Materiały informacyjne dotyczące problematyki rzemiosła w obszarze dualnego kształcenia zawodowego oraz kwalifikacji zawodowych w kontekście, prowadzonego na różnych poziomach administracji i instytucji publicznych i społecznych, szerokorozumianego dialogu społecznego z udziałem przedstawicieli organizacji rzemiosła.

 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Raport pt. Kształcenie zawodowe w rzemiośle (wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2020 r.) - dostęp na stronie PARP (PDF)

Raport zawiera informacje nt. zmian w szkolnictwie zawodowym w Polsce, uwarunkowań kształcenia zawodowego w rzemiośle oraz roli Związku Rzemiosła Polskiego w kształceniu kadr.

 
Związek Rzemiosła Polskiego - materiały zostały przygotowane z wykorzystaniem środków publicznych pochodzących z funduszy Rady Dialogu Społecznego

Animacje promują dialog społeczny oraz jego rolę w rozwijaniu i upowszechnianiu kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, a także możliwość wpisów do CEiDG.

W opracowaniu poruszone są kwestie: znaczenia dialogu społecznego w rzemiośle i jego praktyczne aspekty, wyzwań i problemów oświaty zawodowej, celów rzemieślniczej nauki zawodu oraz uwarunkowań prawnych oraz tradycji rzemieślniczego kształcenia zawodowego na tle przemian historycznych.

  • Informator pt. Zwiększanie efektywności  przygotowania zawodowego w rzemiośle w procesie nadzoru sprawowanego przez organizacje rzemiosła (wyd. ZRP, 2020 r.)

Informator zawiera zasady i tryb sprawowania przez izby rzemieślnicze i cechy nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych oraz udzielania pomocy merytorycznej i organizacyjnej rzemieślnikom szkolącym młodocianych.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie