W dniu 27 kwietnia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady organizacji spółdzielczej Cooperatives Europe – jak wszystkie ostatnie w formule zdalnej. Uczestniczył w nim polski członek Rady, prezes Zarządu KRS dr inż. Mieczysław Grodzki. Najważniejszym punktem obrad był przegląd statutu.

W związku z wprowadzeniem w Belgii w 2019 r. zmian przepisów dotyczących stowarzyszeń non-profit zawartych w nowo uchwalonym Kodeksie Spółek i Stowarzyszeń, na podstawie którego zarejestrowana jest organizacja, zaszła konieczność dostosowania statutu do nowych przepisów, a przy okazji jego unowocześnienia i udoskonalenia oraz uczynienia bardziej czytelnym i klarownym, jak również ściślej powiązanym ze statutem MZS, którego europejskim ramieniem jest Cooperatives Europe.

Projekt zmian w statucie rozesłany został do konsultacji członkom Rady miesiąc wcześniej. Część proponowanych poprawek sankcjonuje stosowane w praktyce od czasu wybuchu pandemii COVID-19 zdalne przeprowadzanie posiedzeń statutowych i szersze posługiwanie się narzędziami elektronicznymi. Ważna zmiana dotyczy również statusu członków Rady – do tej pory członkami były organizacje członkowskie reprezentowane przez wskazane przez nie osoby, według nowego statutu członkami będą konkretne osoby fizyczne będące akredytowanymi reprezentantami nominującej organizacji członkowskiej.

KRS odniosła się do trzech spośród innych proponowanych poprawek. Dwa wnioski KRS – dotyczące przeformułowania artykułu mówiącego o darowiznach dla organizacji i uściślenia pojęcia Europy stosowanego w statucie (nie pokrywa się ono z Europą w sensie geograficznym lecz z szerszą definicją używaną przez Radę Europy) – przyjęte zostały bez zastrzeżeń. Dyskusję wywołał natomiast wniosek odnoszący się krytycznie do propozycji wprowadzenia obowiązkowego parytetu płci wśród członków Rady na poziomie minimum 40%. Zdaniem KRS – która nie kwestionuje znaczenia zachowania równowagi płci w Radzie – takie sformułowanie w obligatoryjnej formie jest niewłaściwe, gdyż np. brak wystarczającej liczby kandydatów obu płci w wyborach lub ustąpienie czy śmierć jakiegoś członka/członkini Rady w trakcie kadencji, mogłyby doprowadzić do zakłócenia parytetu, w rezultacie czego organizacja działałaby w sposób sprzeczny ze statutem. KRS proponowała, by przepis ten miał raczej charakter postulatywny, a nie obligatoryjny. Nie przekonało to jednak większości Rady i sprawę pozostawiono otwartą. Ostateczną decyzję podejmie Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe, które odbędzie się zdalnie w dniu 31 maja.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie