Zakończona została XVII edycja konkursu KRS na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości. Konkurs organizowany jest od 2005 r. i ma na celu promowanie ruchu spółdzielczego i spółdzielczych form działalności oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością.

Tematyka Konkursu obejmuje zarówno zagadnienia ogólnospółdzielcze, jak i specjalistyczne z zakresu 15 branż spółdzielczych oraz podejście od strony wielu dyscyplin naukowych, pod warunkiem, że dotyczy spółdzielczości lub spółdzielni. Nagradzane prace przedstawiają walory edukacyjne w zakresie krzewienia spółdzielczości i idei spółdzielczej oraz prezentują współpracę między praktyką spółdzielczą a nauką.

Nagrody w ramach Konkursu przyznawane są w trzech kategoriach:

 • za pracę badawczą, prowadzoną przez uczelnie wyższe w ramach projektów badawczych, programów naukowych itp.,
 • za pracę doktorską lub habilitacyjną,
 • za pracę magisterską, licencjacką, inżynierską lub dyplomową

Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania wniosków na konkurs są:

 • uczelnie wyższe,
 • instytuty naukowo-badawcze w tym spółdzielcze,
 • spółdzielcze związki rewizyjne,
 • spółdzielnie.

Podczas analizy zgłoszonych do XVII edycji prac Komisja Konkursowa uznała, że 13 zgłoszeń spełnia wymogi formalne. Zakwalifikowane prace pozostałe poruszały tematykę spółdzielczości finansowej, mieszkaniowej, rolniczej i ogrodniczo-pszczelarskiej. Dwie prace miały charakter ogólnospółdzielczy.  

Komisja Konkursowa postanowiła:

w kategorii prac badawczych

 • przyznać Nagrodę I Stopnia

Panu dr. Tomaszowi Dąbrowskiemu za pracę badawczą: Regulacja prawna walnego zgromadzenia członków spółdzielni w dobie pandemii COVID-19

(Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)

 

 • przyznać Nagrodę II Stopnia

Pani dr hab. Anecie Suchoń, prof. UAM za prace badawcze: Spółdzielnie jako podmioty istotne dla społeczeństwa oraz gospodarki - aspekty prawne i ekonomiczne oraz Z prawnej problematyki organizacji producentów rolnych - wybrane zagadnienia

(Katedra Prawa Rolnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

 • przyznać Wyróżnienie:

Pani dr Marii Zubie-Ciszewskiej za pracę badawczą: The role of the agricultural co-operative movement worldwide - economic comments (Rola spółdzielczości rolniczej na świecie - uwagi ekonomiczne)

(Instytut Ekonomii i Finansów, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)

 

w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych

 • przyznać dwie równorzędne Nagrody II Stopnia

- Panu dr. Dominikowi Biereckiemu za publikację: Zasada swobody umów w prawie spółdzielczym – praca stanowi osiągnięcie naukowe będące podstawą dla wniosku o nadanie jej Autorowi stopnia doktora habilitowanego

- Panu dr. Piotrowi Pałce za rozprawę doktorską: Compliance w sektorze polskiej spółdzielczości finansowej

 

 

w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych

 • przyznać Nagrodę I Stopnia

Pani mgr Magdalenie Gracy za pracę magisterską: Ekonomiczne i prawne uwarunkowania przymusowej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków

(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 

 • przyznać trzy równorzędne Nagrody II Stopnia:

- Pani mgr Justynie Chrzanowskiej za pracę magisterską: Modele scoringowe jako narzędzie ograniczania ryzyka kredytowego w bankach spółdzielczych Grupy BPS S.A.

(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

- Pani mgr Ewie Olszewskiej za pracę dyplomową: Rola public relations w kształtowaniu wizerunku spółdzielni na przykładzie Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

(Uniwersytet Rzeszowski)

- Pani mgr Joannie Jurczyk-Rother za pracę magisterską: Uzgodnienie  funduszy spółdzielni mieszkaniowych ze środkami trwałymi zgodnie ze stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20 października 2015 r. na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej "Mistrzejowice" w Krakowie

(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 

 • przyznać Dyplomy Uznania:

- Panu mgr. Mikołajowi Węgrzynowi za pracę magisterską: Nadzór finansowy i system gwarancji depozytów a działalność parabanków na przykładzie sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce

(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

- Pani mgr Martynie Julii Plichcie za pracę magisterską: Społeczna odpowiedzialność banków spółdzielczych w Polsce na wybranych przykładach

(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

- Pani mgr Bernadetcie Rosnowskiej za pracę dyplomową: Roszczenia związane z umowami o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

(Uniwersytet Rzeszowski)

- Pani mgr Sylwii Czernek za pracę magisterską: Wynagrodzenia w procesie motywowania pracowników na przykładzie Spółdzielni Ogrodniczej "Ziemi Sądeckiej" w Nowym Sączu

(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)

 

Serdecznie gratulujemy! 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie