W dniu 16 września 2021 r. miało miejsce spotkanie on-line liderów Krajowej Rady Spółdzielczej dr. inż. Mieczysława Grodzkiego i Organizacji Spółdzielni Brazylijskich (OCB) dr. Onofre Cezário Souza Filho. W spotkaniu, które odbyło się z inicjatywy strony brazylijskiej, wzięli też udział João Marcos Silva Martins i dr Adam Piechowski.

Przyjazne relacje OCB i KRS nie są niczym nowym. Kilka lat temu duża delegacja brazylijska, przy okazji studyjnej podróży po Europie, odwiedziła Warszawę i spotkała się z kierownictwem polskiej spółdzielczości. Przedstawiciele obu organizacji od dawna współpracują też blisko na forum Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, a zwłaszcza Międzynarodowej Organizacji Spółdzielczości Rolniczej ICAO – prezesi M. Grodzki i Onofre Filho są członkami Komitetu Wykonawczego ICAO i niejednokrotnie wspierali swoje stanowiska i podejmowali wspólne inicjatywy. Delegacja KRS była też w Brazylii przy okazji jednego z posiedzeń ICAO. Założona w 1969 roku OCB jest naczelną organizacją całej brazylijskiej spółdzielczości, zrzesza ok. 7 tys. spółdzielni, liczy prawie 15 mln członków i zatrudnia niemal pół miliona pracowników. W Brazylii, nazywanej nieraz „spichlerzem świata”, szczególną rolę odgrywają spółdzielnie rolnicze, odpowiedzialne za połowę produkcji i eksportu żywności. I wśród tych właśnie spółdzielni wiele ma polskie korzenie sięgające początków XX wieku – zakładane były przez polskich imigrantów, zwłaszcza w południowych stanach Parana, Santa Catarina i Rio Grande do Sul; niektóre z nich istnieją do dzisiaj, a wielu brazylijskich działaczy spółdzielczych nosi polskie nazwiska i nawet mówi  w naszym języku.

O tych właśnie sprawach rozmawiano w pierwszej części spotkania. Dr M. Grodzki i dr Onofre wymienili się informacjami dotyczącymi bieżących problemów spółdzielczości obu krajów. Wiele z nich okazało się – mimo ogromnych różnic w skali działalności spółdzielni – zbliżonych do siebie. Brazylijczyków interesowały zwłaszcza zagadnienia własności gruntów i logistyki; to ostatnie właśnie, zważywszy na ogromne odległości pomiędzy regionami , gdzie produkowana jest żywność, a portami morskimi, z których może być eksportowana oraz słabą infrastrukturę komunikacyjną, przysparza spółdzielniom wielu trosk. Dr Onofre zaproponował też zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli brazylijskich spółdzielni o polskich korzeniach oraz spółdzielni z Polski dla uczczenia historycznej roli Polaków w rozwoju Brazylii, ale też ukierunkowanego na dyskusję o możliwościach współpracy spółdzielczości obydwu krajów w przyszłości. Zaprosił prezesa M. Grodzkiego do udziału w kongresie OCB w nadchodzącym roku, uzgodniono też, że w możliwie bliskim czasie, gdy restrykcje związane z COVID zostaną zniesione, nastąpi wymiana delegacji studyjnych obu organizacji w celu lepszego zapoznania się z potencjałem spółdzielczości Brazylii i Polski oraz nawiązania ewentualnych relacji ekonomicznych pomiędzy spółdzielniami.

Druga część spotkania dotyczyła współpracy w Komitecie Wykonawczym ICAO. Brazylijczycy od dawna krytycznie oceniali ostatnie lata działalności tej organizacji, zarzucając koreańskiej federacji spółdzielni rolniczych NACF, skąd od dwóch dekad wywodzą się kolejni prezydenci i sekretarze generalni ICAO i która prowadzi jej Sekretariat i w znacznym stopniu finansuje jej funkcjonowanie, zbytni autorytaryzm i brak przejrzystości w zarządzaniu. Proponowali m. in. przeniesienie Sekretariatu do Rzymu, gdzie mieszczą się siedziby najważniejszych światowych organizacji rolniczych i radykalne zmiany statutu. Zarzuty te i propozycje powtórzył dr Onofre podczas rozmowy. Prezes M. Grodzki generalnie się z nim zgodził, choć sugerował jednocześnie zachowanie większego umiaru, unikanie konfliktów i uwzględnienie perspektyw finansowych organizacji, gdyby Koreańczycy wycofali się z jej sponsorowania. Podkreślił, że jakiekolwiek decyzje mogą być podjęte dopiero, gdy możliwe będzie fizyczne, a nie internetowe spotkanie wszystkich członków, co ułatwi szczerą dyskusję i rzeczową wymianę poglądów.

Na koniec spotkania prezes Onofre zaprosił KRS do udziału w Międzynarodowym Konsorcjum Edukacji Przedsiębiorczości Spółdzielczej, którego jednym z inicjatorów była OCB, a które łączy obecnie spółdzielcze instytucje edukacyjne z 25 krajów, zaś prace jego koordynowane są przez Uniwersytet Saint Mary’s w Kanadzie. Celem konsorcjum jest organizacja wspólnych szkoleń, stypendiów, wymiany studentów i wykładowców oraz wspieranie wspólnego rozwoju specjalistycznych usług doradczych, prac naukowych, badań rynkowych oraz gromadzenia i przetwarzanie danych dotyczących działalności spółdzielni. Prezes Grodzki poprosił o przesłanie szerszych informacji dotyczących działalności Konsorcjum i obiecał powrót do tej sprawy podczas następnego spotkania. Obydwie strony były bowiem zgodne, że spotkania takie są pożyteczne i będą kontynuowane.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie