Przewodniczący ZO KRS dr Jerzy Jankowski i Rektor URz prof. dr hab. Sylwester Czopek

W dniu 22 października br. w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się uroczyste otwarcie Filii Spółdzielczego Instytutu Badawczego, będące efektem realizacji umowy o współpracy Krajowej Rady Spółdzielczej z Uniwersytetem Rzeszowskim. Głównym celem istnienia SIB jest prowadzenie badań dotyczących szeroko rozumianej problematyki spółdzielczości oraz nowoczesne kształcenie kadr spółdzielczych na poziomie akademickim.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli ze strony uczelni Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego - prof. dr hab. Sylwester Czopek, Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych - prof. dr hab. Grzegorz Ślusarz oraz Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów - prof. dr hab. Ryszard Kata. Krajową Radę Spółdzielczą reprezentowali Prezes Zarządu KRS - dr inż. Mieczysław Grodzki oraz Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS - dr Jerzy Jankowski.

Na uroczystości obecni byli również: przedstawiciele Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie na czele z Rektorem  - prof. dr. hab. Witoldem Kłaczewskim, pracownicy naukowi i studenci Instytutu Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych, przedstawiciele Banku Pekao S.A., a także prezesi i dyrektorzy spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych.

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek w swoim wystąpieniu odwołał się do tradycji spółdzielczości i podkreślił, że działania Filii Spółdzielczego Instytutu Badawczego wzbogacą obszary badawcze Uniwersytetu Rzeszowskiego, przyczyniając się do rozwoju spółdzielczości jako nowoczesnego sektora gospodarki.

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego dr Jerzy Jankowski, w swoim wystąpieniu, nakreślił idee działalności zarówno Krajowej Rady Spółdzielczej, jak i samego Instytutu Badawczego. Odwołał się również do korzyści płynących z funkcjonowania SIB przy Uniwersytecie. Podkreślił wagę pierwszej wspólnej inicjatywy, którą będzie uruchomienie studiów podyplomowych kształcących liderów z zakresu spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce, w modułach technologicznym oraz bankowości elektronicznej.

Do głównych idei i potrzeby utworzenia SIB na Uniwersytecie odniósł się również prof. dr hab. Grzegorz Ślusarz - od początku zaangażowany w proces utworzenia Instytutu. W swoim wystąpieniu podkreślił, że: „Ruch spółdzielczy zawsze odgrywał ważna rolę w okresach trudnych, zwłaszcza na obszarach słabiej rozwiniętych, a mówiąc współczesnym językiem na obszarach problemowych. Era globalizacji z wielu względów może być również uznawana za taki trudny okres, bo oprócz niewątpliwych osiągnięć, szybkiego postępu, coraz bardziej dostrzegalne są dysproporcje rozwojowe. Za szybkimi zmianami w sferze gospodarczej nie nadążają zmiany w sferze społecznej. Dla ograniczenia negatywnej luki w sferze społecznej potrzebne jest budowanie i umacnianie kapitału społecznego. W takie wyzwanie doskonale wpisuje się spółdzielczość ze swoimi zasadami.

Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej dr inż. Mieczysław Grodzki, podkreślił rolę spółdzielczości oraz znaczenie jej kształcenia wśród liderów spółdzielczości. Wyraził zadowolenie z uruchomienia wspólnej inicjatywy, która przedłoży się na aktywizację społeczeństwa, efektywnie przyczyni się do rozwoju spółdzielni oraz wzmocni idee spółdzielcze.

Wszyscy występujący nawiązywali do historycznie utrwalonych tradycji spółdzielczości w regionie południowo-wschodniej Polski i podkreślali znaczenie uruchomienia Filii SIB w Rzeszowie dla rozwoju spółdzielczości jako nowoczesnego sektora gospodarki narodowej oraz dla promowania idei spółdzielczych jako ważnej formy aktywizacji społecznej i gospodarczej społeczeństwa, a także dla umacniania demokracji. Utworzenie SIB w Kampusie Zalesie, w Instytucie Ekonomii i Finansów, który jest kontynuatorem tradycji Wydziału Ekonomii, to nawiązanie do dobrych tradycji kształcenia spółdzielczego w tych obiektach w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, gdzie pierwsi absolwenci studiów dziennych opuścili Wydział w 1989 r. uzyskując tytuł magistra ekonomii, a ogółem Wydział na studiach dziennych ukończyło 482 absolwentów.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie