W dniu 31 maja 2019 r. odbyła się w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii II edycja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030. Było okazją do podsumowania 4 lat intensywnych prac na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, podejmowanych w Polsce i na forum międzynarodowym.

Organizacja Forum zbiegła się z obchodzonym w dniach 30 maja - 5 czerwca Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Rozwoju. Forum otworzył Wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa.
MPiT jest krajowym koordynatorem wdrażania Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, a samo Forum stanowi innowacyjną platformę do prowadzenia debaty, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk. Po raz drugi resort zaprosił do dyskusji na ten temat przedstawicieli biznesu, instytucji, organizacji pozarządowych oraz regionów. Podsumowano dotychczasowe działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDGs) zawartych w Agendzie.

Agenda została przyjęta przez ONZ w 2015 roku w Nowym Jorku. Polska prowadzi prace nad upowszechnieniem zasad SDGs równolegle do działań podejmowanych na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Już 3 lata temu w naszym kraju rozpoczęły się prace nad Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która obecnie jest realizowana. Przed rokiem Polska zaprezentowała na forum ONZ w Nowym Jorku nasze priorytety i działania na rzecz realizacji postanowień Agendy 2030. Przyjmując Strategię Polska zobowiązała się do zapewnienia warunków dla zdrowej konkurencji, silnego rynku sprzyjającego rozwojowi gospodarczemu, zmniejszeniu barier rozwojowych dla przedsiębiorczości oraz wprowadzenia nowoczesnych instrumentów wzmacniających rozwój firm.
– Odpowiedzialność jest kluczem do zrozumienia 17 celów Agendy 2030. Próbuje ona ją umieścić w sercu globalnej polityki. Jest to odpowiedzialność za to, abyśmy w pogoni za spełnieniem naszych aspiracji nie zapominali o konsekwencjach naszych działań, które mogą dotknąć najsłabszych, najbiedniejszych oraz środowisko – powiedział wiceminister Marcin Ociepa otwierając Forum.
W tegorocznym Forum udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej, wielu czołowych firm, uczelni i organizacji, które aktywnie włączają się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Dyskutowano m.in. o roli edukacji dla zrównoważonego rozwoju, istocie godnej pracy oraz o tym, co możemy zrobić by ograniczać wszelkiego rodzaju nierówności. Odbyły się trzy panele eksperckie, podczas których swoją wiedzą i doświadczeniami dzielili się m.in. eksperci reprezentujący podmioty włączone w Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce.
Dotychczas pod wspólną deklaracją Partnerstwa podpis złożyło 102 przedstawicieli biznesu, instytucji, związków i zrzeszeń, fundacji, federacji organizacji pozarządowych, instytutów badawczych oraz uczelni.
Podczas Forum Deklarację Partnerstwa podpisało kolejnych 25 podmiotów, w tym podpis pod deklaracją złożył Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej dr inż. Mieczysław Grodzki. W sumie inicjatywa liczy już 127 członków.

Oprócz złożenia podpisu pod deklaracją, Sygnatariusze zachęcani są do przekazania indywidualnego zobowiązania tzw. commitmentu, w którym potwierdzają realizację konkretnych działań/projektów, które swym zakresem wpisują się w osiąganie wybranych, adekwatnych do działalności firmy lub organizacji, SDGs.
KRS złożyła również swoje zobowiązanie promowania rozwoju spółdzielczości jako formy wspólnego działania ludzi na rzecz zrównoważonego rozwoju, przyczyniającego się w swoich różnych formach do realizacji następujących celów Agendy 2030:
• Cel 4 – Dobra Jakość Edukacji
• Cel 7 – Czysta i Dostępna Energia
• Cel 8 – Wzrost Gospodarczy i Godna Praca
• Cel 12 – Odpowiedzialna Konsumpcja i Produkcja

oraz pośrednio wpływających na inne SDGs:
• Cel 1 – Koniec z ubóstwem
• Cel 3 – Dobre Zdrowie i Jakość Życia

Celem podejmowanych działań przez KRS jest upowszechnianie formy spółdzielni w różnych sektorach gospodarki. Doświadczenia wielu krajów, w tym krajów Zachodnich potwierdzają, że dobrze rozwinięta spółdzielczość przyczynia się do rozwoju kraju w wielu obszarach życia gospodarczego i społecznego.
Szczegółowe informacje o celach Agendy 2030, przykładowe inicjatywy, zgłoszenie KRS do członkostwa w Agendzie oraz sam dokument Agendy znajdują się w poniższych materiałach:
Cele Agendy 2030 ( www.un.org.pl )
Przykładowe inicjatywy (pdf)
Zgłoszenie KRS (pdf)
Dokument Agendy 2030 (pdf)

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie