Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Nowe możliwości działania rolników na rynku, umożliwiające poprawę dochodowości gospodarstw poprzez uzyskiwanie lepszych warunków sprzedaży produktów większymi partiami oraz wspólne, po niższych kosztach zakupy środków do produkcji, stwarzają grupy producentów rolnych (GPR). Na koniec 2011 roku funkcjonowało w Polsce ponad 250 spółdzielczych grup producentów rolnych. Ta forma spółdzielni zyskuje coraz większą popularność. Świadczy o tym systematyczne, wysokie tempo tworzenia nowych grup spółdzielczych. Od 2007 roku średniorocznie powstaje ok. 150 grup producentów rolnych, w tym ok. 50 spółdzielni (spośród dostępnych kilku form prawnych tworzenia grup, forma spółdzielcza ma ok. 30%-wy udział w liczbie GPR oraz 2,5-krotnie więcej członków-producentów rolnych niż grupy w formie spółki z o.o.). Przemawia za tym demokratyczny charakter spółdzielni, poprzez podejmowanie kluczowych decyzji zgodnie z zasadą „jeden członek – jeden głos”, w przeciwieństwie do spółki z o.o., w której siła głosu członka zależy od wniesionego przez niego kapitału do spółki.

Stawiane z jednej strony coraz częściej pytanie przez rolników, czy warto oddać władzę pieniądzom, a z drugiej strony coraz większe upowszechnienie międzynarodowych zasad spółdzielczych powodują, że tworzenie grup w formie spółdzielni staje się coraz powszechniejsze. Wzorowane jest to na dobrze zorganizowanych producentach rolnych w spółdzielniach rolników w krajach Zachodniej Europy. Stanowią one formę łączenia oferty rynkowej wielu gospodarstw, co zwielokrotnia ich siłę ekonomiczną i możliwości działania na rynku. W 2011 roku powstało w Polsce ponad 220 grup producentów, w tym ponad 60 w formie spółdzielni.

Grupy producentów rolnych otrzymują ryczałtowe wsparcie finansowe na utworzenie i działalność grupy w okresie pierwszych 5 lat działania, uzależnione od wielkości obrotu produktem lub grupą produktów dla których została utworzona. Limit łączny tego wsparcia wynosi 390 tys. euro na grupę.

Grupy korzystają też z innych form wsparcia, m.in. dofinansowania inwestycji, zwolnień z podatku dochodowego, podatku od nieruchomości oraz kredytów preferencyjnych dla grup. Coraz większa część grup realizuje inwestycje mające na celu uzyskanie udziału w wartości dodanej, jaka powstaje na etapie obrotu produktem, poprawy jego jakości, przechowywania, konfekcjonowania oraz przetwórstwa.

Grupę producentów mogą tworzyć osoby fizyczne i prawne prowadzące gospodarstwa rolne, będące producentami produktu lub grupy produktów rolnych (m.in. ziarno zbóż, nasiona roślina oleistych, trzoda chlewna, drób, bydło mięsne, ziemniaki, warzywa i owoce, itd.). Zgodnie z przepisami, minimalna liczba członków wynosi 5, jednak aby grupa była silna ekonomicznie powinna mieć co najmniej kilkanaście czy kilkadziesiąt członków oraz ściśle współpracować gospodarczo z innymi grupami (co już jest realizowane przez grupy). Głównym celem działalności grup jest koncentracja podaży i organizowanie sprzedaży produktów rolnych, dostosowanie produkcji do warunków rynkowych, poprawa efektywności gospodarowania w gospodarstwach członków oraz planowanie produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem jej jakości i ilości.

Im proces gospodarczego zorganizowania polskich rolników będzie przebiegał sprawniej, tym szybciej utworzą własne, silne organizacje gospodarcze, poprzez które będą lepiej dbać o swoje interesy, poprawiając pozycję rynkową i dochody.

Krajowa Rada Spółdzielcza prowadzi intensywne działania wspierające organizowanie się rolników w struktury gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej, poprzez działalność szkoleniowo-doradczą oraz wydawniczą. Są one odpowiedzią na duże potrzeby i oczekiwania rolników wsparcia tego procesu oraz kluczową rolę, jaką pełni w tym zakresie spółdzielczość w wielu krajach na świecie.

Więcej informacji nt. tworzenia grup i działań KRS w tym zakresie: przejdź