Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Art. 203j. [Czynności wymagane do przekształcenia w spółkę handlową]
Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową wymaga:
1) uchwały walnego zgromadzenia członków spółdzielni wszczynającej proces przekształcenia w spółkę;
2) przygotowania planu przekształcenia;
3) zbadania planu przekształcenia i sporządzenia opinii przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy;
4) zawiadomienia członków spółdzielni o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółdzielni w spółkę;
5) uchwały walnego zgromadzenia członków spółdzielni o przekształceniu spółdzielni w spółkę;
6) wezwania członków spółdzielni do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej;
7) powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki lub reprezentujących ją na zewnątrz;
8) zawarcia umowy spółki przekształconej albo podpisania statutu spółki przekształconej;
9) wpisu spółki przekształconej do rejestru i wykreślenia z rejestru spółdzielni.

 

Art. 203k. [Uchwała o wszczęciu procesu przekształcenia w spółkę handlową]
§ 1. Proces przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową rozpoczyna się wraz z podjęciem uchwały, o której mowa w art. 203j pkt 1. Uchwała ta wymaga większości 3/4 głosów oddanych w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 2. W uchwale o wszczęciu procesu przekształcenia w spółkę handlową określa się typ spółki, w którą ma zostać przekształcona spółdzielnia pracy.

 

Art. 203l. [Plan przekształcenia]
§ 1. Plan przekształcenia przygotowuje zarząd spółdzielni pracy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 2. Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej:
1) ustalenie wartości bilansowej majątku spółdzielni na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie członkom spółdzielni planu przekształcenia;
2) zwięzłe przedstawienie motywów przekształcenia;
3) określenie wartości udziałów przekształconej spółki i ilości udziałów w przekształconej spółce przypadającej na jeden udział członkowski w spółdzielni na podstawie sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 3 pkt 4.
§ 3. Do planu przekształcenia należy dołączyć:
1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółdzielni w spółkę handlową;
2) projekt umowy spółki przekształconej;
3) wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółdzielni;
4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa w § 2 pkt 1, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.