Wydarzenia w Warszawa

Lista wydarzeń

Szkolenie uzupełniające dla lustratorów

Piątek, 27 września 2019 - sobota, 28 września 2019

Szkolenie odbędzie się w dniach 27-28 września 2019 r. w Warszawie w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej, ul. Jasna 1. Na szkoleniu omówione zostaną następujące tematy:

 • Nieprawidłowości w protokołach lustracji oraz zasady sporządzania projektu syntezy ustaleń i wniosków polustracyjnych.
 • Ochrona danych osobowych w procesie lustracji Spółdzielni.
 • Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej po 01.01.2019 r. – wskazówki dla kontrolujących.
 • Zmiany w ustawach branżowych.
 • Tryb rozwiązywania stosunku członkostwa w spółdzielni.
 • Uczestnictwo pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu zasady i procedury.

Spotkanie Klubu Działaczy Spółdzielczych

Czwartek, 3 października 2019 o 10:30

Klub Działaczy Spółdzielczych, nawiązując do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, organizuje 3 października br. o godzinie 10:30 powakacyjne spotkanie w sali audiowizualnej Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce, podczas którego dr A. Piechowski, długoletni dyrektor SIB, wygłosi prelekcję pt. "Spółdzielczość polska w okresie II wojny światowej".

Szkolenie na uzyskanie uprawnień lustracyjnych

Piątek, 4 października 2019

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza do udziału w szkoleniu dla kandydatów na lustratorów. 

Kandydaci na lustratorów powinni spełniać kryteria określone uchwałą nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19.12.2018 r. tj :
1.  Posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym nie może być krótszy niż 5 lat. 
Kurs specjalistyczny dla tej grupy kandydatów obejmuje co najmniej 90 godzin zajęć. Odbędzie się następujących terminach:
- 04 – 06.10.2019 r. – I moduł; 
- 08 – 10.11.2019 r. – II moduł; 
- 22 – 24.11.2019 r. – III moduł (24.11.2019 r. – egzamin).
Koszt szkolenia to kwota 3.200,- zwolnione z VAT.  
2. Osoby nie posiadające wymaganego stażu w spółdzielczości lub spółdzielczym związku rewizyjnym obowiązane są legitymować się wykształceniem wyższym. 
Kurs specjalistyczny obejmujący co najmniej 150 godzin i odbędzie się:
- 04 – 06.10.2019 r. – I moduł; 
- 17 – 20.10.2019 r. – II moduł; 
- 08 – 10.11.2019 r. – III moduł; 
- 21 – 24.11.2019 r. – IV moduł (24.11.2019 r. – egzamin).
Koszt szkolenia to kwota 5.400,- zwolnione z VAT. 

Obrady ZO KRS

Poniedziałek, 7 października 2019 o 11:00

Obrady Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej

(sala konferencyjna – IV p. nr 403)

Zgromadzenie Ogólne

Szkolenie: Organy spółdzielni mieszkaniowych w świetle aktualnego orzecznictwa

środa, 23 października 2019 o 10:00 - 16:30

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie: Organy spółdzielni mieszkaniowych w świetle aktualnego orzecznictwa

termin: 23 października (środa), godz. 10.00 – 16.30

miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS)

 

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

 

Program szkolenia:

 1. Walne zgromadzenie:

  1. Zasady głosowania i obliczania wymaganej większości,

  2. Zakres swobody w regulowaniu zasad obradowania,

  3. Udział przez pełnomocnika,

  4. Projekty uchwał i żądania wnoszone przez członków,

  5. Uchwały podjęte z przekroczeniem kompetencji,

  6. Przyczyny skutecznego zaskarżania uchwał.

 2. Rada nadzorcza spółdzielni:

  1. Kompetencje i skutki przekroczenia umocowania,

  2. Czynności w stosunku do członków zarządu,

  3. Delegowanie członka rady do zarządu.

 3. Dostęp członków do dokumentów:

  1. Odmowa udostępnienia i jej podstawy,

  2. Odpowiedzialność za nieudostępnienie dokumentów,

  3. Regulacje ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych a RODO.

 4. Spółdzielcze prawo do lokalu:

  1. Wygaśnięcie prawa po nowelizacji,

  2. Zasady zbywania lokalu,

  3. Rozliczenie z uprawnionym, konsekwencje wyroku TK,

  4. Roszczenia osób bliskich,

  5. Spłata zadłużenia po wygaśnięciu prawa do lokalu.

 5. Aktualne orzecznictwo.

 

Szkolenie poprowadzi mec. Grzegorz Abramek – radca prawny, Zastępca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, lustrator, wykładowca tematyki związanej z prawem spółdzielczym, autor licznych publikacji dotyczących prawa spółdzielczego i problemów stosowania go w praktyce.

Szkolenie: Zarządzanie nieruchomościami przez spółdzielnię

środa, 13 listopada 2019 o 10:00 - 16:30

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie: Zarządzanie nieruchomościami przez spółdzielnię

termin: 13 listopada (środa), godz. 10.00 – 16.30

miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS)

 

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

 

Program szkolenia:

1. Spółdzielnia a wspólnoty mieszkaniowe powstające w trybie art. 24[1] i 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z uwzględnieniem zasad rozliczeń:

 • zarząd powierzony spółdzielni – zakres

  • czynności zwykłego zarządu

  • czynności przekraczające zwykły zarząd

  • dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, wątpliwości po uchwałach NSA

 • powstanie wspólnoty mieszkaniowej

  • zebranie właścicieli, sposób zwołania, termin, treść i forma uchwały,

  • zakres stosowania przepisów ustawy o własności lokali, pełnomocnictwa,

  • kwestionowanie uchwały na drodze sądowej przez spółdzielnię, skutki uchybień formalnych,

  • wspólnota mieszkaniowa z mocy prawa, powrót do reżimu spółdzielczego,

  • wspólnota mieszkaniowa w nowych inwestycjach,

  • zmiana zarządcy,

  • prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

 • zarząd umowny,

 • prawa spółdzielni jako właściciela lokali niewyodrębnionych,

 • rozliczenie nieruchomości i funduszu remontowego ze spółdzielnią na datę powstania wspólnoty mieszkaniowej,

 • wspólnota a członkostwo w spółdzielni,

 • zobowiązania, w tym kredytowe, a powstawanie wspólnot mieszkaniowych

 • rozliczenia z tytułu wydatków spółdzielni związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania.

2. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej:

 • członkostwo z mocy prawa, charakter prawny po zmianach ustawy,

 • chwila powstania członkostwa – różnice z uwzględnieniem przysługującego tytułu prawnego do lokalu, małżonkowie,

 • ustanie członkostwa z mocy prawa,

 • wypowiedzenie członkostwa,

 • rejestr członków – zasady prowadzenia, regulamin,

 • dostęp członków do dokumentów a RODO.

3. Aktualne orzecznictwo.

 

Szkolenie poprowadzi mec. Grzegorz Abramek – radca prawny, Zastępca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, lustrator, wykładowca tematyki związanej z prawem spółdzielczym, autor licznych publikacji dotyczących prawa spółdzielczego i problemów stosowania go w praktyce.

Obrady ZO KRS

środa, 18 grudnia 2019 o 11:00

Obrady Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej

(sala konferencyjna – IV p. nr 403)

Zgromadzenie Ogólne

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie