00-013 Warszawa, ul. Jasna 1  
gmach KRS

tel : 22 827 13 16 
pon - pt 7:00-14:30

Krajowa Rada Spółdzielcza jest naczelnym organem samorządu spółdzielczego w Polsce.  Działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r.  (Dz. U. Nr 80, poz. 210, z późniejszymi zmianami) oraz statutu (uchwała I Kongresu Spółdzielczości z dnia 30 maja 1995 r. - M.P. z 1996 r. Nr 7, poz. 86). Reprezentuje polski ruch spółdzielczy w kraju i za granicą, inicjuje i opiniuje akty prawne dotyczące spółdzielczości, inicjuje i rozwija współpracę międzyspółdzielczą oraz szerzy idee spółdzielczego współdziałania. Jest członkiem Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (International Co-operative Alliance – ICA)

 


 

Zadania Krajowej Rady Spółdzielczej (wg. ustawy Prawo Spółdzielcze)

 • reprezentowanie polskiego ruchu spółdzielczego w kraju i za granicą
 • współdziałanie z naczelnymi organami państwowymi w sprawach dotyczących ruchu spółdzielczego
 • inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących spółdzielczości i mających dla niej istotne znaczenie
 • badanie i ocena form, warunków, kierunków oraz wyników działalności ruchu spółdzielczego i przedstawianie informacji i wniosków naczelnym organom państwowym
 • organizowanie działalności naukowo-badawczej, szkoleniowej i informacyjnej, propagowanie działalności kulturalno-oświatowej członków,
 • podejmowanie inicjatyw związanych z rozwojem ruchu spółdzielczego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozwoju spółdzielczości uczniowskiej
 • kształtowanie sprzyjających warunków dla rozwoju ruchu spółdzielczego
 • inicjowanie i rozwijanie współpracy międzyspółdzielczej i szerzenie idei spółdzielczego współdziałania
 • organizowanie postępowania rozjemczego w sporach między organizacjami spółdzielczymi
 • współdziałanie ze związkami rewizyjnymi w realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych w niniejszej ustawie i innych ustawach oraz zleconych przez Kongres.
 • Krajowa Rada Spółdzielcza wykonuje przewidziane w ustawie funkcje związku rewizyjnego w stosunku do spółdzielni niezrzeszonych w takim związku.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie