Zespół prowadzi sprawy związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomością KRS.

 

Do obowiązków Zespołu Administracyjnego w szczególności należy:

 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego i dokumentacji technicznej przeprowadzanych remontów oraz dbałość o okresowe przeglądy obiektów budowlanych zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane,
 • sporządzanie i przedkładanie Zarządowi KRS, projektów planów rzeczowo-finansowych w zakresie konserwacji, remontów i modernizacji budynku,
 • zapewnienie remontów, konserwacji urządzeń i instalacji w budynku KRS,
 • przygotowywanie umów dotyczących remontów, konserwacji urządzeń i instalacji w budynku KRS, wynajmu pomieszczeń,
 • prowadzenie gospodarki lokalami i pomieszczenia,
 • pełna obsługa najmu: pomieszczeń, powierzchni i urządzeń,
 • monitorowanie i wstępna egzekucja zobowiązań oraz należności z tytułu zawartych umów,
 • odbiór wykonanych prac remontowych i konserwatorskich zgodnie z zawartymi umowami,
 • przedkładanie Zarządowi KRS informacji o prowadzonych i przeprowadzonych robotach remontowych i modernizacyjnych w ramach zatwierdzonego budżetu,
 • współpraca z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków w ramach prowadzonych remontów i prac konserwatorskich,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem budynku i mienia KRS,
 • rozliczanie opłat administracyjnych i regulowanie należności za media wobec dostawców zewnętrznych,
 • reprezentowanie interesów KRS w zakresie czynności porządkowych i ochrony budynku KRS – wykonywanych przez inne podmioty na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych,
 • zapewnianie funkcjonowania sieci komputerowej, napraw i konserwacji sprzętu komputerowego,
 • zapewnianie ochrony przeciwpożarowej majątku KRS,
 • zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w pomieszczeniach Biura, w ramach obowiązujących przepisów,
 • prowadzenie obsługi administracyjnej i gospodarczej wewnętrznych komórek Biura i korespondencji,
 • zapewnienie obsługi recepcyjnej spotkań i narad KRS oraz obsługi kserograficznej wewnętrznych komórek Biura,
 • prowadzenie magazynu gospodarczego oraz prowadzenie gospodarki samochodami osobowymi,
 • prowadzenie spraw związanych z nabyciem, zbyciem i likwidacją środków trwałych.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie