Najwyższym organem samorządu spółdzielczego jest Kongres Spółdzielczości. Kongres - zgodnie z art. 258 ustawy Prawo spółdzielcze - zwoływany jest raz na 4 lata dla oceny stanu spółdzielczości w Polsce i możliwości jej rozwoju. Uchwala statut i zasady finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej, dokonuje wyboru członków Zgromadzenia Ogólnego.


VII Kongres Spółdzielczości

22-23 stycznia 2024 r.

 

 

VII Kongres Spółdzielczości - zaproszenie i materiały

Wzór zaproszenia z porządkiem obrad

Raport z działalności Krajowej Rady Spółdzielczej w latach 2017-2023

Tezy programowe na VII Kongres Spółdzielczości

Mapka - lokalizacja obrad VII Kongresu Spółdzielczości

 

 

Uchwała 34/2023 Zarządu KRS z dnia 11.07.2023 r. w sprawie UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA ZWIĄZKOM spółdzielczym do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości i z pracami przygotowawczymi do VII Kongresu Spółdzielczości

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) wzór pełnomocnictwa dla spółdzielczych związków rewizyjnych,

2) RAMOWY REGULAMIN OBRAD ZJAZDU PRZEDKONGRESOWEGO 

 

LICZBA DELEGATÓW PRZYSŁUGUJĄCA ORGANIZATOROWI WIODĄCEMU do wyborów bezpośrednich (pkt. 9 Zasad i trybu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości) ustalona decyzją Zarządu KRS z dnia 11.07.2023 r.

ANKIETA DELEGATA na VII Kongres Spółdzielczości: format PDF, format DOCX

TEZY PROGRAMOWE na VII Kongres Spółdzielczości: format PDF, format DOCX

 

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego KRS dotyczące VII Kongresu Spółdzielczości

 

Uchwała nr 28/2023 ZO KRS z dnia 06.12.2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20/2023 Zgromadzenia Ogólnego KRS z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty kongresowej

 

Uchwała nr 27/2023 ZO KRS z dnia 06.12.2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 19/2023 Zgromadzenia Ogólnego KRS z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zasad, trybu wyboru oraz liczby delegatów na VII Kongres Spółdzielczości oraz stwierdzenia nieważności Zjazdu Przedkongresowego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych z dnia 26 października 2023 r.

 

Uchwała nr 26/2023 ZO KRS z dnia 06.12.2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 19/2023 Zgromadzenia Ogólnego KRS z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zasad, trybu wyboru oraz liczby delegatów na VII Kongres Spółdzielczości 

 

Uchwała nr 25/2023 ZO KRS z dnia 06.12.2023 r. w sprawie przyjęcia projektów dokumentów organizacyjnych VII Kongresu Spółdzielczości

Załącznikami do niniejszej uchwały są projekty następujących dokumentów:

a) porządku obrad VII Kongresu Spółdzielczości,

b) regulaminu obrad VII Kongresu Spółdzielczości,

c) regulaminu wyboru członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej wraz z wykazem rozdziału mandatów w układzie branżowym

 

Uchwała nr 20/2023 ZO KRS z dnia 29.06.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty kongresowej

- uchwała została zmieniona uchwałą nr 28/2023 ZO KRS z dnia 06.12.2023 r.

 

Uchwała nr 19/2023 ZO KRS z dnia 29.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia zasad, trybu wyboru oraz liczby delegatów na VII Kongres Spółdzielczości

  • Zasady i tryb wyboru delegatów znajdują się w załączniku nr 1
  • Podział liczby delegatów oraz organizatorzy wiodący zjazdów przedkongresowych dla poszczególnych branż znajdują się w załączniku nr 2

- uchwała została zmieniona uchwałami nr 26/2023 oraz nr 27/2023 ZO KRS z dnia 06.12.2023 r.

 

Uchwała nr 18/2023 ZO KRS z dnia 29.06.2023 r. w sprawie zmiany terminu zwołania VII Kongresu Spółdzielczości i uzupełnienia składu Komitetu Organizacyjnego VII Kongresu Spółdzielczości - zmieniająca uchwałę nr 17/2019 ZO KRS z dnia 18.12.2019 r.

 

Uchwała nr 36/2022 ZO KRS z dnia 15.12.2022 r. w sprawie zmiany terminu zwołania VII Kongresu Spółdzielczości - zmieniająca uchwałę nr 17/2019 ZO KRS z dnia 18.12.2019 r. - uchylona uchwałą nr 18/2023 r. ZO KRS z dnia 29.06.2023 r.

Uchwała nr 16/2022 ZO KRS z dnia 01.07.2022 r. w sprawie zmiany terminu zwołania VII Kongresu Spółdzielczości - zmieniająca uchwałę nr 17/2019 ZO KRS z dnia 18.12.2019 r. - uchylona uchwałą nr 36/2022 r. ZO KRS z dnia 15.12.2022 r.

Uchwała nr 23/2021 ZO KRS z dnia 23.06.2021 r. w sprawie zmiany terminu zwołania VII Kongresu Spółdzielczości - zmieniająca uchwałę nr 17/2019 ZO KRS z dnia 18.12.2019 r. - uchylona uchwałą nr 16/2022 r. ZO KRS z dnia 01.07.2022 r.

Uchwała nr 12/2020 ZO KRS z dnia 07.07.2020 r. w sprawie zmiany terminu zwołania VII Kongresu Spółdzielczości - zmieniająca uchwałę nr 17/2019 ZO KRS z dnia 18.12.2019 r. - uchylona uchwałą nr 23/2021 ZO KRS z dnia 23.06.2021 r.

 

Uchwała nr 17/2019 ZO KRS z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zwołania VII Kongresu Spółdzielczości

Załącznik - Wzór uchwały walnego zgromadzenia / rady nadzorczej w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na zjazd przedkongresowy - obowiązujący; Udzielone zgodnie z niniejszym wzorem pełnomocnictwo obowiązuje do czasu jego odwołania uchwałą walnego zgromadzenia / rady nadzorczej spółdzielni.

 

 

 

Informacja dla spółdzielni o wyborze przedstawiciela na zjazd przedkongresowy

 

 

Pismo do pobrania w formacie .pdf

 

 

 

 

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie