Krajowa Rada Spółdzielcza realizując zadania statutowe zaprasza do udziału w szkoleniu dla kandydatów na lustratorów w formie on-line. Kandydaci na lustratorów powinni spełniać kryteria określone uchwałą nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19.12.2018 r. tj.:

1. Posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym nie może być krótszy niż 5 lat. 

Kurs specjalistyczny dla tej grupy kandydatów obejmuje co najmniej 90 godzin zajęć i odbędzie się w następujących terminach:

Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Henryk Kowalczyk poinformował, że w połowie października ruszą pierwsze nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pierwsze cztery nabory mają być skierowane do rolników i przetwórców. Wnioski będą obsługiwane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ogłoszone przez ARiMR nabory wniosków:

  • Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury (ogłoszenie ARiMR - przejdź)

  • Wsparcie dla rolników lub rybaków w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury (ogłoszenie ARiMR - przejdź)

  • Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest (ogłoszenie ARiMR - przejdź)

  • Wymiana słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu (ogłoszenie ARiMR - przejdź)

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza na bezpłatne warsztaty "Nowe uwarunkowania ESG – wyzwania zielonej transformacji oraz sposób identyfikacji śladu węglowego". Warsztaty odbędą się 15 września 2022 roku o godz. 11:00 w formie zdalnej na platformie LiveWebinar.

Jak podkreślają organizatorzy: Zachodzące zmiany klimatyczne spowodowały wprowadzenie regulacji unijnych wymuszających zieloną transformację, wprowadzenie gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym i zmniejszenie ilości śladu węglowego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w UE. Stawia to wyzwanie identyfikacji kluczowych ryzyk oraz przygotowanie zielonej strategii zapewniającej stabilne warunki finansowania redukcji śladu węglowego. Pojawia się ryzyko, że nie przetrwają podmioty, które nie uwzględnią mechanizmu transferu kapitału oraz zmiany procesów finansowania nowych modeli biznesowych.

Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w internetowym webinarium, które odbędzie się 8 września 2022 r., start o godz. 11. Podczas niego będzie się można dowiedzieć o bieżących działaniach instytucji, które wspierają rolników.

 

W gronie ekspertów uczestniczących w e-spotkaniu znajdą się przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Grupy AZOTY. Swój udział zapowiedział także Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

W dniu 29 sierpnia 2022 r. Krajowa Rada Spółdzielcza zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów o pilne wznowienie produkcji nawozów oraz zmniejszenie wymogów dla importu nawozów azotowych z krajów spoza Unii Europejskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem KRS - przejdź do PDF

Mamy przyjemność poinformować, że przy wsparciu organizacyjno-prawnym Krajowej Rady Spółdzielczej powstała w Warszawie pierwsza ukraińsko-polska spółdzielnia! SPÓŁDZIELNIA PRACY KOOPERATYWA RAZEM została założona przez grupę ukraińskich i polskich obywateli, którzy postanowili sami się zorganizować i w ramach idei samopomocy stworzyć miejsca pracy w odpowiedzi na problem zatrudnienia wśród przybyłych do Warszawy uchodźców z Ukrainy.

Pomysł na działalność jest prosty: ręczne wytwarzanie tradycyjnej ukraińskiej przekąski pierożków-lepioszek (duże placki z nadzieniem na ciepło). Pierożki-lepioszki mają być następnie sprzedawane w mobilnych punktach sprzedaży.

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie:

Funkcjonowanie spółdzielni po uchyleniu art. 90 i art. 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz w świetle stanowiska Ministerstwa Rozwoju i Technologii z dnia 12 sierpnia 2022 r.

- MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII W SWOIM STANOWISKU Z DNIA 12 SIERPNIA 2022 R. POTWIERDZA OPINIĘ PRAWNĄ KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ W SPRAWIE TERMINU NA ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI PO UCHYLENIU ART. 90 I 90A

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w swoim stanowisku z dnia 12 sierpnia 2022 r. potwierdza opinie prawną Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie terminu na zwołanie walnego zgromadzenia spółdzielni po uchyleniu art. 90 i 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ze stanowiskiem resortu można zapoznać się pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/organizowanie-walnych-zgromadzen-w-spoldzielniach-mieszkaniowych-po-uchyleniu-przepisow-covidowych

Opinia prawna sporządzona na zlecenie KRS dostępna jest pod adresem:

https://krs.org.pl/prawo/analizy-prawne/1970-opinia-prawna-w-sprawie-uchylenia-art-90-i-art-90a-ustawy-z-dnia-31-marca-2020-r

W związku z trwającymi w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pracami dotyczącymi złagodzenia dużych wzrostów kosztów energii, gazu, energii cieplnej oraz energii elektrycznej, Krajowa Rada Spółdzielcza przesłała propozycje uzupełnienia projektowanych rozwiązań.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem KRS - przejdź do PDF

Mamy przyjemność poinformować, że przy wsparciu organizacyjno-prawnym Krajowej Rady Spółdzielczej powstała w Warszawie pierwsza ukraińsko-polska spółdzielnia! SPÓŁDZIELNIA PRACY KOOPERATYWA RAZEM została założona przez grupę ukraińskich i polskich obywateli, którzy postanowili sami się zorganizować i w ramach idei samopomocy stworzyć miejsca pracy w odpowiedzi na problem zatrudnienia wśród przybyłych do Warszawy uchodźców z Ukrainy.

Pomysł na działalność jest prosty: ręczne wytwarzanie tradycyjnej ukraińskiej przekąski pierożków-lepioszek (duże placki z nadzieniem na ciepło). Pierożki-lepioszki mają być następnie sprzedawane w mobilnych punktach sprzedaży.

Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Uniwersytet Rzeszowski zapraszają na III edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych:

Spółdzielczość Mieszkaniowa  - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne

Planowane rozpoczęcie: październik 2022 r.

Forma studiów: zajęcia zdalne

Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości jest organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą od 2005 roku.  W tym roku przypadła zatem już jego XVIII edycja. Konkurs ma na celu promowanie ruchu spółdzielczego i spółdzielczych form działalności oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością.

W tegorocznej edycji na konkurs nadesłano 9 prac. Komisja Konkursowa uznała, że wszystkie prace spełniają wymogi formalne wyszczególnione w komunikacie o ogłoszeniu konkursu. Spośród zakwalifikowanych prac jedną zgłoszono w kategorii prac badawczych, jedną w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych, a siedem w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych.

Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom miało miejsce podczas centralnej uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.

 

Zgodnie z tradycją podczas centralnej uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości ogłoszono nazwiska tegorocznych laureatów konkursów na liderów ruchu spółdzielczego oraz pogratulowano im osiągnięć.

W dorocznym konkursie KRS przyznawane są honorowe tytuły „Lider Spółdzielczości Polskiej”, „Menedżer-Spółdzielca” oraz „Prymus” - za wkład w rozwój ruchu spółdzielczego, jego wspieranie i popularyzację, a także za wieloletnią pracę i osiągnięcia w kierowaniu spółdzielnią. Osoby i instytucje zasłużone w pracy społeczno-kulturalnej, otrzymują „Złoty Laur Spółdzielczości”, natomiast przedstawiciele samorządów terytorialnych, którzy na co dzień współpracują ze spółdzielniami nagradzani są tytułem „Samorządowiec-Spółdzielca”. Nad tym Konkursem patronat od samego początku sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2022 r. odbyła się już XIX Edycja „Samorządowca-Spółdzielcy”, natomiast statuetki „Menedżera” i „Prymusa” przyznano po raz XXIII.

 

W dniu 1 lipca, w którym w całej Polsce obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, w Hotelu „Gromada” Centrum w Warszawie obradowało Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej. Posiedzenie połączone zostało z uroczystością zorganizowaną z okazji spółdzielczego święta, które w bieżącym roku obchodzone jest na całym świecie pod hasłem kończącej się Międzynarodowej Dekady Spółdzielczej: „Spółdzielnie budują lepszy świat”.

Zgromadzenie Ogólne KRS na stacjonarnym posiedzeniu spotkało się po raz pierwszy od 2020 roku. W porządku obrad znalazło się wiele istotnych zagadnień organizacyjnych i ogólnospółdzielczych, a członkowie KRS zajęli stanowisko w sprawie kilku projektów ustaw. Przyjęto sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za i kwartał 2022 roku, wyrażono także opinie na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne senackiego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

W niedzielę 19 czerwca w hiszpańskiej prowincji Andaluzja odbywały się wybory lokalne, w których zwycięstwo odniosła prawicowo-konserwatywna Partia Ludowa odbierając władzę rządzącym dotąd socjalistom. Wywołało to wieczorem entuzjazm na ulicach andaluzyjskiej stolicy Sewilli, setki ludzi krążyły do późnych godzin po ulicach wymachując czerwono-żółtymi flagami Hiszpanii, zielono-białymi Andaluzji, wznosząc okrzyki „Viva España!”, „Viva Andalucia!” i na cześć miejscowego przywódcy partii Juana Moreno. Wśród zebranych w tym samym czasie w mieście spółdzielców z całego świata inne wybory budziły jednak większe emocje - do władz Międzynarodowego Związku Spółdzielczego i kilku branżowych organizacji spółdzielczych.

W dniu 20 czerwca br. odbyło się tu bowiem wyborcze Zgromadzenie Ogólne MZS, a w ciągu kilku poprzedzających je i następujących po nim dni, wiele innych wydarzeń, w tym wyborczych zgromadzeń organizacji branżowych, seminariów, warsztatów itp. Uczestniczyło w nich łącznie przeszło 400 delegatów z ponad 60 krajów. KRS reprezentowana była przez prezesa dr. inż. Mieczysława Grodzkiego, natomiast KZRSS „Społem” reprezentował prezes Ryszard Jaśkowski.

W dniu 15 czerwca 2022 roku  i 21 czerwca 2022 roku w trybie online odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA FOTOREPORTAŻ DLA SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKICH - NASZA SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 organizowanego przez: Krajową Radę Spółdzielczą (KRS) z udziałem Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej (FRSU). 

Do konkursu zgłoszono łącznie 6 prac przygotowanych przez zespoły uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa: małopolskiego (2), mazowieckiego (2), pomorskiego (2). Zgodnie z Regulaminem prace zostały poddane ocenie w 2 kategoriach w zależności od osób je przygotowujących:

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie:

Uchylenie art. 90 i art. 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, które wydłużyły m.in. termin na zwołanie walnego zgromadzenia o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego a zwołanie walnego zgromadzenia spółdzielni - wyzwania i zagrożenia

Termin: 6 lipca 2022 r.

UWAGA! Zmiana godzin szkolenia na: 08:00-11:00

Typ szkolenia: HYBRYDOWE (on-line na platformie szkoleniowej ClickMeeting oraz stacjonarne w siedzibie KRS, ul. Jasna 1 w Warszawie)

W dniu 15 czerwca 2022 r. wchodzą w życie nowe rozwiązania dotyczące zasad wypłacania rolniczych emerytur. Rolnik, aby otrzymać emeryturę w pełnej wysokości, nie będzie już musiał pozbywać się własnego gospodarstwa. 

Inne najważniejsze zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników to:

  • prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy również dla osób całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, które posiadają co najmniej 25 lat ubezpieczenia emerytalno-rentowego;

  • doliczenie okresów odbywania służby wojskowej przed dniem 1 stycznia 1999 r. do wysokości emerytury rolniczej dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego prawa do emerytury z ZUS;

  • skrócenie okresu umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy – możliwość jej zawarcia na okres, na jaki zostało przyznane prawo do renty;

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line:

Zmiany w podatku PIT od 01.07.2022 r. i od 01.01.2023 r. Inne zmiany w podatkach.

Termin: 21 czerwca 2022 r., godz. 09:30-15:00

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

CENY:

- 516,60 zł brutto/os. (420 zł netto + VAT) dla organizacji spółdzielczych, które uiściły składki na rzecz KRS za lata 2020-2022

- 676,5 zł brutto/os. (550 zł netto + VAT) dla podmiotów niebędących organizacjami spółdzielczymi oraz dla organizacji spółdzielczych, które nie uiściły składki bądź składek na rzecz KRS za lata 2020-2022

W cenie 7 godzin dydaktycznych (45-min.). Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora. 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 22 maja 2022 r. w wieku 85 lat zmarł Tadeusz Jeżyk - założyciel i wieloletni Prezes Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim

składa

Krajowa Rada Spółdzielcza.

 

Msza święta w intencji zmarłego zostanie odprawiona w dniu 26.05.2022 r., o godz. 13.00 w starej kaplicy cmentarnej Opole – Półwieś, po której nastąpi odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku.

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. 22 835 12 60
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie