W dniu 5 listopada br. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie odbyła się długo oczekiwana konferencja naukowa pod hasłem: Setna rocznica uchwalenia ustawy z 29 października 1920 r. o spółdzielniach - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość prawa spółdzielczego. Wydarzenie zorganizowała Krajowa Rada Spółdzielcza wraz z KUL.

Przygotowywana od 2019 r. konferencja nie mogła odbyć się w planowanym terminie w początku 2020 r. gdyż pandemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia sanitarne uniemożliwiły jej organizację. Również i teraz, zamiast planowanego uroczystego spotkania specjalistów w dziedzinie prawa spółdzielczego, wieńczącego obchody 100-lecia uchwalenia pierwszej w Polsce ustawy o spółdzielniach i włączającej się w Narodowy Jubileusz 100-lecia Niepodległości Polski - spotkania, nad którym Honorowy Patronat objął Pan Prezydent RP Andrzej Duda - odbyła się konferencja w formule hybrydowej. Większość prelegentów zaprezentowała swoje wystąpienia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Mimo tych ograniczeń, w siedzibie lubelskiego Centrum Transferu Wiedzy KUL zebrali się organizatorzy oraz goście. Towarzyszyło im liczne grono odbiorców online - ponad 150 osób oglądało transmisję bezpośrednio w Internecie. 

TEMAT: SYGNALIŚCI – CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH – DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE – PODPISY ELEKTRONICZE W DZIAŁALNOSCI SPÓŁDZIELNI

Termin: 6 grudnia 2021 r., godz. 0900 – 1215 

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

Cena: 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Szkolenie poprowadzi radca prawny dr Piotr Pałka. (Informacja o prowadzącym poniżej.)

Zapraszamy członków spółdzielni uczniowskich do udziału w konkursach organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą przy współudziale Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Uwzględniając warunki i możliwości działania spółdzielni uczniowskich w roku szkolnym 2021/2022 przygotowaliśmy dwa konkursy dające możliwość popularyzowania idei spółdzielczości uczniowskiej w różnych formach wyrazu.

 

Zapraszamy do udziału w: 

  1. Ogólnopolskim konkursie plastycznym „SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA W OKNIE SZKOŁY – termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2021 r.

  2. Ogólnopolskim konkursie na fotoreportaż dla spółdzielni uczniowskich „NASZA SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022" – termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2022 roku.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w załączonych regulaminach.

KRS przekazała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi w ramach dwóch etapów konsultacji projektu PS WPR, jak również po spotkaniu uzgodnieniowym organizowanym przez Ministerstwo w dniu 06.10.br. dotyczącym wsparcia sektorowego oraz wsparcia tworzenia i rozwoju organizacji producentów i grup producentów rolnych w ramach PS WPR 2023-2027. Przekazując stanowiska KRS dokonała konsultacji z Krajowymi Związkami Spółdzielni Rolniczych i Wiejskich.

Opracowywany Plan Strategiczny WPR będzie kluczowym dokumentem dla rozwoju rolnictwa. Analizując jego treść stwierdzamy, że w zbyt małym stopniu zawiera on rozwiązania dla wspólnego działania rolników na rynku - co jest kluczowe dla poprawy dochodów z działalności rolniczej - oraz wspólnego funkcjonowania mieszkańców wsi. Propozycje rozwiązań w tym zakresie KRS przekazała do MRiRW. W krajach Zachodniej Europy funkcje te realizują gównie spółdzielnie rolnicze mające obecnie najczęściej status organizacji producentów, a także ich zrzeszenia - zgodnie z art. 152 i dalsze Rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013, oraz rolnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu, spółdzielnie wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, spółdzielnie zaopatrzeniowe i usługowe dla mieszkańców wsi, spółdzielnie energetyczne, itp.

Zakończona została XVII edycja konkursu KRS na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości. Konkurs organizowany jest od 2005 r. i ma na celu promowanie ruchu spółdzielczego i spółdzielczych form działalności oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością.

Tematyka Konkursu obejmuje zarówno zagadnienia ogólnospółdzielcze, jak i specjalistyczne z zakresu 15 branż spółdzielczych oraz podejście od strony wielu dyscyplin naukowych, pod warunkiem, że dotyczy spółdzielczości lub spółdzielni. Nagradzane prace przedstawiają walory edukacyjne w zakresie krzewienia spółdzielczości i idei spółdzielczej oraz prezentują współpracę między praktyką spółdzielczą a nauką.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK",  Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz KUKE zapraszają na bezpłatne webinarium: Finansowanie oraz wsparcie przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej, które odbędzie się 15 listopada br. o godzinie 10:00.
 
Agenda webinarium:
BGK
Finansowanie przedsiębiorstw przez Bank Gospodarstwa Krajowego
Jak BGK finansuje potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstw? - Ewa Nowak-Iskra, Dyrektor Regionu Dolnośląskiego
Wsparcie przedsiębiorstw w ekspansji zagranicznej – Joanna Wierzbowska, Ekspert ds. sprzedaży finansowania handlu

KUKE

Narzędzia wsparcie inwestycji oraz eksportu w ofercie KUKE S.A. – nowe rozwiązania
Prezentacja będzie przedstawiać przekrojowo rozwiązania KUKE S.A. wspierające inwestycje oraz eksport, ze szczególnym uwzględnieniem nowych rozwiązań, zwłaszcza gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji płatniczych dla banków udzielających kredytów przeznaczonych na finansowanie inwestycji krajowych generujących eksport.

Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 29 października br. przedstawił informacje na temat budżetu dla Polski w części odnoszącej się do rolnictwa (WPR) i rozwoju obszarów wiejskich (Polityka Spójności UE) na lata 2023-2027.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją MRiRW z posiedzenia Komisji pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/o-budzecie-na-rolnictwo 

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza do obejrzenia ogólnopolskiej konferencji naukowej: Stulecie uchwalenia ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość prawa spółdzielczego.

Konferencja odbędzie się 5 listopada br. (rozpoczęcie o godzinie 9:30) i będzie transmitowana online. Organizatorami wydarzenia są Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda, udzielił konferencji Narodowego Patronatu w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Program konferencji - przejdź (PDF)

 

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z konferencji na YouTube:

W dniu 26 października 2021 roku, z udziałem prezesa Zarządu KRS dr. inż. Mieczysława Grodzkiego, odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Cooperatives Europe powołanej podczas wrześniowego Zgromadzenia Ogólnego tej organizacji w Paryżu. Spotkanie przebiegało jeszcze w formule zdalnej, ale wyrażono nadzieję, że przyszłoroczne posiedzenia będą już mogły w większości odbywać się z fizyczną obecnością uczestników.

Najważniejszym punktem spotkania, któremu przewodniczyła po raz pierwszy nowo wybrana Prezydent Susanne Westhausen, było powołanie wiceprezydentów, stanowiących razem z Prezydentem Prezydium Rady. Zgodnie ze Statutem, o ile wybory Prezydenta odbywają się bezpośrednio, to wiceprezydentów powołuje Rada spośród swoich członków.  Przestrzega się przy tym z zasady ich reprezentatywności pod względem płci, wieku oraz branż i regionów Europy, z których się wywodzą. Na obecną kadencję zaproponowani przez S. Westhausen i jednogłośnie wybrani przez Radę zostali:

Spółdzielczy Instytut Badawczy w Warszawie filia w Rzeszowie wraz z Instytutem Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w projekcie edukacyjnym „Bądź Spółdzielcą w swojej szkole”. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy oraz umiejętności uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, a także propagowanie postaw proprzedsiębiorczych realizowanych poprzez działania spółdzielcze, w tym procesów funkcjonowania i rozwoju spółdzielni oraz prowadzenia działalności gospodarczej w okresie realizacji projektu.

Do dnia 14 października br. trwało korespondencyjne głosowanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego KRS. Członkowie Krajowej Rady Spółdzielczej wypowiedzieli się m.in. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (druk:UD235)

Uwagi dotyczące rządowych propozycji w zakresie ochrony rynku finansowego zostały sformułowane na posiedzeniu Komisji Finansów Spółdzielczych ZO KRS, która szczegółowo omówiła zgłoszone już wcześniej do resortu finansów stanowisko Krajowej SKOK. Podczas posiedzenia Komisji przedstawiciele spółdzielczego sektora bankowego dodali własne spostrzeżenia, które zarekomendowali Zgromadzeniu Ogólnemu. W rezultacie Zgromadzenie przyjęło poniższą uchwałę:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu wraca z webinariami wspierającymi przedsiębiorców w pierwszych krokach w eksporcie. Temat, który zostanie omówiony 21 października 2021 r. (godz.: 10:00) będzie poświęcony negocjacjom w środowisku wielokulturowym. 

Praktyka biznesu wskazuje, że wartość produktu czy usługi jest ściśle powiązana z umiejętnościami negocjacyjnymi osoby prowadzącej proces sprzedaży czy prezentacji. Innymi słowy, rzeczywista wartość schodzi na drugi plan względem wykreowanego wizerunku i przedstawienia kontekstu współpracy. Negocjacje prowadzone intuicyjnie, bez podpory teoretycznej czy strategii, mogą okazać się skuteczne, jednak dopiero znajomość konkretnych, współczesnych technik znacznie zwiększa szanse na sukces.

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line: Obowiązki spółdzielni w aspekcie ustaw podatkowych, w tym podatek CIT, PIT oraz ustawy o rachunkowości

Termin: 9 listopada 2021 r., godz. 09:15 - 15:15

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

Cena: 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT)

PROGRAM SZKOLENIA (PRZEJDŹ .pdf)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Szkolenie poprowadzi Ewa Hrebin – ekonomistka, biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator, autor artykułów w miesięczniku „Rachunkowość”, wieloletni wykładowca tematyki związanej z systemem podatkowym. 

TEMAT: Przygotowanie spółdzielni do wyzwań regulacyjnych

związanych m.in. z ustawą z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wprowadzeniem obowiązku rejestracji spółdzielni w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, a także Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i założenia rządowego projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (UC101).

Termin: 3 listopada 2021 r., godz. 0900 – 1215 

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

Cena: 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT)

PROGRAM SZKOLENIA (PRZEJDŹ .pdf)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Szkolenie poprowadzi radca prawny dr Piotr Pałka. (Informacja o prowadzącym poniżej.)

 

Mimo rozdzielenia większości funduszy Polityki Spójności na lata 2014-2020 w ramach programów krajowych i regionalnych, w dalszym ciągu realizowane są nabory wniosków w ramach części działań tych programów. Zainteresowanych pozyskaniem funduszy zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. aktualnych i planowanych naborów wniosków w szczególności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym spółdzielni.

Linki:

Wsparcie MŚP w zakresie cyfryzacji

Więcej informacji o funduszach (informacja oraz wykaz naborów)

20 października 2021 r. rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie na tworzenie organizacji producentów (OP) i grup producentów (GPR). Wnioski należy składać do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 listopada.

O pomoc finansową może ubiegać się:

  • grupa producentów rolnych uznana od 1 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne;

  • organizacja producentów uznana na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (członkami OP mogą być osoby fizyczne  lub osoby prawne, w tym także nie będący producentami rolnymi (do 20% liczby wszystkich członków OP), posiadający np. możliwości magazynowe, przechowalnicze, przetwórcze, usługowe dla produkcji rolnej, itp.).

W dniu 24 września 2021 roku w Paryżu odbyła się druga, wyborcza część Zgromadzenia Ogólnego europejskiej organizacji spółdzielczej Cooperatives Europe. Przypomnijmy, że pierwsza część, podczas której m. in. przyjęto sprawozdania z działalności i finansowe za 2020 rok oraz plan pracy i budżet na rok 2021 i udzielono absolutorium członkom Rady odbyła się zdalnie w dniu 31 maja. Obecna część zorganizowana została w formule hybrydowej – część delegatów, wśród nich przedstawiciel KRS dr inż. Mieczysław Grodzki, uczestniczyła osobiście, a część była obecna on-line, zaś głosowania odbyły się tylko internetowo.

Zgromadzenie, w przeddzień którego spotkała się na pożegnalnym posiedzeniu dotychczasowa Rada, odbyło się w pięknym zabytkowym pałacyku przy ulicy Masseran, będącym siedzibą Krajowej Federacji Kas Oszczędnościowych (FNCE), jednej z największych organizacji francuskiej spółdzielczości finansowej, która użyczyła na cele zgromadzenia swoje pomieszczenia. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji spółdzielczych 20 krajów, w tym z Polski, ale ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 zdecydowano, że każdą organizację może reprezentować tylko 1 delegat, a część delegatów w ogóle nie zdecydowała się na przyjazd do Paryża i uczestniczyła w Zgromadzeniu zdalnie. Dla tych, którzy byli fizycznie obecni, była to pierwsza od dwóch lat okazja osobistego spotkania z dawno nie widzianymi kolegami-europejskimi spółdzielcami, co nadało posiedzeniu dodatkową rangę.

TEMAT: Przygotowanie spółdzielni do wyzwań regulacyjnych

m.in. związanych z ustawą z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (znowelizowany przepis art. 16 ustawy - Prawo spółdzielcze wchodzi w życie z dniem 5.10.2021 r.) oraz wprowadzeniem obowiązku rejestracji spółdzielni w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (obowiązek powinien zostać zrealizowany przez spółdzielnie w terminie 3 miesięcy od 31.10.2021 r.)

Termin: 11 października 2021 r., godz. 0900 – 1215 

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

Cena: 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT)

PROGRAM SZKOLENIA (PRZEJDŹ .pdf)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Szkolenie poprowadzi radca prawny dr Piotr Pałka. (Informacja o prowadzącym poniżej.)

 

W dniu 16 września 2021 r. miało miejsce spotkanie on-line liderów Krajowej Rady Spółdzielczej dr. inż. Mieczysława Grodzkiego i Organizacji Spółdzielni Brazylijskich (OCB) dr. Onofre Cezário Souza Filho. W spotkaniu, które odbyło się z inicjatywy strony brazylijskiej, wzięli też udział João Marcos Silva Martins i dr Adam Piechowski.

Przyjazne relacje OCB i KRS nie są niczym nowym. Kilka lat temu duża delegacja brazylijska, przy okazji studyjnej podróży po Europie, odwiedziła Warszawę i spotkała się z kierownictwem polskiej spółdzielczości. Przedstawiciele obu organizacji od dawna współpracują też blisko na forum Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, a zwłaszcza Międzynarodowej Organizacji Spółdzielczości Rolniczej ICAO – prezesi M. Grodzki i Onofre Filho są członkami Komitetu Wykonawczego ICAO i niejednokrotnie wspierali swoje stanowiska i podejmowali wspólne inicjatywy. Delegacja KRS była też w Brazylii przy okazji jednego z posiedzeń ICAO. Założona w 1969 roku OCB jest naczelną organizacją całej brazylijskiej spółdzielczości, zrzesza ok. 7 tys. spółdzielni, liczy prawie 15 mln członków i zatrudnia niemal pół miliona pracowników. W Brazylii, nazywanej nieraz „spichlerzem świata”, szczególną rolę odgrywają spółdzielnie rolnicze, odpowiedzialne za połowę produkcji i eksportu żywności. I wśród tych właśnie spółdzielni wiele ma polskie korzenie sięgające początków XX wieku – zakładane były przez polskich imigrantów, zwłaszcza w południowych stanach Parana, Santa Catarina i Rio Grande do Sul; niektóre z nich istnieją do dzisiaj, a wielu brazylijskich działaczy spółdzielczych nosi polskie nazwiska i nawet mówi  w naszym języku.

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line: Obowiązki spółdzielni w zakresie podatku VAT

Termin: 5 października 2021 r., godz. 09:15 - 14:30

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

Cena: 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT)

PROGRAM SZKOLENIA (PRZEJDŹ .pdf)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Szkolenie poprowadzi Ewa Hrebin – ekonomistka, biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator, autor artykułów w miesięczniku „Rachunkowość”, wieloletni wykładowca tematyki związanej z systemem podatkowym. 

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie