00-013 Warszawa, ul. Jasna 1  
gmach KRS

tel : 22 827 13 16 
pon - pt 7:00-14:30

Krajowa Rada Spółdzielcza jest naczelnym organem samorządu spółdzielczego w Polsce.  Działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r.  (Dz. U. Nr 80, poz. 210, z późniejszymi zmianami) oraz statutu (uchwała I Kongresu Spółdzielczości z dnia 30 maja 1995 r. - M.P. z 1996 r. Nr 7, poz. 86). Reprezentuje polski ruch spółdzielczy w kraju i za granicą, inicjuje i opiniuje akty prawne dotyczące spółdzielczości, inicjuje i rozwija współpracę międzyspółdzielczą oraz szerzy idee spółdzielczego współdziałania. Jest członkiem Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (International Co-operative Alliance – ICA)

 


 

Zadania Krajowej Rady Spółdzielczej (wg. ustawy Prawo Spółdzielcze)

 • reprezentowanie polskiego ruchu spółdzielczego w kraju i za granicą
 • współdziałanie z naczelnymi organami państwowymi w sprawach dotyczących ruchu spółdzielczego
 • inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących spółdzielczości i mających dla niej istotne znaczenie
 • badanie i ocena form, warunków, kierunków oraz wyników działalności ruchu spółdzielczego i przedstawianie informacji i wniosków naczelnym organom państwowym
 • organizowanie działalności naukowo-badawczej, szkoleniowej i informacyjnej, propagowanie działalności kulturalno-oświatowej członków,
 • podejmowanie inicjatyw związanych z rozwojem ruchu spółdzielczego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozwoju spółdzielczości uczniowskiej
 • kształtowanie sprzyjających warunków dla rozwoju ruchu spółdzielczego
 • inicjowanie i rozwijanie współpracy międzyspółdzielczej i szerzenie idei spółdzielczego współdziałania
 • organizowanie postępowania rozjemczego w sporach między organizacjami spółdzielczymi
 • współdziałanie ze związkami rewizyjnymi w realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych w niniejszej ustawie i innych ustawach oraz zleconych przez Kongres.
 • Krajowa Rada Spółdzielcza wykonuje przewidziane w ustawie funkcje związku rewizyjnego w stosunku do spółdzielni niezrzeszonych w takim związku.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie