W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi wątpliwości i jednocześnie obaw w zakresie skutków podatkowych

Krajowa Rada Spółdzielcza informuje, iż ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w której zawarte jest zwolnienie od podatku dochodowego przychodu z tytułu umorzonego zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym dokonanego przez bank na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779), z wyjątkiem przychodu w części odpowiadającej kwocie umorzonych skapitalizowanych odsetek zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów (art. 1 pkt 10 i art.2 pkt 4).

została opublikowana w dniu 4 lipca 2018 r. w Dz.U. pod poz. 1291.

 

Aktualizacja (27.06.2018 r.):
Krajowa Rada Spółdzielcza informuje, iż w dniu 15 czerwca 2018 r. została uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w której zawarte jest zwolnienie od podatku dochodowego przychodu z tytułu umorzonego zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym dokonanego przez bank na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779), z wyjątkiem przychodu w części odpowiadającej kwocie umorzonych skapitalizowanych odsetek zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów (art. 1 pkt 10 i art.2 pkt 4).

W dniu 18 czerwca 2018 r. w/w ustawa została przekazana Prezydentowi.

Uwaga! Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - druk nr 2291 dostępna jest na stronie internetowej http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2291

___

Aktualizacja (21.03.2018 r.):
Krajowa Rada Spółdzielcza informuje, iż zgodnie rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, otrzymanym z Kancelarii Sejmu w dniu 7.03.2018 r. do zgłoszenia ewentualnych uwag, przewidywane - w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2018 r. zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych przychodów związanych z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym - zostało uwzględnione w/w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uwaga! Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - druk nr 2291 - wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie internetowej RP http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2291

 ___

Publikacja (18.01.2018 r.)
W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi wątpliwości i jednocześnie obaw w zakresie skutków podatkowych wynikających z umorzenia zobowiązań odsetkowych kredytobiorcom (spółdzielnie, osoby fizyczne) od kredytów mieszkaniowych zaciągniętych do 31 maja 1992 r. na podstawie ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji wypłaconych przez bank premii gwarancyjnych informujmy, iż:
Minister Finansów pismem z dnia 25 stycznia 2018 r. przekazał Krajowej Radzie Spółdzielczej projekt z dnia 25 stycznia 2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych przychodów związanych z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym w sprawie wyrażenia opinii.
Krajowa  Rada Spółdzielcza w odpowiedzi udzielnej w dniu 30 stycznia 2018 r. nie zgłosiła żadnych uwag co do treści projektu a jednocześnie w imieniu spółdzielni mieszkaniowych oraz ich członków, którzy terminowo spłacają zaciągnięte kredyty mieszkaniowe, o których mowa w/w ustawie z 30 listopada 1995 r., wyraziła ogromną wdzięczność i podziękowanie za podjęte w projekcie rozstrzygniecie i udzielenie im pomocy.
Projekt z dnia 25 stycznia 2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych przychodów związanych z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym wraz z uzasadnieniem opublikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie