W procesie konsultacji KRS współpracowała z krajowymi związkami rewizyjnymi spółdzielczości wiejskiej, by uzyskać jak najlepsze zapisy Programu dla rozwoju spółdzielczości rolniczej i wiejskiej w naszym kraju.

PROW 2014 - 2020 został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami UE, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Polska, jako jedno z trzech pierwszych państw UE, otrzymała zatwierdzenie Programu przez Komisję Europejską - wersja zatwierdzona z 12 grudnia ubr. Instytucją Zarządzającą PROW 2014-2020 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla, że najważniejsze dla polskiego Rolnictwa było skonstruowanie nowego PROW tak, aby szczególnie wzmocnić współpracę poziomą między rolnikami, między przedsiębiorstwami, ale także współpracę pozioma i pionową w ramach łańcucha żywnościowego. Zdaniem Szefa Resortu Rolnictwa większa współodpowiedzialność producentów i przetwórców za kształtowanie rynku żywnościowego w Polsce, Europie i na świecie jest konieczna. Drugim istotnym elementem, na który zwrócił uwagę Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  to nastawienie nowego PROW na ponowne i lepsze odczytanie oczekiwań i potrzeb konsumentów. Nowy Program skierowany jest do gospodarstw małych i średnich, którzy są naturalnymi producentami żywności podwyższonej jakości, w tym także żywności ekologicznej.

Celem głównym PROW 2014 - 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Łączny budżet PROW 14-20 zaplanowano na poziomie 13,5 mld Euro, lecz razem z środkami Polityki Spójności ok. 5,2 mld Euro przesuniętymi na rzecz wsi oraz dopłatami bezpośrednimi, na rozwój gospodarstw, sektora rolno-spożywczego, spółdzielczości rolniczej i obszarów wiejskich będzie można przeznaczyć ponad 42 mld Euro.


KRS, w swoich stanowiskach kierowanych do MRiRW w ramach w/w konsultacji społecznych Programu, w szczególności przedstawiała argumenty wyrażające dużą potrzebę wspierania działalności wspólnotowej rolników i mieszkańców wsi, gdyż jest to bardziej efektywne wykorzystanie środków pomocowych. Wspieranie środkami publicznymi z budżetu UE jest wówczas bardziej rozproszone, a z uwagi na ich ograniczoność, wsparciem może zostać objętych więcej osób. Pozytywnym efektem stanowisk KRS, ale również spotkań roboczych, seminariów i konferencji, w których uczestniczyli jej przedstawiciele, są m.in. zapisy dotyczące udzielania dotacji, wprowadzające preferencje lub kryteria / zakres tematyczny ukierunkowujące wsparcie z środków PROW na podmioty spółdzielcze, w następujących działaniach:

  • Transfer wiedzy i działalność informacyjna
  • Tworzenie grup i organizacji producentów
  • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
  • Współpraca


Jednocześnie spółdzielnie rolnicze i wiejskie mają również dostęp do środków pomocowych w ramach m.in. następujących działań PROW: Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych, Modernizacja Gospodarstw Rolnych, Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność), oraz w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


Warto pamiętać o środkach wsparcia spółdzielni rolniczych i wiejskich z Funduszy Spójności, w szczególności w ramach Regionalnych Programach Operacyjnych poszczególnych województw, wdrażanych przez Marszałków Województw lub wyznaczone przez Marszałków Instytucje. KRS uczestniczyła w konsultacjach społecznych dla tych funduszy. Są tam znaczące środki pomocowe na wspieranie przedsiębiorstw sektora rolno-przetwórczego, w tym spółdzielni rolniczych i wiejskich (na rozwój tych przedsiębiorstw w obszarze niezwiązanym bezpośrednio z produkcja rolną - na tzw. rozwój ekonomiczny przedsiębiorstwa, w tym rozwój produktów i usług, wsparcie zatrudnienia, inwestycji, itd.). Dotyczy to głównie następujących Celów tematycznych i przypisanym im priorytetów inwestycyjnych:

CT 3 - Podnoszenie konkurencyjności MŚP sektora rolnego – łączny planowany budżet 5,2 mld Euro
CT 4 -  Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach (m.in. dla spółdzielni planujących inwestycje w OZE) – łączny budżet ok. 8 mld Euro  (dodatkowa kwota wsparcia inwestycji w OZE z środków 2007-2013 zobacz)
CT 8 -  Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników – łącznie blisko 5 mld Euro
CT 9 -  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem – ponad 5 mld Euro
CT 10 - Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie - ok. 3,5 mld EuroZachęcamy do zapoznania się z planowanym wsparciem z środków UE w ramach poszczególnych Programów i ich Działań przygotowanych na nową perspektywę finansową 2014-2020. Aktualne wersje poszczególnych programów są dostępne na stronach internetowych Instytucji Zarządzających lub Wdrażających poszczególne Programy. Każda z tych instytucji wskazała osoby lub punkty informacyjne, udzielające pomocy potencjalnym beneficjentom.

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa
tel. 22 626 06 32/33, 22 745 05 46


pełna treść wiadomości - PDF

 

Informacja MRiRW z 22 stycznia 2015 r. ZOBACZ
Informacja MRiRW z 18 grudnia 2014 ZOBACZ
PROW 2014-2020 skrócona i pełna wersja Programu ZOBACZ

Prezentacja: Wsparcie spółdzielni z PROW 2014 - 2020  ZOBACZ

Stanowisko KRS dot. PROW 2014 - 2020 ZOBACZ

Konsultacje projektu ZOBACZ
Stanowisko KRS dot. Umowy Partnerstwa 14-20 ZOBACZ

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie