - spółkę w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.);
2) członek spółdzielni uczestniczący w przekształceniu - członka spółdzielni, który złożył oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej;
3) rejestr - rejestr przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142, 1893 i 1923);
4) umowa spółki, udziały i wspólnicy - odpowiednio statut, akcje i akcjonariuszy.

 

Art. 203f. [Przekształcenie w spółkę handlową]
Spółdzielnia pracy może być przekształcona w spółkę handlową (spółkę przekształconą).

 

Art. 203g. [Dzień przekształcenia]
Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową następuje z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla z rejestru spółdzielnię.

 

Art. 203h. [Przejście praw i obowiązków spółdzielni na spółkę przekształconą]
§ 1. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółdzielni.
§ 2. Spółka przekształcona pozostaje w szczególności podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które przysługiwały spółdzielni przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowią inaczej.
§ 3. Członkowie spółdzielni uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.
§ 4. W dniu przekształcenia spółdzielni pracy spółdzielcze umowy o pracę zawarte z członkami spółdzielni stają się umowami o pracę na czas nieokreślony.
§ 5. Spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu "dawniej", przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

 

Art. 203i. [Stosowanie przepisów ksh]
Do przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu spółek handlowych o spółkach handlowych dotyczące powstania spółki przekształconej, jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej.