Zespół Badawczy Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego opracował „Ankietę o termomodernizacji budynków mieszkalnych wielomieszkaniowych w latach 2010-2016".

Jest ona kierowana przede wszystkim do zarządców i właścicieli budynków wielorodzinnych, w tym spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, towarzystw budownictwa społecznego i zakładów pracy
Ankieta została opracowana w formie elektronicznej i będzie udostępniona na Portalu Sprawozdawczym GUS w dniach 16.10-27.10.2017 r. Dodatkowo na stronie internetowej GUS http://ankieterstatoov.pl/termo zostanie udostępniony serwis informacyjny, w którym będzie można uzyskać pełną dokumentację badania Jednocześnie należy podkreślić, że wszystkie odpowiedzi na ankietę będą objęte tajemnicą statystyczną, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do przygotowania analiz statystycznych i zestawień zbiorczych.

Celem ankiety jest zebranie danych i informacji niezbędnych do określenia stopnia zaangażowania właścicieli i zarządców budynków w proces przedsięwzięć termomodernizacyjnych w latach 2010-2016, a także do oceny potrzeb i planowanych działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Wyniki przeprowadzonego na jej podstawie badania posłużą m.in. do oceny funkcjonowania rządowego programu wspierania termomodernizacji i remontów, realizowanego na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, oraz do przygotowania propozycji jego lepszego dostosowania do potrzeb i planowanych działań respondentów. Będą one także stanowiły cenne narzędzie monitorowania racjonalności poziomu wymagań techniczno-budowlanych w zakresie energooszczędności budynków. Ponadto, będą one cenną bazą wiedzy, wspomagającej organy administracji rządowej i samorządowej w podejmowaniu racjonalnych decyzji o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych zarówno z krajowych źródeł wsparcia jak i w ramach funduszy Unii Europejskiej.

Licząc na zrozumienie wagi tematu, uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie