Krajowa Rada Spółdzielcza 4 maja br. występowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wypłaty pomocy dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych poszkodowanych przez ubiegłoroczną suszę (przejdź do pisma). 

W dniu 15 maja br. Aleksandra Szelągowska, zastępca dyrektora Departamentu Wsparcia Rolników MRiRW, przekazała spółdzielcom odpowiedź resortu, z której wynika, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje dalszą wypłatę środków dla poszkodowanych producentów rolnych z kolejnej transzy środków budżetowych przeznaczonych na pomoc, o której mowa w § 13v rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) w wysokości 280 mln zł. (...) Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że uwzględniając obecną sytuację związaną z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 nie ma możliwości określenia ostatecznego terminu wypłaty pomocy dla producentów rolnych w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. (przejdź do pisma)

W związku z tym prezes Zarządu KRS, dr inż. Mieczysław Grodzki, interweniował u Prezesa Rady Ministrów, kierując w dniu 22 czerwca br. pismo (także do wiadomości MRiRW) o poniższej treści: 

(przejdź do pisma z załącznikiem)

Od dłuższego już czasu rolnicze spółdzielnie produkcyjne, jak również niektóre związki rewizyjne je zrzeszające, informują nas o braku wypłaty odszkodowań (poza symbolicznymi wypłatami zaliczkowymi) z tytułu strat w produkcji rolnej, spowodowanej suszą w 2019 r. Pragniemy Pana Premiera poinformować, że występowaliśmy już w tej sprawie do Ministra Rolnictwa. Podkreślaliśmy m.in., że obecna sytuacja związana z pandemią znacznie pogorszyła kondycję ekonomiczną tych podmiotów, jak również członków spółdzielni prowadzących wspólne gospodarstwa rolne, a zwłoka państwa z realizacją tego zobowiązania dalej ten stan pogłębia (wykaz części RSP wobec których nie zrealizowano zobowiązania w załączeniu). W swojej odpowiedzi Minister potwierdził co prawda, że w ramach kolejnej transzy środków jakimi dysponuje ARiMR przewiduje się wypłatę pomocy dla ok. 100 tys. producentów rolnych, ale równocześnie zastrzegł, że uwzględniając obecną sytuację związaną z pandemią, nie ma możliwości określenia ostatecznego terminu realizacji tego zobowiązania państwa. Nie padła więc jednoznaczna odpowiedź, że w ramach tej grupy producentów znajdują się również spółdzielnie produkcyjne.

 

Nasz niepokój poza powyższym wynika z faktu, że ten sektor produkcji rolnej jest naszym zdaniem jakby zapomniany i nie traktowany na równi z innymi. Z sytuacją taką mamy np. do czynienia w kwestii nieuwzględniania pracy wykonywanej w RSP na podstawie członkostwa, a nie stosunku pracy, przy ubieganiu się przez ten podmiot o pomoc w ramach tzw. tarczy finansowej. Pomimo naszych interwencji w PFR jak również u Wicepremiera nadzorującego tę jednostkę budżetową, sprawa nadal nie została rozwiązana. Takie podejście administracji państwowej do problemów rolniczej spółdzielczości produkcyjnej wywołuje uzasadnioną irytację zrzeszonych tam członków.

 

Kierując do Pana Premiera wniosek w kwestii przyśpieszenia wypłat przedmiotowych odszkodowań na rzecz rolniczych spółdzielni produkcyjnych, będziemy wdzięczni za skuteczną interwencję w sprawi.

W wyniku powyższej interwencji w dniu 25 czerwca br. Krajowa Rada Spółdzielcza otrzymała odpowiedź z MRiRW z informacją, iż w najbliższych dniach zostaną wypłacone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zrealizowane dotychczas w formie zaliczki, dotacje z tytułu strat w uprawach rolnych spowodowanych przez ubiegłoroczną suszę w pełnej wysokości. (przejdź do pisma)

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie