Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Art. 243. [Związki gospodarcze]

§ 1. Spółdzielnie mogą zakładać związki gospodarcze i przystępować do takich związków.
§ 2. Celem tych związków jest prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz lub w interesie zrzeszonych spółdzielni.
§ 3. Do związków gospodarczych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółdzielni, których członkami zgodnie ze statutem są wyłącznie osoby prawne, oraz art. 241.

 

Art. 244. (uchylony)
Art. 245. (uchylony)
Art. 246. (uchylony)
Art. 247. (uchylony)
Art. 248. (uchylony)
Art. 249. (uchylony)
Art. 250. (uchylony)
Art. 251. (uchylony)
Art. 252. (uchylony)
Art. 253. (uchylony)
Art. 254. (uchylony)
Art. 255. (uchylony)
Art. 256. (uchylony)

 

Art. 257. [Przepisy stosowane do związków spółdzielczych]
§ 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym tytule stosuje się odpowiednio przepisy części I, z wyjątkiem art. 24 § 4 i 6-9 , art. 32 i 33, a w odniesieniu do związków rewizyjnych także art. 67, 75-78 oraz przepisów ustawy dotyczących udziałów i wkładów. Przepisy art. 42 stosuje się odpowiednio również do uchwał rady związku.
§ 2. Lustrację związków spółdzielczych, na podstawie przepisów określonych w art. 91-93, przeprowadza Krajowa Rada Spółdzielcza.