I Kongres Spółdzielczości na podstawie art. 258a ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288) uchwala statut Krajowej Rady Spółdzielczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Krajowa Rada Spółdzielcza, zwana dalej "Krajową Radą", jest naczelnym organem samorządu spółdzielczego i działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 80, poz. 210, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1954 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 419) oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

1. Statut Krajowej Rady uchwala Kongres Spółdzielczości.
2. Kongres Spółdzielczości wybiera spośród uczestniczących w nim delegatów organizacji spółdzielczych członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady.

 

§ 3

1. Krajowa Rada jest osobą prawną.
2. Krajowa Rada działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz reprezentuje interesy spółdzielczości polskiej w kraju i za granicą.
3. Siedzibą Krajowej Rady jest m.st. Warszawa.

 

II. Cele i zadania

 

§ 4

Celem działania Krajowej Rady jest:
1) tworzenie warunków rozwoju organizacji spółdzielczych,
2) upowszechnianie idei spółdzielczego gospodarowania,
3) integrowanie organizacji spółdzielczych,
4) wpływanie na zapewnienie przestrzegania legalności, gospodarności i rzetelności prowadzenia działalności przez organizacje spółdzielcze.

 

§ 5

Do zadań Krajowej Rady w szczególności należy:

 1. reprezentowanie polskiego ruchu spółdzielczego w kraju i za granicą,
 2. współdziałanie z naczelnymi organami państwowymi w sprawach dotyczących ruchu spółdzielczego,
 3. inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących spółdzielczości i mających dla niej istotne znaczenie,
 4. badanie i ocena form, warunków, kierunków oraz wyników działalności ruchu spółdzielczego i przedstawianie informacji i wniosków naczelnym organom państwowym,
 5. organizowanie działalności naukowo-badawczej, szkoleniowej i informacyjnej, propagowanie działalności kulturalno-oświatowej członków, podejmowanie inicjatyw związanych z rozwojem ruchu spółdzielczego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozwoju spółdzielczości uczniowskiej, oraz kształtowanie sprzyjających warunków dla rozwoju ruchu spółdzielczego
 6. inicjowanie i rozwijanie współpracy międzyspółdzielczej i szerzenie idei spółdzielczego współdziałania
 7. organizowanie postępowania rozjemczego w sporach między organizacjami spółdzielczymi,
 8. współdziałanie ze związkami rewizyjnymi w realizacji zadań wynikających z ustawy - Prawo spółdzielcze,
 9. wykonywanie funkcji związku rewizyjnego, przewidzianych w ustawie - Prawo spółdzielcze, w stosunku do spółdzielni nie zrzeszonych w takich związkach,
 10. nadawanie uprawnień lustracyjnych oraz przeprowadzanie lustracji związków spółdzielczych,
 11. wydawanie Monitora Spółdzielczego,
 12. prowadzenie rejestru spółdzielni i rejestru związków spółdzielczych,
 13. wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawie - Prawo spółdzielcze i innych ustawach oraz zleconych przez Kongres Spółdzielczości.

III. Organy Krajowej Rady

 
§ 6
Organami Krajowej Rady są: Zgromadzenie Ogólne, Komisja Rewizyjna i Zarząd.


A. Zgromadzenie Ogólne

 
§ 7
 1. Zgromadzenie Ogólne, zwane dalej "Zgromadzeniem", jest najwyższym organem Krajowej Rady. Może ono podejmować uchwały w sprawach jego właściwości oraz innych, wniesionych przez organy Krajowej Rady.
 2. Do wyłącznej właściwości Zgromadzenia należy:
  1) określanie liczby oraz uchwalanie zasad i trybu wyboru delegatów na Kongres Spółdzielczości,
  2) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Kongresu Spółdzielczości,
  3) przygotowywanie projektów dokumentów zawierających ocenę stanu oraz warunków i możliwości rozwoju spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej - do rozpatrzenia przez Kongres Spółdzielczości,
  4) przygotowywanie projektu zmian w statucie Krajowej Rady,
  5) przygotowywanie projektu zasad finansowania działalności Krajowej Rady przez organizacje spółdzielcze,
  6) uchwalanie programów działania Krajowej Rady oraz rozpatrywanie sprawozdań z ich realizacji,
  7) uchwalanie regulaminów pracy organów Krajowej Rady,
  8) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z ich wykonania,
  9) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Krajowej Rady,
  10) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
  11) wybór i odwoływanie przewodniczącego Zgromadzenia i jego zastępców, członków Komisji Rewizyjnej oraz prezesa Zarządu,
  12) wybór i odwoływanie - na wniosek prezesa Zarządu - pozostałych członków Zarządu,
  13) powoływanie komisji problemowych Zgromadzenia, wybór i odwoływanie ich członków, uchwalanie regulaminów pracy, rozpatrywanie przygotowanych przez komisje projektów uchwał i decyzji,
  14) podejmowanie uchwał w sprawie występowania do sądu z wnioskiem o postawienie w stan likwidacji związku rewizyjnego w związku z art. 242 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo spółdzielcze,
  15) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia przedstawicielstw terenowych Krajowej Rady,
  16) zatwierdzanie struktury organizacyjnej biura Zarządu Krajowej Rady.
 3. Liczbę członków Zgromadzenia określa Kongres Spółdzielczości, podejmując uchwałę zatwierdzającą regulamin wyboru Krajowej Rady.
 4. Mandat członka Zgromadzenia wygasa w przypadku ustania członkostwa w organizacji spółdzielczej oraz w przypadku złożenia rezygnacji.
 5. W miejsce członka, którego mandat wygasł, wchodzi osoba, która podczas wyborów Zgromadzenia uzyskała w danej branży spółdzielczej kolejno największą liczbę głosów.
 6. Obrady Zgromadzenia zwołuje jego przewodniczący lub zastępca w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż 4 razy w roku.
 7. Zgromadzenie może powołać prezydium z zadaniem organizowania pracy tego organu. W skład prezydium wchodzi przewodniczący Zgromadzenia, jego zastępcy i inni wybrani członkowie Zgromadzenia.
 8. Kadencja Zgromadzenia trwa 4 lata i kończy się z dniem wyboru przez Kongres Spółdzielczości członków nowej Krajowej Rady.
 9. Uchwała o zwołaniu nadzwyczajnego Kongresu Spółdzielczości podejmowana jest większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 50% członków Zgromadzenia.


B. Komisja Rewizyjna

 
§ 8
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Krajowej Rady.
 2. Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrolowanie całokształtu działalności organów Krajowej Rady,
  2) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących jego działalności statutowej i finansowej,
  3) składanie Zgromadzeniu sprawozdań oraz wniosków z przeprowadzonych czynności kontrolnych działalności Krajowej Rady.
 3. Komisja Rewizyjna przeprowadza swoje czynności co najmniej dwa razy w roku.
 4. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej określa Zgromadzenie, uchwalając regulamin jej wyboru. Liczba ta nie może przekroczyć 13 osób.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący tego organu lub z jego upoważnienia zastępca przewodniczącego.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu KRS.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

   

   

   

C. Zarząd

 
§ 9
 1. Zarząd jest organem wykonawczym Krajowej Rady; kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do obowiązków Zarządu w szczególności należy:
  1) zapewnianie realizacji zadań Krajowej Rady,
  2) realizowanie uchwał i decyzji Zgromadzenia,
  3) kierowanie działalnością Krajowej Rady na zasadach racjonalnej gospodarki, zgodnie z przepisami prawa,
  4) składanie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniach Zgromadzenia,
  5) decydowanie w innych sprawach nie zastrzeżonych do zakresu właściwości Zgromadzenia.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes co najmniej raz w miesiącu.
 4. Prezes Zarządu zatrudniony jest na podstawie powołania. Szczegółowy zakres jego obowiązków ustala Zgromadzenie.
 5. Prezes Zarządu wykonuje funkcje kierownika zakładu pracy w stosunku do osób zatrudnionych w biurze Zarządu.

 
§ 10

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym prezesa i jego zastępców.
2. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Zgromadzenia, podjęta na wniosek prezesa Zarządu.
3. Członkami Zarządu mogą być osoby nie będące członkami Zgromadzenia.
4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata, z tym że jego członków Zgromadzenie może odwołać w każdej chwili przed upływem kadencji.
  

D. Postanowienia wspólne dla organów Krajowej Rady

 

§ 11


1. Każdy organ wykonuje swoje czynności kolegialnie.
2. Pracami każdego organu kieruje przewodniczący (prezes) lub jego zastępca.
3. Przy podejmowaniu decyzji i uchwał każdy członek organu ma jeden głos.
4. Organy Krajowej Rady podejmują uchwały większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy - Prawo spółdzielcze lub Statutu stanowią inaczej.
5. Głosowanie tajne przeprowadza się przy wyborach przewodniczącego Zgromadzenia i jego zastępców, członków organów Krajowej Rady oraz na żądanie 1/3 obecnych członków organu.
6. Przy obliczaniu głosów wymagających podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
7. Zasady i tryb pracy każdego organu oraz powołanych przez Zgromadzenie komisji określają regulaminy ich pracy, uchwalone przez Zgromadzenie.
8. Posiedzenia organów oraz komisji Zgromadzenia są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący obrad oraz sekretarz organu.
9. W pracach organów Krajowej Rady oraz komisji powołanych przez Zgromadzenie mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele naczelnych organów administracji państwowej, przedstawiciele związków rewizyjnych oraz krajowego sejmiku samorządowego.
10. Członek Zgromadzenia będący członkiem Zarządu obowiązany jest złożyć mandat członka Zgromadzenia. W tym przypadku postanowienia § 7 ust. 5 Statutu stosuje się odpowiednio.
11. Odwołanie członka organu Krajowej Rady, wymienionego w § 7 ust. 2 pkt 11 i 12 oraz § 10 ust. 4 Statutu, następuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zgromadzenia.
 


IV. Gospodarka finansowa

 

§ 12

1. Krajowa Rada prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość, kierując się przepisami prawa.
2. Krajowa Rada może tworzyć fundusze celowe, wskazując źródła ich wpływów oraz sposób ich wykorzystania.

 

§ 13

Zadania statutowe Krajowej Rady finansowane są:
1) ze składek organizacji spółdzielczych, wnoszonych według zasad określonych przez Kongres Spółdzielczości,
2) z dochodów z majątku Krajowej Rady,
3) z dochodów z działalności statutowej,
4) z darowizn.
2. Krajowa Rada może otrzymywać dotacje lub subwencje na realizację zadań zleconych.
3. W celu zapewnienia realizacji zadań statutowych Krajowa Rada może podejmować własną działalność gospodarczą lub wchodzić z innymi podmiotami w przewidzianą prawem działalność gospodarczą. Decyzje w sprawie prowadzenia lub współuczestniczenia Krajowej Rady w działalności gospodarczej podejmuje Zgromadzenie.

 
§ 14
1. Przewidziane na rok kalendarzowy wpływy i wydatki określa plan finansowy, który po zbadaniu przez Komisję Rewizyjną zatwierdza Zgromadzenie.
2. W ramach planu finansowego Zgromadzenie ustala wielkość środków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w biurze Zarządu, a także określa zasady ich wynagradzania, stosując przepisy prawa pracy oraz przepisy prawa kształtujące zasady wynagradzania.
3. Jeżeli do 31 grudnia Zgromadzenie nie uchwali planu finansowego, wpływy i wydatki Krajowej Rady w następnym roku kalendarzowym ustala tymczasowo Zarząd, na okres nie dłuższy niż do 31 marca.
4. Zarząd może dokonywać przesunięcia środków w ramach planu, zgodnie z upoważnieniem Zgromadzenia.

 
§ 15
1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa ogólnego i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Krajowej Rady wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i pełnomocnika ustanowionego uchwałą Zarządu.
2. Pełnomocników w sprawach określonych w ust. 1 Zarząd ustanawia po uzyskaniu zgody Zgromadzenia.
3. Osoby kierujące przedstawicielstwami terenowymi powołuje Zgromadzenie, określając zakres ich obowiązków i uprawnień.
4. Na zewnątrz Krajowa Rada reprezentowana jest przez prezesa Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.

 

V. Postanowienia końcowe


 
§ 16
1. Statut i jego zmiany stają się skuteczne po stwierdzeniu przez Sąd Wojewódzki w Warszawie w postępowaniu nieprocesowym ich zgodności z prawem*).
2. Zmiana Statutu może być uchwalona wyłącznie przez Kongres Spółdzielczości większością 2/3 ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej 50% delegatów.
3. Statut Krajowej Rady podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".


*) Sąd Wojewódzki w Warszawie Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 19 października 1995 r., sygn. akt I Ns 63/95, stwierdził zgodność z prawem statutu Krajowej Rady Spółdzielczej, uchwalonego dnia 30 maja 1995 r. przez I Kongres Spółdzielczości.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie