Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Część III. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe


Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących

 

Art. 268. W Kodeksie cywilnym wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 269. W Kodeksie postępowania cywilnego wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 270. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 24, poz. 151 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91): (zmiany pominięte).


Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe

 

Art.  271. [Postępowania wewnątrzspółdzielcze wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy]
Postępowanie wewnątrzspółdzielcze, postępowanie przed związkami spółdzielczymi oraz przed organami powołanymi do rozpoznawania sporów, wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, toczy się według przepisów dotychczasowych.

 

Art.  272. [Przepisy stosowane do roszczeń między członkiem a spółdzielnią powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy]
Do roszczeń powstałych między członkiem a spółdzielnią przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Jednakże do odpowiedzialności członków zarządu i rady wobec spółdzielni w sprawach niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

 

Art.  273. [Uchwała o podziale spółdzielni - przepis przejściowy]
W okresie trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do podjęcia uchwały, o której mowa w art. 108 § 1, wystarcza zwykła większość głosów.Art. 274. (uchylony)


Art. 275. (uchylony)

 

Art. 276. [Spółdzielcze prawa do lokali użytkowych powstałe przed dniem wejścia w życie ustawy]
§ 1. Przysługujące członkom spółdzielni budownictwa mieszkaniowego w dniu wejścia w życie ustawy spółdzielcze prawa do lokali użytkowych stają się spółdzielczymi prawami do lokali użytkowych w rozumieniu art. 238 § 1. Członkowie, którzy wnieśli wkłady według zasad, jakie obowiązywały w spółdzielniach mieszkaniowych (lokatorskich), obowiązani są wkłady te uzupełnić stosownie do przepisów o przekształceniu lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe.
§ 2. W razie wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, zajętego przez najemcę, spółdzielnia może zażądać od tego najemcy dokonania w pięciu ratach rocznych wpłaty odpowiadającej równowartości prawa do lokalu. Wypłata tej równowartości przez spółdzielnię na rzecz byłego członka lub jego następców prawnych następuje w takich samych ratach. Na wniosek najemcy, który dokonał wpłaty, spółdzielnia obowiązana jest przyjąć go w poczet członków i przydzielić mu lokal użytkowy.


Art. 277. [Prawo do więcej niż jednego spółdzielczego lokalu mieszkalnego]
§ 1. Przepisów art. 206 nie stosuje się, jeżeli członkowi przysługują prawa do dwóch lokali spółdzielczych, z których jeden zajęty jest przez najemcę na podstawie przepisów prawa lokalowego o szczególnym trybie najmu lokali i budynków.
§ 2. Jeżeli członkowi przysługują prawa do dwóch lub więcej lokali mieszkalnych powstałych w wyniku przebudowy dokonanej w czasie odbudowy budynku zniszczonego wskutek działań wojennych, a ponowne ich połączenie wskutek przeszkód techniczno-budowlanych nie jest możliwe, może on zachować prawo tylko do jednego z nich, natomiast za utracone prawa przysługuje mu zwrot ich równowartości.


Art. 278. [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych]
Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w art. 13 i art. 129 niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.


Art. 279. [Dostosowanie statutów organizacji spółdzielczych do przepisów ustawy]
§ 1. Organizacje spółdzielcze istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy dokonają zmian swoich statutów stosownie do wymagań ustawy i w trybie przez nią przewidzianym. Zgłoszenia do rejestru tych zmian spółdzielnie dokonają najpóźniej do dnia 1 lipca 1983 r., a związki spółdzielcze najpóźniej do dnia 1 lipca 1984 r.
§ 2. Do czasu zarejestrowania nowych statutów postanowienia dotychczasowych statutów pozostają w mocy. Jednakże w razie sprzeczności między nimi a przepisami niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy.
§ 3. Naczelna Rada Spółdzielcza wystąpi do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie o stwierdzenie zgodności jej statutu z prawem do dnia 1 lipca 1983 r.


Art. 280. [Przepis derogacyjny]
Traci moc ustawa z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz. U. Nr 12, poz. 61 oraz z 1974 r. Nr 47, poz. 281).

 

Art. 281. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1983 r.

 


1 Art. 26 § 2 częściowo został uznany za niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 i z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przez pkt 8 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2015 r. (Dz.U.2015.201) z dniem 10 lutego 2015 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim nie przewiduje prawa byłego członka spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługuje odrębna własność lokalu, do odpowiedniej części funduszu remontowego.
2 Art. 83 nie ma obecnie zastosowania, gdyż centralne związki zostały zlikwidowane zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości (Dz.U.1990.6.36), która weszła w życie z dniem 7 lutego 1990 r., a sprawy opodatkowania składek reguluje art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2000.54.654).
3 Art. 91 § 41 dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1596) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 września 2017 r.
4 Art. 93a zmieniony przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1596) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 września 2017 r.
5 Obecnie: ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 9 i art. 14 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.2015.812), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.
6 Art. 203n § 3 częściowo został uznany za niezgodny z art. 2 i art. 58 ust. 1 Konstytucji RP przez pkt 3 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.891) z dniem 26 czerwca 2015 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim dotyczy zawiadamiania przez ogłoszenie.
7 Art. 203u § 4 częściowo został uznany za niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP przez pkt 6 lit. a wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.891) z dniem 26 czerwca 2015 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości żądania ponownej wyceny wpisowego i wpłaconych udziałów członkowskich oraz wniesienia powództwa o ustalenie wartości wpisowego i wpłaconych udziałów członkowskich.
8 Art. 203u § 5 częściowo został uznany za niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP przez pkt 6 lit. a wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.891) z dniem 26 czerwca 2015 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości żądania ponownej wyceny wpisowego i wpłaconych udziałów członkowskich oraz wniesienia powództwa o ustalenie wartości wpisowego i wpłaconych udziałów członkowskich.
9 Art. 203w § 4 częściowo został uznany za niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP przez pkt 6 lit. a wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.891) z dniem 26 czerwca 2015 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości żądania ponownej wyceny wpisowego i wpłaconych udziałów członkowskich oraz wniesienia powództwa o ustalenie wartości wpisowego i wpłaconych udziałów członkowskich.
10 Obecnie Sąd Okręgowy, stosownie do art. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.1998.160.1064), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.