Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

piatnica-zaklad

Projektowanie Polityk w ramach Umowy Partnerstwa zakłada, że w ramach Polityki Spójności na lata 2014-2020 finansowany będzie m.in. rozwój różnego typu przedsiębiorstw (w tym spółdzielni), a także rozwój obszarów wiejskich, jako komplementarne środki wsparcia do Wspólnej Polityki Rolnej - WPR ( w tym uzupełniające do PROW 2014-2020).

Krajowa Rada Spółdzielcza aktywnie uczestniczy w procesie konsultacji społecznych, celem zapewnienia jak najlepszych warunków dostępu spółdzielni do środków Wspólnoty Europejskiej. Główne Cele tematyczne, w których spółdzielnie mogłaby występować o środki unijne w ramach Polityki Spójności na lata 2014-2020 to:

  • Podnoszenie konkurencyjności MŚP sektora rolnego
  • Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
  • Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
  • Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników
  • Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach (m.in. dla spółdzielni planujących inwestycje w OZE)

Zachęcamy wszystkich przedstawicieli spółdzielni i ich związków do zapoznania się z aktualnymi informacjami nt. planowanego wsparcia na lata 2014-2020, w szczególności Programy Regionalne, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz zgłaszania swoich uwag i propozycji w ramach trwających konsultacji społecznych poszczególnych Programów.

Szczegółowe informacje o poszczególnych Programach i trwających konsultacjach oraz sposobie zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl

KRS ma nadzieję na uwzględnienie zgłaszanych postulatów, dla rozwoju spółdzielni. Przy stworzeniu odpowiednich warunków wsparcia spółdzielni, mogłyby one znacząco zwiększyć swoją rolę w rozwoju gospodarki krajowej, na wzór krajów wysoko rozwiniętych, w szczególności Zachodniej Europy.

Stanowisko KRS w ramach konsultacji projektu Umowy Partnerstwa - trwających do 30.08.2013 r. pobierz plik...(pdf)

projekt Umowy Partnerstwa z dnia 12.07.2013 r. pobierz plik...(pdf)

Załączniki do Umowy Partnertswa z dnia 12.07.2013 r. pobierz plik...(pdf)