Krajowa Rada Spółdzielcza 1 kwietnia br. skierowała pismo do Stanisława Karczewskiego, Marszałka Senatu RP, w którym dziękuje za podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uregulowania stanu prawnego Spółdzielni Uczniowskich. 

Szanowny Panie Marszałku

W imieniu Krajowej Rady Spółdzielczej, naczelnego organu samorządu spółdzielczego, pragnę bardzo serdecznie podziękować Panu Marszałkowi za podjęcie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej inicjatywy uchwalenia ustawy o spółdzielniach uczniowskich. Krajowa Rada Spółdzielcza opracowała projekt ustawy oparty na projekcie podobnej ustawy autorstwa Ś.P. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, który był sprzymierzeńcem ruchu spółdzielczego, w tym także prawnego uregulowania kwestii spółdzielczości uczniowskiej, jako bardzo ważnej płaszczyzny działań wychowawczych i edukacyjnych w polskiej szkole. Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na posiedzeniu w dniu 19 marca 2019 roku podjęła decyzję o skierowaniu przedłożonego projektu do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu oraz stronę rządową.

Szanowny Panie Marszałku,

nadanie przez Senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej biegu procesowi legislacyjnemu w tej sprawie jest spełnieniem oczekiwań całego środowiska spółdzielczego i oczywiście wielu tysięcy uczniów polskich szkół oraz ich opiekunów. Oznacza to także realizację Uchwały Ogólnopolskiego Sejmiku Spółdzielni Uczniowskich w Krakowie podjętej w dniu 25 listopada 2017 roku w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie spółdzielni uczniowskich,  także idei i postulatów wynikających z bogatego dorobku naukowego nieodżałowanego ś.p. prof. dr hab. Henryka Ciocha, doradcy ś.p. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Profesora Lecha Kaczyńskiego, Sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Profesor Cioch wyraził się w sposób znamienny pisząc: „Działalnością spółdzielni uczniowskich powinny być zainteresowane władze oświatowe, władze placówek szkolnych i oświatowo-wychowawczych, Krajowa Rada Spółdzielcza, uczniowie a także, a może przede wszystkim całe społeczeństwo. Dzięki nim zacznie funkcjonować instrument pozwalający na pozyskanie środków z zewnątrz, a przede wszystkim umożliwiający wspieranie dzieci i młodzieży z uboższych warstw społeczeństwa”. 

Spółdzielczości uczniowska powinna odzyskać swoją dawną rolę i znaczenie w strukturze polskiego systemu edukacji i wychowania. Przemawia za tym również bardzo bogata 120-letnia historia, tradycja i dorobek tej formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Przywrócenie należnego miejsca spółdzielczości uczniowskiej wymaga niewątpliwie uregulowania prawnego w formie ustawy. pragniemy podkreślić trudne do przecenienia znaczenie takiego ustawodawstwa, dzięki któremu uczniowie otrzymają nowoczesna ofertę edukacyjną i jednocześnie możliwość aktywności społecznej. W ten sposób będą mogli poznać reguły życia gospodarczego i społecznego opartego na zasadach solidaryzmu społecznego, współdziałania i odpowiedzialności za wspólne dobro, jako alternatywy wobec neoliberalnych prądów ekonomicznych. Jest to niewątpliwie poważne wyzwanie wymagające dużego zaangażowania wszystkich uczestników tego procesu.

Inicjatywa legislacyjna w sprawie projektu ustawy o spółdzielniach uczniowskich jest dużym, ale bardzo ważnym wyzwaniem, jednak, jak podkreślał Pan Marszałek „inwestycja w człowieka, a w szczególności w ludzi młodych jest najważniejsza”. W związku z powyższym Krajowa Rada Spółdzielcza zwraca się do Pana Marszałka z gorącą i uprzejmą prośbą o podjęcie skutecznych działań zmierzających do rozpoczęcia procesu legislacyjnego. Będzie to spełnieniem oczekiwań polskich uczniów, a także wypełnieniem testamentu Ś.P. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Ś.P. Profesora Henryka Ciocha.

Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej dr inż Mieczysław Grodzki
Przewodniczący Zgromadzenia Ogólneg Krajowej Rady Spółdzielczej dr Jerzy Jankowski

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie