Krajowa Rada Spółdzielcza przekazała Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu Norbertowi Kaczmarczykowi, który wziął udział w zdalnym posiedzeniu Komisji Spółdzielczości Rolniczej Zgromadzenia Ogólnego KRS w dniu 6 grudnia br., wnioski wraz z propozycją rozwiązań dla poprawy warunków do rozwoju spółdzielczości rolniczej i wiejskiej w Polsce.

Wnioski i propozycje rozwiązań dotyczyły głównie:

  • poszerzenia uwzględnienia spółdzielni i ich związków w projektowanym wsparciu w ramach Planu Strategicznego WPR 2023-2027 dla Polski,
  • zmniejszenia wymogów i obciążeń biurokratycznych przy uzyskiwaniu statusu uznanej organizacji producentów lub zrzeszenia uznanych OP - preferowanych we wsparciu przez Komisję Europejską - przez spółdzielnie i ich związki oraz zastosowania dla spółdzielni działających co najmniej 5 lat prostego wniosku o uznanie,
  • uzupełnienie zapisów Planu Strategicznego WPR 2023-2027 dla Polski o wsparcie sektorowe w kluczowych dla Polski sektorach rolnych i przetwórstwa rolnego, w szczególności: mleko i przetwory mleczne, wieprzowina, wołowina i cielęcina, zboża, nasiona roślin oleistych, drób (obecnie w projekcie PS WPR w/w wsparcie zaplanowano wyłącznie dla sektora owoców i warzyw oraz pszczelarstwa),
  • braku uznania rolniczych spółdzielni produkcyjnych za wielorodzinne gospodarstwa rolne,
  • projektowanych warunków udzielania dopłat bezpośrednich, poziomu dotacji inwestycji wspólnotowych podmiotów w szczególności spółdzielni oraz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach PS WPR,
  • narastającego problemu powstających firm celem eksportu tzw. „mleka przerzutowego”.

Wspólne spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi było również okazją do uzyskania aktualnych informacji nt. stanu przygotowania kolejnej wersji Planu Strategicznego WPR 2023-2027, a także obecnie rozwiązywanych problemów, m.in. wdrażanego programu dopłat celem zwiększenia produkcji polskich prosiąt, w związku z kryzysem na rynku trzody chlewnej i postępującym coraz większym uzależnieniem od producentów prosiąt z innych państw UE. Omówione zostały również inne ważne dla spółdzielczości sprawy wskazane w powyższych wnioskach.

Środowisko spółdzielcze z zadowoleniem przyjęło rozumienie spraw spółdzielczych przez Wiceministra, który przekazał, że są mu one bliskie i zgłaszane wnioski oraz propozycje są dokładnie analizowane. Poinformował, że widzi wiele dobrych rozwiązań. Zdaniem Wiceministra Kaczmarczyka rolnicy celem poprawy dochodowości z produkcji rolnej powinni działać w ramach spółdzielni. Poinformował, że dołoży starań, aby warunki dla działania spółdzielni były lepsze, bo obecnie tylko 15% polskich rolników jest w nich zrzeszona a w krajach Zachodniej Europy od 60 do blisko 100%.

W odniesieniu do wieloletniego postulatu uznania rolniczych spółdzielni produkcyjnych za wielorodzinne gospodarstwa rolne przekazał, że rozumie ten problem i w jego ocenie jest to postulat słuszny. Ma on ścisły związek z definicją rodzinnego gospodarstwa rolnego w sytuacji, gdy takie gospodarstwo tworzą rodziny rolnicze – wówczas wielorodzinnego gospodarstwa rolnego. Brak jego realizacji dotychczas wynikał z ukierunkowania Programów Pomocowych, począwszy od wejścia Polski do struktur UE, głównie na pomoc rolnikom indywidualnym. Wskazywano potrzebę zrzeszania się w spółdzielnie a prawodawstwo i programy skierowane były głównie na indywidualne działanie rolników. Wpłynęło to na rozwój gospodarstw rolnych a jednocześnie zbyt negatywnie na dochody rolników. Aby zmienić ten stan rzeczy, należy większą uwagę zwrócić na rozwój spółdzielczości. Zaproponował powołanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grupy roboczej, celem wypracowania i przyjęcia dobrych rozwiązań dla poprawy warunków do rozwoju spółdzielczości. Wiceminister poprosił o przekazanie mu wniosków i propozycji rozwiązań.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem KRS do MRiRW - Wnioski i propozycje rozwiązań dla rozwoju spółdzielczości rolniczej i wiejskiej w PolscePRZEJDŹ (PDF)

Wystąpienia i inicjatywy KRS dotyczące spółdzielczości dostępne są pod adresem:

https://krs.org.pl/krs/wystapienia-krajowej-rady-spoldzielczej

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie