Spółdzielnie z mocy prawa tworzą krajowy samorząd spółdzielczy. Najwyższym organem samorządu spółdzielczego jest Kongres Spółdzielczości, który zwoływany jest przez Krajową Radę Spółdzielczą co 4 lata. Kongres Spółdzielczości uosabia bezpośredni udział spółdzielni w samorządzie spółdzielczym. Na co dzień samorządność spółdzielcza realizowana jest przez Krajową Radę Spółdzielczą, której członkowie wybierani są przez Kongres Spółdzielczości. Zgodnie z art. 259 § 1 Prawa spółdzielczego, Krajowa Rada Spółdzielcza jest naczelnym organem samorządu spółdzielczego. Kompetencje Krajowej Rady Spółdzielczej zostały określone w art. 259 § 2 i § 3 Prawa spółdzielczego oraz w Statucie Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 30 maja 1995 roku.

Zgodnie z art. 266 Prawa spółdzielczego, wydatki Krajowej Rady Spółdzielczej pokrywa się ze składek organizacji spółdzielczych według zasad określonych przez Kongres oraz z innych dochodów i darowizn.

Od 1 stycznia 2018 roku, spółdzielnie socjalne, które przynależą do właściwego związku rewizyjnego, zwolnione są ze składek organizacyjnych na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej (art. 17 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz.U. 2018 poz. 1205). 

 

Uchwała VI Kongresu Spółdzielczości z 13 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie zasad finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej przez organizacje spółdzielcze w latach 2017-2020 - przejdź

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej nr 12/2020 z dnia 07.07.2020 r. w sprawie zmiany terminu zwołania VII Kongresu Spółdzielczości (na grudzień 2021 r.) - przejdź

  • Uchwała nr 17/2019 ZO KRS z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zwołania VII Kongresu Spółdzielczości - zmieniona uchwałą nr 12/2020 ZO KRS z dnia 07.07.2020 r. - przejdź

Rozporządzenie Ministra Finansów - przejdź 

Informacja dot. składki na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej w roku 2021 (przejdź poniżej)

 

Składki obliczone zgodnie z Uchwałą nr 13 oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r  prosimy wpłacać na konto Krajowej Rady Spółdzielczej

Bank Spółdzielczy w Raszynie
56 8004 0002 2001 0012 0711 0001

do dnia 15 lutego każdego roku.

 

Informacje w księgowości: Alicja Sawicka, Magdalena Kısa

pok. 226, tel. 22 596 45 12, 22 596 45 19

 Informacja dot. składki na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej w roku 2021

Krajowa Rada Spółdzielcza jest naczelnym organem samorządu spółdzielczego. Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2020 r., poz. 275 ze zm.), wydatki Krajowej Rady Spółdzielczej pokrywa się ze składek organizacji spółdzielczych według zasad określonych przez Kongres oraz innych dochodów i darowizn.

VI Kongres Spółdzielczości, który odbył się w grudniu 2016 roku uchwalił wysokość składki członkowskiej na okres najbliższej czteroletniej kadencji tj. 550 złotych.

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej uchwałą nr 17/2019  z dnia 18 grudnia 2019 roku zwołało VII Kongres Spółdzielczości, wyznaczając jego datę na I kwartał 2021 roku oraz określając liczbę delegatów VII Kongresu Spółdzielczości w liczbie 600. Tak jak poprzednio, Kongres Spółdzielczości ma mieć charakter plenarny.

Z dniem 20 marca 2020 roku, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.), na terytorium Polski został wprowadzony stan epidemii.

Skutkiem ogłoszenia stanu epidemii na terytorium Polski było wprowadzenie ustawowych i pozaustawowych działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii. Jednym z takich działań są zakazy oraz ograniczenia dotyczące zgromadzeń i spotkań.

Mając na uwadze powyższe ograniczenia oraz prognozowane przedłużenie stanu epidemii, Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej uchwałą nr 12/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku, przesunęło termin VII Kongresu Spółdzielczości na grudzień 2021 roku.

Jak z powyższego wynika, z uwagi na epidemię COVID-19, planowany na I kwartał 2021 roku, VII  Kongres Spółdzielczości nie mógł się odbyć. Ustalenie nowej wysokości składki na kolejną kadencję nie jest możliwe.  Wysokość składki ustalona w 2016 r. pozostaje w niezmienionej wysokości.

 

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie