W dniu 3 października 2022 r. Krajowa Rada Spółdzielcza udzieliła money.pl komentarza do zapowiedzianych przez Jarosława Kaczyńskiego zmian w spółdzielczości mieszkaniowej. 

 

Krajowa Rada Spółdzielcza pragnie zauważyć, że wszystkie spółdzielnie, w tymi spółdzielnie mieszkaniowe podlegają ustawowemu reżimowi kontroli ich działalności jakim jest lustracja. Lustracja, zgodnie z przepisem art. 91 ustawy - Prawo spółdzielcze to badanie legalności, gospodarności i rzetelności całości działalności każdej spółdzielni. Każda spółdzielnia, w tym spółdzielnia mieszkaniowa obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się badaniu lustracyjnemu. Dodatkowo w spółdzielniach mieszkaniowych w okresie budowania przez nie budynków mieszkalnych i rozliczania kosztów budowy tych budynków, a także w spółdzielniach w stanie likwidacji, lustrację przeprowadza się corocznie.

 

Ponadto nie można zapominać, że system lustracyjny w spółdzielniach został także wzmocniony poprzez przepis art. 93a ustawy - Prawo spółdzielcze. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ma bowiem prawo żądania informacji, danych i dokumentów, dotyczących organizacji i działalności spółdzielni mieszkaniowych, niezbędnych do dokonywania oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności spółdzielni. W przypadku podejrzenia naruszenia prawa przez spółdzielnię mieszkaniową minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa występuje do właściwego związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub do Krajowej Rady Spółdzielczej z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji. Lustrację przeprowadza się na koszt spółdzielni. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może także wykonywać uprawnienia Krajowej Rady Spółdzielczej lub związku rewizyjnego wobec spółdzielni mieszkaniowej określone w ustawie jeżeli uprawnień tych nie wykonuje Krajowa Rada Spółdzielcza lub związek rewizyjny. Tym samym nadzór nad spółdzielniami mieszkaniami jest zupełny i obejmuje całość działalności spółdzielni. Wymaga również podkreślenia, że tak rozbudowanego nadzoru nie ma u innych podmiotów prywatnych jak np. spółki prawa handlowego co może budzić wątpliwości natury konstytucyjnej.

 

Dodatkowo informujemy, że Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej dnia 1 lipca 2022 r. podjęło uchwalę w sprawie wzmocnienia wymogu poddawania się lustracji, którą przesyłamy w załączniku.

 

Uchwała nr 22/2022 ZO KRS z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wytycznych w zakresie postępowania w przypadku niepoddawania organizacji spółdzielczej lustracji - przejdź (.pdf)

 

Artykuł (money.pl) - PiS chce zmienić prawo, które dotknie 10 mln Polaków. Rząd ma już gotowy projekt:

https://www.money.pl/gospodarka/pis-chce-zmienic-prawo-ktore-dotknie-10-mln-polakow-rzad-ma-juz-gotowy-projekt-6819075054873408a.html

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie