Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”. Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z pięciu Priorytetów:

  • Priorytet I Usługi reintegracyjne (podmioty prowadzące PZS; organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej),
  • Priorytet II Ścieżki reintegracji (podmioty prowadzące PZS; organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej),
  • Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych (podmioty prowadzące PZS),
  • Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży (podmioty prowadzące PZS; samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW),
  • Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS (podmioty prowadzące PZS; samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW).

Jak informuje Ministerstwo, zakres możliwych do zrealizowania w ramach konkursu działań obejmuje sferę pożytku publicznego określoną w art. 4 ust. 1 pkt 2 UDPPiW tj. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Składane oferty mają realizować cel: wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

Na rok 2020 na realizację Konkursu przeznaczono łącznie kwotę 3 mln zł. Oferty należy składać w terminie do 2 marca 2020 r.

Wszelkie szczegóły dot. Konkursu na stronie Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2020

7 pytań i odpowiedzi dot. konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji”: https://www.gov.pl/web/rodzina/7-pytan-i-odpowiedzi-dot-konkursu-od-wykluczenia-do-aktywizacji

Do 2 marca br. codziennie w godzinach od 11:00 do 13:00 można dowiedzieć wszystkiego o konkursie dzwoniąc na infolinię pod numer (22) 461 61 05.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie