Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił kolejną edycję otwartego konkursu ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”. Wnioski na wsparcie finansowe projektów można składać do 1 lutego 2021 r.

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach konkursu działań obejmuje sferę pożytku publicznego określoną w art. 4 ust. 1 pkt 2 UDDPiW tj. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

Priorytet I Usługi reintegracyjne

 • podmioty prowadzące PZS (podmioty zatrudnienia socjalnego),
 • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,

Priorytet II Ścieżki reintegracji

 • podmioty prowadzące PZS,
 • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,

Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych

 • podmioty prowadzące PZS,

Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży

 • podmioty prowadzące PZS,
 • samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW.

Składane oferty mają realizować cel główny programu, jakim jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

Na rok 2021 na realizację Konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” przeznaczono łącznie kwotę 3 000 000 złotych, z czego na realizację projektów w ramach:

 • Priorytetu I - 1 450 000 zł
 • Priorytetu II – 900 000 zł
 • Priorytetu III – 200 000 zł
 • Priorytetu IV – 450 000 zł.

W ramach poszczególnych priorytetów określono minimalne i maksymalne kwoty dofinansowania jakie mogą zostać przyznane na realizację zadania publicznego:

Priorytet I i II:

 • minimalna kwota dofinansowania - 20 tys. zł,
 • maksymalna kwota dofinansowania – 150 tys. zł

Priorytet III:

 • minimalna kwota dofinansowania – 20 tys. zł,
 • maksymalna kwota dofinansowania – 100 tys. zł

Priorytet IV:

 • minimalna kwota dofinansowania – 20 tys. zł,
 • maksymalna kwota dofinansowania – 50 tys. zł.

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego finansowego lub osobowego lub rzeczowego w wysokości minimum 10% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego.

Możliwa jest realizacja projektów rocznych. Projekty muszą rozpocząć się w 2021 r. (wydatki będą uznawane za kwalifikowalne najwcześniej od dnia 1 kwietnia 2021 r.) oraz zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2020 r.

Ofertę wraz z oświadczeniami wymienionymi w części IV.3. regulaminu należy złożyć w 1 egzemplarzu w terminie do 1 lutego 2021 r. Oferty składa się do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w formie skanu wypełnionej i podpisanej oferty wraz z załącznikami na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako tytuł wiadomości elektronicznej wpisując „Oferta na konkurs „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” (Oferent będzie zobowiązany do złożenia oryginału w wersji papierowej w przypadku dofinansowania, przed podpisaniem umowy).

Pełne ogłoszenie Ministra o konkursie, regulamin konkursu, wzór oferty oraz oświadczeń, narzędzie do sprawdzania limitów w budżecie oraz program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022 można pobrać na stronie internetowe Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRiPS:

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?document=4215 

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie