Zgromadzenie Ogólne KRS podczas obrad w dniu 22 marca 2018 r. podjęło uchwałę, w której zwraca się do spółdzielczych sieci handlowych o przekazywanie bankom żywności i organizacjom charytatywnym, takim jak Caritas Polska, produktów żywnościowych, które nie zostały zbyte zgodnie z zasadami działalności spółdzielczych sieci handlowych.

Równocześnie Krajowa Rada Spółdzielcza zwróciła się do Związków Rewizyjnych Spółdzielni Handlowych w szczególności „Społem” oraz „Samopomoc Chłopska” i innych podmiotów handlowych funkcjonujących w innych branżach o

  1. zainicjowanie i organizację współpracy mającej na celu ograniczenie marnotrawstwa żywności, pomiędzy Spółdzielniami Handlowymi, bankami żywności i organizacjami charytatywnymi
  2. monitorowanie współpracy, o której mowa w pkt 1
  3. promowanie przedmiotowego projektu wśród Spółdzielni Handlowych oraz ich członków, w tym zarekomendowanie przystąpienia do projektu przez te podmioty, poprzez podjęcie stosownych uchwał. 

Krajowa Rada Spółdzielcza zwraca się również do Związków Branżowych o informację na temat postępów tego projektu. Wystąpiła również w tej sprawie do Międzynarodowego Związku Spółdzielczego oraz Komisji Europejskiej 

Pobierz treść uchwały do MZS i KE

Bezsprzecznie marnowanie żywności - czytamy w uzasadnieniu - stanowi istotny problemem środowiskowy, ekonomiczny i etyczny, budzi kontrowersje w sytuacji wciąż istniejącego problemu niedożywienia części ludności świata, zwiększa emisję gazów cieplarnianych oraz zużycie energii i powoduje nadmierną eksploatację zasobów naturalnych, w tym wody pitnej, na etapie wytwarzania i dystrybucji skutkuje utraconymi przychodami oraz koniecznością poniesienia bezpośrednich kosztów utylizacji.

Według szacunków Komisji Europejskiej dotyczących danych z 2012 r. – w Unii Europejskiej marnuje się 89 mln ton żywności rocznie, tj. 179 kg na osobę. Pomimo, iż większość żywności (42%) marnowana jest na etapie gospodarstw domowych, obszar dystrybucji wciąż odpowiada za ok. 5% marnowanej żywności. Koszty związane z marnowaniem żywności w Unii Europejskiej oszacowano na około 143 mld euro w 2012 r., z tego 10 mld euro dotyczy etapu dystrybucji.

Zgodnie z danymi Eurostatu z 2006 r. w Polsce marnuje się ok. 9 mln ton żywności rocznie. W przeliczeniu na statystycznego mieszkańca, Polska jest na 5 miejscu w Unii Europejskiej pod względem marnowanej żywności (235 kg na osobę w ciągu roku).

Z danych Polskiej Federacji Banków Żywności wynika, że w 2015 r. za pośrednictwem polskich banków żywności przekazano 65.000 ton żywności (bez uwzględnienia 81.000 ton owoców i warzyw objętych rosyjskim embargiem przekazanych do banków żywności przez rolników), z tego tylko 1.400 ton (około 2%) pochodziło z darowizn od sieci handlowych. Natomiast w 2016 r. ilość żywności przekazanej bankom wzrosła do 92,7 tys. ton, z czego dystrybutorzy przekazali jedynie 4,7 tys. ton.

Problematyce marnowania żywności została także poświęcona rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. Jak uniknąć marnotrawienia żywności: strategie na rzecz poprawy wydajności łańcucha żywnościowego w UE. Parlament Europejski wskazał na konieczność podjęcia konkretnych działań minimalizujących zjawisko marnotrawienia żywności, wymiany doświadczeń i praktyk przez wszystkie kraje członkowskie, jak również współpracy międzysektorowej w łańcuchu rolno-spożywczym. Parlament Europejski zwrócił się w rezolucji do Komisji Europejskiej o przyjęcie konkretnych środków zmierzających do zmniejszenia marnotrawstwa żywności o 50% do 2025 r.

Przekazywanie żywności organizacjom pozarządowym i przeznaczanie jej na cele charytatywne jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów ograniczania zjawiska marnotrawienia żywności, wpływa także pozytywnie na zrównoważenie systemu żywnościowego w trzech wymiarach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

Krajowa Rada Spółdzielcza stoi na stanowisku, iż niezbędnym jest podjęcie czynności stanowiących właściwe środki do realizacji celu, jakim jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

 

 

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie