Po posiedzeniu Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, w piśmie z 11 lipca br., Krajowa Rada Spółdzielcza zgłosiła do przewodniczącego KNF prof. Jacka Jastrzębskiego listę przedstawicieli do prac w nowotworzonej Komisji:

W nawiązaniu do złożonej przez Pana Przewodniczącego - podczas 168. posiedzenia seminaryjnego Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 9 lipca 2019 r. pt. „Obowiązki sprawozdawcze spółdzielczych instytucji finansowych w Polsce - uwagi de lege lata i de lege ferenda”- deklaracji powołania komisji, celem której będzie wypracowanie stanowiska zmierzającego do ograniczenia obowiązków sprawozdawczych tych instytucji do niezbędnego minimum, Krajowa Rada Spółdzielcza zgłasza swych przedstawicieli do składu rzeczonej komisji:

 

- Pana Piotra Huziora - Przewodniczącego Komisji Finansów Spółdzielczych Zgromadzenia Ogólnego KRS, Prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie;

- Pana Rafała Matusiaka - Zastępcę Przewodniczącego Komisji Finansów Spółdzielczych Zgromadzenia Ogólnego KRS, Prezesa Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,

- Pana Macieja Paleja – Sekretarza Zgromadzenia Ogólnego KRS, Członka Komisji Finansów Spółdzielczych Zgromadzenia Ogólnego KRS, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój.

 

 Żywimy głębokie przekonanie, że prace Komisji przyczynią się do usprawnienia systemu sprawozdawczego, a co najważniejsze, w sposób znaczący obniżą koszty raportowania. 

 

Krajowa Rada Spółdzielcza 11 lipca br. wystąpiła także do wszystkich związków rewizyjnych zrzeszających Banki Spółdzielcze, a także do zrzeszeń Banków Spółdzielczych z pismem o uzupełnienie przesłanej informacji w sprawie nadmiernych obciążeń sprawozdawczością (informację tę przygotowała Komisja Finansów Spółdzielczych KRS). W piśmie tym czytamy:

W dniu 9 lipca 2019 r. z inicjatywy Krajowej Rady Spółdzielczej odbyło się seminarium Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych poświęcone obowiązkom sprawozdawczym spółdzielczych instytucji finansowych w Polsce - uwagi de lege lata i de lege ferenda.

 

Uczestnicy seminarium zgodnie doszli do wniosku, iż nadmierne są wymogi sprawozdawcze nałożone na spółdzielcze instytucje finansowe w odniesieniu do informacji przekazywanych Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu niezbędnych w tworzeniu polityki pieniężnej oraz informacji związanych z realizacją zadań w ramach systemu gwarantowania depozytów i przymusowej restrukturyzacji. W związku z tym ustalono, że należy podjąć prace zmierzające ku ograniczeniu do niezbędnego minimum wymogów sprawozdawczości dotyczących Banków Spółdzielczych.

 

Krajowa Rada Spółdzielcza przesyła w załączeniu wykaz sprawozdań, które się dublują z prośbą o ewentualne uzupełnienia bądź uwagi lub też nowe propozycje celem uzupełnienia do 20 lipca 2019 r.

 

Przedłożony materiał stanie się podstawą do ewentualnego opracowania ustawy skierowanej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przez Krajową Radę Spółdzielczą w oparciu o ustawę o petycjach. Z uwagi na rangę sprawy, prosimy o potraktowanie jej priorytetowo.   

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie