Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Spółdzielczy Instytut Badawczy kontynuuje rozpoczętą w latach ubiegłych współpracę z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie wymiany informacji i danych statystycznych. Jej celem jest polepszenie wiedzy na temat potencjału ekonomicznego i społecznego poszczególnych pionów spółdzielczości w Polsce, zaś pierwszym krokiem była weryfikacja stanu jednostek spółdzielczych znajdujących się w bazach obydwu instytucji i doprowadzenie do ich zgodności. Zrealizowano już pierwszy etap polegający na przekazaniu przez KRS do GUS danych z bazy KRS celem dokonania połączenia z bazą GUS. W wyniku tego nastąpiło sparowanie ok. 15 tys. podmiotów, z czego ok. 9 tys. czynnych spółdzielni. Aktualnie weryfikacji podlegają jednostki, co do których ujawniono rozbieżności w obydwu bazach. Jednocześnie, na wniosek KRS, GUS wprowadził w swojej bazie możliwość wyróżnienia spółdzielni zgodnie z powszechnie stosowanym w spółdzielczości (i w bazie KRS) podziałem na 15 branż spółdzielczych.

 

W roku 2011 Krajowa Rada Spółdzielcza pozyskała dane ekonomiczno-finansowe od GUS dotyczące spółdzielni we wszystkich branżach (poza finansowymi, tj. Bankami Spółdzielczymi i SKOK-ami – te jednak publikowane są regularnie w rocznikach statystycznych GUS). W tych ramach GUS przekazał KRS wstępne dane za rok 2010 dotyczące 3,8 tys. jednostek spółdzielczych, pochodzące ze składanych przez nie sprawozdań F-01. Dotyczą one jednak tylko jednostek dużych, zatrudniających powyżej 9 osób z uwagi na fakt, iż spółdzielnie zaliczane do kategorii małych nie są zobligowane do sporządzania sprawozdawczości na rzecz, GUS. Po uzupełnieniu otrzymanego zestawienia o dane dotyczące BS i SKOK-ów, KRS dysponuje danymi z ok. 4,5 tys. spółdzielni, co stanowi ponad 50% spółdzielni czynnych gospodarczo. Szacunkowo można stwierdzić, iż reprezentują one przeważającą część potencjału ekonomicznego całej spółdzielczości.

Jak wynika z otrzymanych danych, najwyższe przychody odnotowano w branży mieszkaniowej (ok. 17 mld zł.), a najwyższy podatek dochodowy do budżetu w 2010 r. odprowadziły banki spółdzielcze (ok. 180 mln zł). Spółdzielczość mieszkaniowa natomiast w tej kategorii uplasowała się na drugiej pozycji (ok. 160 mln zł. podatku). Na kolejnej pozycji znalazła się spółdzielczość mleczarska, spółdzielnie pracy i usług, następnie spółdzielczość „Społem”, spółdzielnie GS „SCh”, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, SKR, RSP, ogrodniczo-pszczelarskie, rzemieślnicze i „Cepelie”.

Dodatkowo GUS przekazał dane ogólne dotyczące zatrudnienia w spółdzielczości. Jak wynika z nich, liczba osób stale zatrudnionych w spółdzielniach wynosi 278.163 osoby, w tym 39.489 osób niepełnosprawnych. Oznacza to, iż 14,2% osób zatrudnionych w spółdzielczości posiada orzeczenie o niepełnosprawności przy jednoczesnym ukształtowaniu się tego wskaźnika w skali kraju na poziomie 3,6%. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w naszym sektorze ukształtowało się na poziomie 2.746 zł i było wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pozostałych jednostkach sektora prywatnego krajowego o 12,4%. Dane te również nie zawierają informacji od podmiotów spółdzielczych małych, zatrudniających do 9 osób, oszacować jednak można, iż w całym sektorze spółdzielczym pracę znalazło ponad 300 tys. osób.

Współpraca z GUS, która w opinii obydwu partnerów układa się doskonale i jest pożyteczna dla obu stron, planowana jest w dłuższym okresie i będzie polegała na bieżącej i systematycznej (półrocznej) wymianie powyższych informacji pomiędzy KRS a GUS. Przedstawiciele SIB-KRS uczestniczą również corocznie w posiedzeniach Komisji Programowej GUS pracującej nad Programem Badań Statystycznych statystyki publicznej na kolejne lata oraz opiniują projekty aktów prawnych dotyczących statystyki publicznej.