Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Wśród odbiorców uprawnionych, dla których ustawa przewiduje od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r. pułap ceny za 1 MWh na poziomie 785 zł netto (tj. do tego będzie doliczany VAT i akcyza) znalazły się m.in. spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych, spółdzielnie socjalne oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Odbiorcy uprawnieni będą mogli korzystać z cen do zamrożonego pułapu tylko w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

Cena maksymalna zostanie zastosowana w rozliczeniach z odbiorcą uprawnionym, jeżeli złoży on podmiotowi uprawnionemu (przedsiębiorstwu energetycznemu) specjalne oświadczenie, którego wzór w drodze rozporządzenia określi Minister Klimatu i Środowiska.

Oświadczenie składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu: https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2697_u.htm

 

[AKTUALIZACJA]

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2299

 

Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej (informacja na stronie resortu z 15.11.2022 r.):

https://www.gov.pl/web/klimat/zbliza-sie-termin-zlozenia-oswiadczenia-uprawniajacego-do-obnizenia-ceny-energii-elektrycznej

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie