Ministerstwo Rozwoju i Technologii w swoim stanowisku z dnia 12 sierpnia 2022 r. potwierdza opinie prawną Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie terminu na zwołanie walnego zgromadzenia spółdzielni po uchyleniu art. 90 i 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ze stanowiskiem resortu można zapoznać się pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/organizowanie-walnych-zgromadzen-w-spoldzielniach-mieszkaniowych-po-uchyleniu-przepisow-covidowych

Opinia prawna sporządzona na zlecenie KRS dostępna jest pod adresem:

https://krs.org.pl/prawo/analizy-prawne/1970-opinia-prawna-w-sprawie-uchylenia-art-90-i-art-90a-ustawy-z-dnia-31-marca-2020-r

Stanowisko MRiT cytujemy w całości poniżej:

Organizowanie walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych po uchyleniu przepisów covidowych

12.08.2022

Z dniem 7 września 2022 r. uchylone zostaną przepisy art. 90 i 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te umożliwiają przesunięcie zorganizowania walnych zgromadzeń w spółdzielniach na czas po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, jak również wydłużają kadencję rad nadzorczych.

Od dnia 7 września 2022 r. do zwoływania walnych zgromadzeń zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 15 grudnia o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawa ta przewiduje, że zarząd zwołuje walne zgromadzenie:

  • przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego,
  • również na żądanie rady nadzorczej lub przynajmniej jednej dziesiątej, nie mniej jednak niż trzech członków, jeżeli uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby członków.

Jeżeli w spółdzielni rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to spółdzielnia taka obowiązana będzie przeprowadzić stacjonarne walne zgromadzenie do dnia 30 czerwca 2023 r., tj. w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

W odniesieniu do walnego  zgromadzenia organizowanego na wniosek rady nadzorczej lub odpowiedniej liczby członków, to zwołuje się je w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania, które powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania. Jeżeli zarząd spółdzielni nie zwoła walnego zgromadzenia, to zwołuje je rada nadzorcza, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt spółdzielni.

Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej na żądanie rady lub odpowiedniej liczby członków spółdzielni może być zwoływane w dowolnym terminie w ciągu roku, a tym samym przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zawierają rozwiązania, które przyznają członkom spółdzielni uprawnienie do zorganizowania walnego zgromadzenia, o ile jest to w ich ocenie potrzebne do prawidłowego funkcjonowania spółdzielni.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie