Do zadań Obsługi Prawnej należy w szczególności:

  • obsługa prawna Biura i statutowych organów KRS, w tym nadzorowanie prawidłowego opracowywania projektów decyzji organów KRS,
  • wydawanie opinii prawnych w sprawach rozpatrywanych przez właściwe komisje problemowe Zgromadzenia Ogólnego KRS,
  • wydawanie opinii prawnych w sprawach dla potrzeb komórek wewnętrznych Biura,
  • udział w postępowaniach przed organami orzekającymi w sprawach, w których stroną jest KRS.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie