Rozdział 6c. Przepisy karne

 

Art. 74v. [Podawanie nieprawdziwych informacji, zatajanie prawdziwych danych]

Kto, jako członek zarządu kasy, będąc obowiązanym do podania Komisji Nadzoru Finansowego albo Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji dotyczącej kasy i jej członków w zakresie określonym w ustawie, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane będące w jego posiadaniu, podlega grzywnie do 1 000 000 zł i karze pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 74w. [Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej]

1. Kto, będąc obowiązanym do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w art. 9e ust. 1 lub art. 9g, ujawnia je niezgodnie z upoważnieniem określonym w ustawie, podlega grzywnie do 500 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu, o którym mowa w ust. 1, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega grzywnie do 1 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

Art. 75. 

(uchylony).

Art. 76.

(uchylony).

Art. 77.

(uchylony).

Art. 78.

(uchylony).

Art. 79.

(uchylony).

Art. 80.

(uchylony).

 

Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Art. 80a.

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015) w art. 8 w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 81.

W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 81a.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.) w art. 2 w pkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 82.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) art. 106d otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 83.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 83a.

W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743, z późn. zm.) w art. 1 w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 83b.

W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 942) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 84.

W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) w art. 75 w ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art. 85.

W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 85a.

W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (Dz. U. Nr 149, poz. 1077 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 767) w art. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 85b.

W ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. Nr 39, poz. 308, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 85c.

W ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) w art. 2 w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 85d.

W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175 i Nr 291, poz. 1707) w art. 4 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 86. [Zatwierdzenie statutów oraz członków zarządów kas po wejściu w życie ustawy]

1. Kasy, w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wystąpią do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskami o zatwierdzenie:

1) statutów dostosowanych do przepisów ustawy;

2) prezesów zarządów.

2. Kasa Krajowa, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie:

1) statutu dostosowanego do przepisów ustawy;

2) członków zarządu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przepisu art. 8 ust. 2 nie stosuje się. Do decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia statutu kasy art. 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

4. Do decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prezesa zarządu kasy art. 21 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przepisu art. 53 ust. 2 nie stosuje się. Do decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia statutu Kasy Krajowej art. 53 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. Do decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia członków zarządu art. 51 ust. 1 zdanie 2, ust. 2 i ust. 3 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub ust. 2 pkt 2 w przewidzianych terminach lub po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego osoby, której wniosek taki dotyczy, mandat związany z pełnioną przez tę osobę funkcją wygasa.

Art. 87. [Audyt zewnętrzny w kasach po wejściu w życie ustawy]

Kasy obowiązane są w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy do przeprowadzenia audytu zewnętrznego i przekazania jego wyników Komisji Nadzoru Finansowego, Kasie Krajowej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Narodowemu Bankowi Polskiemu, Komitetowi Stabilności Finansowej oraz Krajowej Radzie Spółdzielczej. Audyt przeprowadza biegły rewident.

Art. 88. [Termin stosowania zmienionych przepisów ustawy o rachunkowości]

Przepisy art. 50 ust. 4 i art. 64 ust. 1 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 81, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w roku, w którym ustawa weszła w życie.

Art. 89. [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 10 ustawy, o której mowa w art. 81, zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. d ustawy, o której mowa w art. 81, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy.

Art. 90. [Utrzymanie w mocy przepisów Kasy Krajowej w zakresie współczynnika wypłacalności]

Dotychczasowe przepisy w zakresie współczynnika wypłacalności wydane przez Kasę Krajową zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 24 ust. 6.

Art. 91. [Zastosowanie środków funduszu stabilizacyjnego w okresie przejściowym]

1. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy ze środków funduszu stabilizacyjnego, o którym mowa w art. 55, mogą być finansowane wydatki na pokrycie roszczeń członków kas z tytułu zgromadzonych w kasach środków pieniężnych - w przypadku ogłoszenia upadłości takiej kasy lub prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek tej kasy nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku ogłoszenia upadłości kasy posiadającej dobrowolny system ubezpieczania środków pieniężnych członków lub ogłoszenia upadłości takiej kasy ze względu na to, że jej majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, roszczenia członków kasy zaspokajane są w pierwszej kolejności w ramach tego systemu.

3. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy w przypadku wyczerpania środków funduszu stabilizacyjnego, o którym mowa w art. 55, i wystąpieniu zagrożenia stabilności systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Narodowy Bank Polski może udzielić Kasie Krajowej kredytu krótkoterminowego, na uzupełnienie środków tego funduszu, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 oraz art. 42, pod warunkiem ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia.

Art. 92. [Przepis derogacyjny]

Traci moc ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. poz. 2, z późn. zm.).

Art. 93. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 24 ust. 5, który wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia, art. 24 ust. 6, który wchodzi w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia, art. 83 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.

1 Art. 1a pkt 1 zmieniony przez art. 132 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U.2018.650) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 kwietnia 2018 r.

2 Art. 1a pkt 2 zmieniony przez art. 132 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U.2018.650) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 kwietnia 2018 r.

3 Art. 3b dodany przez art. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz.U.2018.62) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2018 r.

4 Art. 9f ust. 1 pkt 2a dodany przez art. 7 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1075) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 czerwca 2018 r.

5 Art. 9f ust. 1 pkt 2b dodany przez art. 7 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1075) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 czerwca 2018 r.

6 Art. 9f ust. 1 pkt 5c dodany przez art. 11 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2491) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 stycznia 2018 r.

7 Art. 9f ust. 1 pkt 12b dodany przez art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U.2018.106) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 stycznia 2018 r.

8 Art. 9f ust. 1 pkt 16 zmieniony przez art. 11 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2491) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 stycznia 2018 r.

9 Art. 9f ust. 1 pkt 18 zmieniony przez art. 136 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1000) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 maja 2018 r.

10 Art. 9f ust. 1 pkt 21 zmieniony przez art. 319 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U.2018.138) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lutego 2018 r.

11 Art. 16 ust. 3 dodany przez art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2491) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 stycznia 2018 r.

12 Art. 16 ust. 4 dodany przez art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2491) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 stycznia 2018 r.

13 Art. 16 ust. 5 dodany przez art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2491) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 stycznia 2018 r.

14 Art. 16 ust. 6 dodany przez art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2491) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 stycznia 2018 r.

15 Art. 16 ust. 7 dodany przez art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2491) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 stycznia 2018 r.

16 Art. 16 ust. 8 dodany przez art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2491) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 stycznia 2018 r.

17 Art. 16 ust. 9 dodany przez art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2491) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 stycznia 2018 r.

18 Art. 16 ust. 10 dodany przez art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2491) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 stycznia 2018 r.

19 Art. 16 ust. 11 dodany przez art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2491) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 stycznia 2018 r.

20 Art. 28 ust. 3 dodany przez art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2491) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 kwietnia 2018 r.

21 Art. 67 pkt 7 zmieniony przez art. 171 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U.2018.723) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lipca 2018 r.

22 Art. 68 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez art. 171 pkt 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U.2018.723) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lipca 2018 r.

23 Art. 71 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez art. 171 pkt 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U.2018.723) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lipca 2018 r.

 

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie