Zespół prowadzi i realizuje zadania związane z upowszechnianiem zasad i wartości spółdzielczych oraz promowaniem spółdzielczych form aktywności spółdzielni i ludzi. Zapewnia obsługę techniczno-organizacyjną działalności organów statutowych KRS, inicjuje i upowszechnia formy pracy samorządu spółdzielczego, wnioskuje o organizacji wewnętrznej Biura, prowadzi sprawy osobowe pracowników, redakcję „Tęczy Polskiej” i „Monitora Spółdzielczego", Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce i Bibliotekę oraz sprawy związane z nadawaniem odznaczeń spółdzielczych, współpracuje z kuratoriami oświaty i szkołami w zakresie spółdzielczości uczniowskiej.

 

Do obowiązków Zespołu należy w szczególności:

 • opracowywanie wniosków i opinii dotyczących form oraz metod pracy samorządu spółdzielczego,
 • projektowanie i wdrażanie działań propagujących idee, osiągnięcia spółdzielcze oraz korzyści gospodarcze członków w podmiotach spółdzielczych,
 • promowanie KRS i organizacji spółdzielczych w prasie, radio i telewizji,
 • obsługa techniczno-organizacyjna organów statutowych KRS, protokołowanie obrad tych organów oraz koordynowanie wykonania przez Biuro podjętych decyzji,
 • inspirowanie współdziałania organizacji spółdzielczych,
 • współpraca z Komisją Dialogu Społecznego, współpraca z samorządem terytorialnym oraz organizacjami samorządu gospodarczego,
 • analizowanie warunków działania i wspieranie rozwoju spółdzielni uczniowskich i szkolnych kas oszczędnościowych,
 • inicjowanie i współpraca ze szkołami w organizacji olimpiad, turniejów, konkursów i konferencji w zakresie wiedzy o spółdzielczości i gospodarce społecznej wśród młodzieży i nauczycieli,
 • zapewnienie obsługi sekretarskiej Zarządu i Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego KRS,
 • prowadzenie spraw osobowych i socjalnych pracowników Biura,
 • prowadzenie ewidencji spółdzielni oraz współpraca w tym zakresie z GUS,
 • przyjmowanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji w sprawie nadawania odznaczeń i wyróżnień spółdzielczych,
 • organizowanie konferencji prasowych oraz imprez promujących spółdzielczość,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych o działalności KRS i ważnych dla spółdzielczości wydarzeniach,
 • stała współpraca z mediami, w tym zwłaszcza z mediami spółdzielczymi,
 • inspirowanie współdziałania z ośrodkami opiniotwórczymi w celu kształtowania rzetelnej opinii o spółdzielczości,
 • prowadzenie redakcji Magazynu „Tęcza Polska" i „Monitora Spółdzielczego” oraz propagowanie ich prenumeraty, prowadzenie strony internetowej,
 • opieka nad ogólnopolskim portalem spółdzielczym KRS,
 • organizacja i prowadzenie spółdzielczego serwisu informacyjnego,
 • gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie i udostępnianie dóbr kultury dotyczących historii spółdzielczości,
 • inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,
 • eksponowanie posiadanych materiałów i zbiorów, organizowanie wystaw okolicznościowych i objazdowych,
 • prowadzenie Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce oraz opracowywanie i publikowanie katalogów, informatorów i folderów oraz innych wydawnictw z zakresu jego działania,
 • współpraca z organizacjami spółdzielczymi, innymi muzeami i archiwami w zakresie pozyskiwania zbiorów,
 • prowadzenie Biblioteki spółdzielczej, katalogów i informacji o posiadanym księgozbiorze oraz prenumeraty prasy dla potrzeb KRS.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie