Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player


Publikacje dotyczące ruchu spółdzielczego, jego zasad i misji społecznej...

 

Karta Etyki SpółdzielczejUchwała Zgromadzenia Ogólnego KRS określająca podstawowe zasady etyki spółdzielczej. Akcentuje przede wszystkim postawy rzetelności i uczciwości w wykonywaniu swojej osobistej pracy wobec wspólnego, spółdzielczego dorobku, przy poszanowaniu praw członków spółdzielni i przestrzeganiu zasad demokratycznych, tak mocno związanych z ruchem spółdzielczym. Równocześnie eksponuje ona potrzebę stałych i wielorakich więzów spółdzielców ze środowiskiem, w którym żyją i działają i dla którego spółdzielczość może czynić jeszcze więcej, niż dotychczas.


Cena: 10 zł
Zamów

 

 

   

 

Mieszkalnictwo w gospodarce rynkowej

Pierwsza tego typu publikacja na rynku księgarskim, przedstawiająca kompleksowo działalność spółdzielczości mieszkaniowej poprzez pryzmat gospodarki rynkowej. Obrazuje nie tylko procesy dostosowywania się spółdzielni do nowych warunków inwestowania i administrowania spółdzielczymi zasobnami mieszkaniowymi po 1989 r., ale także codzienne konfilkty pomiędzy spółdzielczymi zasadami a prawem rynku. Autorzy: Jerzy Jankowski i Marian G. Brodziński przypominają, że pomimo wolnorynkowego liberalizmu spółdzielczość nie została zwolniona z obowiązku zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mniej zamożnych warstw społecznych.
Cena: 50 zł
Zamów

 

 

   

 

Rozwój współpracy i współdziałania spółdzielczego jako wymóg procesów globalizacji i koncentracji gospodarki

Materiał z konferencji programowej pod red. dr Iwony Drozd-Jaśniewicz zorganizowanej przez Krajową Radę Spółdzielczą w 2010 r. nt „Rozwój współpracy i współdziałania spółdzielczego jako wymóg procesów globalizacji i koncentracji gospodarki”. Opracowanie zawiera referaty programowe i wystąpienia. W materiale umieszczono również sprawozdanie z dwóch sesji panelowych „Handel spółdzielczy - ważne ogniwo współpracy międzybranżowej” oraz „Banki spółdzielcze i SKOK-i jako integrator ruchu spółdzielczego na płaszczyźnie finansowej”, a także najważniejsze głosy w dyskusji.

Cena: 20 zł
Zamów

 

   
Odmienność podmiotów spółdzielczych od spółek prawa handlowego

Materiały II Spółdzielczego Forum Społeczno-Ekonomicznego,które odbyło się 8 lipca 2006 r. - podczas Targów Spółdzielczych - w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie. Jego podstawowym zagadnieniem była odrębność systemu spółdzielczego od formy spółek prawa handlowego. Wstęp - prezes Zarządu KRS, Alfred Domagalski. (Uwaga- nakład wyczerpany)

Cena: 20 zł
Zamów
 

 


 

 

Walne Zgromadzenia w spółdzielniach

Poradnik autorstwa Wojciecha Jastrzębskiego. Zawiera porady i wskazówki dla rad nadzorczych, zarządów i członków spółdzielni, oparte na przepisach Prawa spółdzielczego i typowych statutach spółdzielni, a także wyjaśnienia w sprawach występujących najczęściej przy zwoływaniu, ustalaniu czasu, miejsca i porządku obrad walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli). Opracowany wg. stanu prawnego na dzień 29 lutego 2000 r.
Cena: 20 zł
Zamów

 
Wskazówki dla rad nadzorczych
w zakresie kontroli sprawozdań finansowych spółdzielni

Publikacja opracowana przez Marię Konopkę może być pomocna wszystkim członkom Rad Nadzorczych, którzy stają przed zadaniem kontroli sprawozdania finansowego spółdzielni. Zgodnie z Prawem spółdzielczym Rada może żądać od zarządu, członków i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni. Pamiętać jednak należy, że przepis ten nadaje te uprawnienia Radzie Nadzorczej jako organowi, a nie poszczególnym członkom Rady z ich własnej inicjatywy.  Działania kontrolne podejmowane przez poszczególnych członków rady muszą być uprzednio uprawomocnione decyzją czy uchwałą podjętą na posiedzeniu Rady.
Cena: 20 zł
Zamów